Kredyt na Kolektory Słoneczne

advertisement
Kredyt na Kolektory Słoneczne
Kredytobiorca:
osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, ubiegająca się o kredyt lub której
udzielony jest kredyt, także współkredytobiorca, która posiada prawo do dysponowania
jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione
kolektory słoneczne, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania
ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania. Kredytobiorca nie może być
wykonawcą przedsięwzięcia.
Cel kredytu:
zakup i montaż kolektorów słonecznych,
kredyt składa się z 2 części: Kredytu z Dotacją przeznaczony na 100% Kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia oraz Kredytu bez Dotacji na koszty niekwalifikowane (nie będące podstawą
dofinansowania z NFOŚiGW).
Warunki finansowania:
na okres od 3 miesięcy do 5 lat,
waluta: PLN,
kwota kredytu od 5.000 do 80.000 zł,
finansujemy do 100% wartości przedsięwzięcia,
Kredytobiorca jest zobowiązany do udokumentowania 100% Kosztów kwalifikowanych Kredytu z
Dotacją i co najmniej 50% kwoty Kredytu bez Dotacji, przy czym Kredyt z Dotacją nie może stanowić
mniej niż 50% kwoty kredytu,
Bank może stosować karencję w spłacie kapitału przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia
uruchomienia kredytu. Kredytobiorca jest obowiązany do spłacania za ten okres odsetek naliczonych
od kwoty wykorzystanego kredytu.
Dotacja NFOŚiGW:
Dotacja na częściową spłatę kapitału Kredytu z Dotacją jest udzielana przez Fundusz w wysokości
45% kapitału Kredytu z Dotacją,
Bank występuje do Funduszu o środki na Dotacje po zrealizowaniu przez Kredytobiorcę
Przedsięwzięcia i osiągnięciu Efektu Przedsięwzięcia, otrzymaniu od Kredytobiorcy podpisanego
?Protokołu końcowego odbioru Przedsięwzięcia? oraz po przeprowadzeniu przez Bank kontroli
Przedsięwzięcia, jednak nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia w Banku przez
Kredytobiorcę ?Protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia?,
wypłata dotacji nastepuje poprzez spłatę części kapitału kredytu.
Koszty kwalifikowane:
Kredyt z Dotacją może być wykorzystany wyłącznie na sfinansowanie Kosztów kwalifikowanych które
stanowią:
koszt projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu
instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej, o ile przepisy stanowią o
konieczności jego przygotowania, wraz z kosztorysem przedsięwzięcia, zgodnego z
wymogami/zaleceniami stawianymi przez producenta lub dostawcę kolektorów słonecznych,
sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności, wskazanej w art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy ? Prawo budowlane,
koszt projektu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
zawierającego w szczególności schemat przedmiotowej instalacji i opis techniczny, parametry
techniczne, w tym: dane dotyczące sprawności i skuteczności (uzysku) tej instalacji wraz z
kosztorysem przedsięwzięcia,
koszt nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego,
zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki),
koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434 (wymagany dla wspólnot
mieszkaniowych),
koszt montażu instalacji kolektorów słonecznych,
zapłacony podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Kredytobiorcy przysługuje
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o
zwrot VAT, podatek ten nie jest Kosztem kwalifikowanym.
Do Kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje się:
certyfikatem zgodności z normą PN ? EN 12975-1: ?Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy ?
kolektory słoneczne ? Cześć 1: Wymagania ogólne?, którego integralną częścią powinno być
sprawozdanie z badań kolektorów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN EN ? 12975 -2 lub
europejskim certyfikatem na znak ?SOLAR KEYMARK? nadanym przez jednostkę certyfikującą.
Data potwierdzenia zgodności kolektora słonecznego z wymaganą normą nie może być
wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia Wniosku o kredyt.
Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za Koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty
Przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.
Kredytem z Dotacją mogą być objęte wyłącznie Koszty kwalifikowane poniesione od daty złożenia
Wniosku o kredyt wraz z Wnioskiem o Dotację z zastrzeżeniem, że Przedsięwzięcie nie może być
zakończone przed zawarciem Umowy Kredytu z Dotacją. Powyższe wyłączenie nie ma
zastosowania do kosztów projektu budowlano-wykonawczego.
Efekty realizowanych Przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej.
Jeśli część powierzchni budynku, któremu służyć ma zakupiony kolektor słoneczny,
wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to Koszty kwalifikowane pomniejsza
się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej
w całkowitej powierzchni budynku, np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20%
powierzchni całkowitej, to Koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%. Analogiczne zasady znajdują
zastosowanie w przypadku wynajmu pomieszczeń.
W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 50%
budynku, o którym mowa w ust. 6, Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez
Fundusz. Analogiczne zasady znajdują zastosowanie w przypadku wynajmu pomieszczeń.
Jednostkowy koszt kwalifikowany Przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni
całkowitej kolektora słonecznego.
Oprocentowanie:
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, zgodnie z aktualną tabelą
oprocentowania Banku.
Prowizje i opłaty:
Bank pobiera prowizje i opłaty od kredytu w wysokości określonej w obowiązującej w Banku taryfie
prowizji i opłat.
Dokumenty do pobrania:
Wniosek o kredyt: Word, PDF
Wniosek o Dotację
Program Priorytetowy
Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia
Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach
Oświadczenie trwałości przedsięwzięcia
Download