kredyt-a-pozyczka-porownanie

advertisement
6
Kredyt, jako źródło finansowania.
Kredyt a pożyczka
Kredyt
Pożyczka
konkretny cel
zawsze odpłatny
kreowany wyłącznie przez banki
zwiększa podaż pieniądza
brak celu
nie zawsze odpłatna
kreowany przez każdy podmiot
nie wpływa na podaż pieniądza
Forma bezgotówkowa (przeważnie)
Forma gotówkowa
Adnotacje:
Celowość: bank najczęściej żąda okazania rachunku, by udowodnić, że kredyt zastał wykorzystany
na cel wskazany w umowie kredytowej.
Odpłatność: kredyt wiąże się z koniecznością opłat, ponieważ jest on uszczupleniem płynności
banku a także dlatego, że samo stworzenie kredytu przez bank jest kosztowne i część z tych kosztów
jest przerzucana na kredytobiorcę.
Pożyczki często udzielane są z funduszy i przez to nie są odpłatne (choć oczywiście istnieje wiele
instytucji udzielających pożyczki odpłatnie).
Kreowanie kredytu przez banki: kredyt tworzony jest wyłącznie przez banki. Kredyt jest
zwiększeniem podaży pieniądza w gospodarce, dlatego państwo nigdy nie zgodzi się, aby podmioty
inne niż banki udzielały kredytów. Banki podlegają stałemu monitorowaniu i ostremu nadzorowi
państwowemu. Bank Centralny posiada wizję działań kredytowych innych banków na terenie kraju i
pilnuje ile kredytów jest udzielane. Ilość udzielanych kredytów może być stosunkowo łatwo
regulowana poprzez ustalanie odpowiedniej wysokości stopy procentowej. Podsumowując kredyt
jest oferowany wyłącznie przez banki dla bezpieczeństwa całej gospodarki państwa.
Pożyczka nie jest równoznaczna z tworzeniem nowego pieniądza w gospodarce, dlatego może być
udzielany przez inne podmioty np. fundusz pracowniczy może pożyczyć taką kwotę pieniędzy, jaką
zebrał do tej pory z wpłat pracowników.
Definicja kredytu.
Kredyt - umowa między kredytobiorcą a bankiem, zgodnie z którą bank udostępnia środki płatnicze
kredytobiorcy (na jakiś czas) a ten zobowiązuje się je zwrócić wraz z odsetkami.
Najważniejsze rodzaje kredytów:
Kredyt obrotowy - jest kredytem ciągłym oraz kredytem wielokrotnych przepływów miedzy bakiem
a kredytobiorcą.
Kredyt inwestycyjny - jest najczęściej kredytem jednokrotnego przepływu między bankiem a
kredytobiorcą. Przykładem kredytu inwestycyjnego jest kredyt hipoteczny - jest to kredyt
jednokrotny, w którym przepływ pieniędzy następuje najpierw w jedną stronę, a później w drugą
(spłata kredytu).
Płaszczyzną różnic pomiędzy tymi rodzajami kredytów jest ilość przepływów między bankiem a
kredytobiorcą.
(…)
… bieżącym - gdy bank zakłada, że mamy środki i czasem będzie nam ich brakowało.
Kredyt w rachunku kredytowym - gdy bank zakłada, że w ogóle nie mamy środków np. karty
kredytowe - z założenia saldo karty kredytowej jest saldem debetowym.
Kredyt długoterminowy - czas trwania kredytu powyżej 1 roku.
Kredyt krótkoterminowy - czas trwania kredytu poniżej 1 roku.
Kredyt złotowy - kredyt denominowany w złotówkach…
… blanco - jest to najtwardsze z możliwych zabezpieczeń w systemie prawnym, wynikające ze
stabilności przepisów prawa wekslowego. Weksel jest zobowiązaniem do wypłacenia określonej
kwoty bezwarunkowo osobie posiadającej weksel. Do weksla można wpisać maksymalnie kwotę
100 000 zł (na jednym blankiecie). Zabezpieczenie wekslowe jest bezwarunkowe i niepodważalne.
Poręczenie - jest nieco słabsze…
Formy zabezpieczenia zwrotu kredytu - Zabezpieczenie materialne
Formy zabezpieczenia zwrotu kredytu - Zabezpieczenie prawne zwrotności kredytu
Formy zabezpieczenia zwrotu kredytu - Działalność kredytowa banków
zabezpieczenia kredytów
Zabezpieczenia kredytów
zabezpieczenia osobiste kredytów - wykład
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download