BANKOMATY cd - Ekonomicznie.pl

advertisement
BANKOMATY cd.
-
Funkcje realizowane w bankomatach ATM
Sprawdzanie bieżącego stanu rachunku
Zmiana numeru pin karty
Dystrybucja reklam i ogłoszeń
Przyjmowanie wpłat gotówkowych
Wydruk i wydawanie czeków
Realizacja czeków
Polecenia przelewu
Wymiana walut
Obsługa czeków podróżniczych
Zamawianie dodatkowych produktów bankowych
-
Nadużycia związane z kartami płatniczymi:
Wykorzystanie kart kradzionej lub zagubionej przed jej zastrzeżeniem
Podrobienie karty
Dwu (wielokrotne) zrealizowanie transakcji
Wystawienie fałszywych dowodów zawarcia transakcji
Wymuszenie oddania karty oraz ujawnienia pin kodu
Zmuszenie posiadacza karty do wybrania gotówki przy pomocy karty i odebranie mu jej
Podstawienie fałszywego bankomatu
Nadużywanie kart przez dzieci
-
Karty płatnicze – oszustwa
Podszycie
Podrobienie karty
Fałszerstwo elektroniczne
Posługiwanie się kartami
Nielegalne wykorzystanie numeru karty
Skimming – klonowanie pasków na karcie
Manipulowanie bankomatami
Phishing – przesyłanie informacji nakłaniającej do odwiedzenia spreparowanych stron
internetowych
Pharming – przekierowanie do spreparowanych stron internetowych
15.10.2007
Korzyści stosowania kart płatniczych:
1.) Dla posiadacza karty
2.) Dla banku
3.) Dla akceptantów
1.) Korzyści dla posiadacza karty:
- Wiarygodność
- Prestiż
- Bezpieczeństwo
- Dostęp do kredytu
- Możliwość realizowania transakcji na cały świecie
- Płatność w walucie kraju realizacji transakcji
- 24-godzinny dostęp do gotówki
- Dodatkowe usługi (ubezpieczenie OC itp.)
2.) Korzyści dla banku:
- Prowizja od:
a) Akceptantów
b) Za używanie karty( od posiadacza)
c) Od wypłat gotówkowych
d) Z tytułu wymiany ( różnice kursowe i transakcyjne)
- Odsetki od kredytów
- Odsetki przeterminowane
4.)
-
Korzyści dla akceptantów:
Pozyskanie nowych klientów
Wzrost prestiżu placówki
Wzrost liczby kupowanych towarów i usług
Ograniczenie ryzyka fałszerstw i napadów
Szybszy obrót pieniądza niż w przypadku czeków
Mankamenty-wysokość prowizji może być porównywalna z marżą sprzedawcy
Uczestnicy transakcji:
a) Posiadacz karty
b) Emitent karty
c) Akceptant
d) Bank obsługujący placówki usługowo-handlowe
e) Centrum VISA
Przygotowanie do zapłaty kartą odbywa się przy pomocy:
- imprintera (karty wypukłe)
- Terminala elektronicznego POS ( karty płaskie)
- Terminala elektronicznego POS z PIN-padem
Elementy bezpieczeństwa przy realizacji transakcji:
- Sprawdzanie całości karty ( czy nie jest sklejona, uszkodzona)
- Sprawdzanie czy karta jest podpisana
- Sprawdzenie czy pasek na karcie nie został zaklejony lub nie nastąpiła próba jego
wytarcia
- Sprawdzenie czy numer karty nie został zastrzeżony
- Autoryzacja transakcji dla wyższych kwot
- Autoryzacja transakcji, gdy klient zachowuje się podejrzanie
- Limitowanie transakcji
- System nagród dla pracowników, którzy wykryli skradzioną lub sfałszowaną kartę
- PIN- kod na karcie
USTAWA O ELEKTRONICZNYCH INSTRUMENTACH PŁATNICZYCH z dnia 12.09.2002 r.
Ustawa zawiera:
- Rodzaj i wysokość opłat i prowizji
- Zasady naliczania odsetek i rozliczenia transakcji w transakcjach walutowych
- Sposób, powody oraz termin wypowiedzenia
- Sposób postępowania w przypadku utraty karty
- Termin wykonania przez posiadacza zobowiązań wynikających z transakcji
- Zasady zatrzymywania karty przez akceptanta
- Posiadacza obciążają transakcje dokonane przez osoby, którym ujawnił kod pin
-
Transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione do momentu zastrzeżenia karty, do
kwoty nie większej niż 150 euro
Posiadacza nie obciążają transakcje, jeśli nie doszło do fizycznego przedstawienia
elektronicznej identyfikacji posiadacza lub złożenia przez niego podpisu
OBOWIĄZKI STRON:
1.) Emitent
- Wydanie karty
- Umożliwienie korzystania z niej
- Zobowiązanie do zapłaty akceptowanej ceny sprzedaży towaru
2.) Akceptant
- Nie wolno mu odmówić przyjęcia zapłaty kartą
- Uiszcza prowizję od transakcji
-
3.) Posiadacz karty
Używanie karty zgodnie z jej przeznaczeniem
Starannie przechowuje kartę
Nie ujawnia osobom trzecim pinu
Utrzymanie środków na rachunku
Ponosi odpowiedzialność za dokonane operacje
Ponosi opłaty za użytkowanie karty
BANKOMATY
Rodzaje według kryterium funkcji:
a) Typu ATM ( bankomaty wielofunkcyjne)
b) Typu CD
Rodzaje wg. kryterium dostępności:
a) Stand alone- pracuje poza siecią, brak możliwości weryfikacji transakcji
b) Off-line- podłączenie do lokalnego komputera oddziału banku, wypłata jest
ograniczona limitami
c) On-line- bezpośredni dostęp do sieci informatycznej banku- możliwość
natychmiastowej autoryzacji transakcji.
Rodzaje wg. kryterium dostępności bankomatu:
a) Wewnętrzne
b) Zewnętrzne
- Lobby (wejście przy użyciu karty)
- Przez ścianę
- Poza bankiem
2007-11-26
-
System kursu walutowego (ze względu na liczebność
Kurs jednolity - wszystkie transakcje handlowe i niehandlowe z zagranicą odbywają się
według tego samego kursu
Kurs dualny -występują dwa różne rodzaje: dla transakcji handlowych i pozostałych
( najprostsze postaci kursu różnicowanego)
Kurs różnicowany – polega na stosowaniu wielu różnych kursów dla poszczególnych
płatności związanych z transakcjami zagranicznymi z jednoczesnym stosowaniem kursów
stałych lub zmiennych.
DEWALUACJA – polega na obniżeniu kursu danej waluty w stosunku do innych walut,
aby zrealizować określony cel i utrzymać system kursu stałego, obronić kurs i politykę
kursową w systemie kursu zmiennego itd.
REWALUACJA – polega na podwyższeniu kursu danej waluty w stosunku do innych
walut przez organy państwowe.
DEPRECJACJA – gdy na rynku krajowym pojawia się nadwyżka popytu na walutę
obca w stosunku do jej podaży, wówczas kurs waluty krajowej się obniża.
APRECJACJA – zjawisko odwrotne do deprecjacji wzrost kursu waluty krajowej
powstały w wyniku przewagi popytu nad podażą.
Banki Narodowe:
1668 – Bank Szwecji – pierwszy bank emisyjny
1814 – Bank Holandii
1817 – Bank Hiszpanii
1860 – Państwowy Bank Rosji
1875 – Niemiecki Bank Rzeszy
1882 – Bank Japonii
1913 – Bank Centralny Stanów Zjednoczonych
NARODOWY BANK POLSKI:
Bankowość centralnie wiążę się z koniecznością realizowania funkcji:
-
-
1828r. – powstał Bank Polski, który zajmował się:
Obsługą długu publicznego
Emisją pożyczek zaciąganych przez Skarb Królestwa
Prowadzenie tzw. interesu depozytowego
Prowadzenie tzw. interesu dyskontowego
Prowadzenie interesu lombardowego
Bank angażował się również w projekty inwestycyjne własne i rządu.
1886r. – wciągnięty do Banku Rosji
1916r. – Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa – utworzona przez niemieckie władze
okupacyjne w generalnym Gubernatorstwie Warszawskim
1924r. - Bank Polski S.A. – Głównym zadaniem było utrzymanie wartości pieniądzazłotego oraz regulowanie obiegu pieniężnego i kredytu.
-
15 stycznia 1945r. – Narodowy Bank Polski
Bank emisyjny
Tworzenie planów kredytowych podporządkowanych centralnemu planowi gospodarczemu
Obsługa budżetu państwa
Nadzorowanie banków specjalistycznych ( Bank Handlowy w Warszawie, PeKaO S.A.,
PKO bp., BGŻ)
1982r. – Uniezależnienie NBP od Ministerstwa Finansów.
-
1989r. – Przełom w bankowości:
Wydzielono 9 banków państwowych
Bank centralny stał się bankiem banków
Podstawowym celem NBP jest umocnienie polskiego pieniądza
ORGANY NBP:
1.) Prezes NBP – powoływany przez sejm na wniosek prezydenta RP na okres 6
lat ( reprezentuje NBP na zewnątrz, przewodniczący RPP, zarządca NBP) –
S. Skrzypek
2.) Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – coroczne ustalanie założeń i realizacja
polityki pieniężnej państwa, składanie sejmowi sprawozdań z założeń polityki
pieniężnej.
3.) Zarząd NBP – kieruje bieżącą działalnością NBP
4.) Komisja Nadzoru Bankowego – instytucja sprawująca nadzór nad
działalnością polskich banków:
- Określa zasady działania banków zapewniające bezpieczeństwo
zgromadzonych w banku środków
5.)Generalny inspektor Nadzoru Bankowego – jest organem wykonawczym KNB,
nadzoruje działalność banków i realizuje decyzje wytyczone przez KNB.
-
-
POJĘCIE BANKU
Pojęcie banku nie było jednoznacznie definiowane.
Dopiero Ustawa o Prawie Bankowym z 1989r. zdefiniowała pojęcie banku jako
samodzielną i samo finansującą się jednostkę posiadającą osobowość prawną oraz własny
statut ( wada jest ogólnikowość)
Definicja z 1997r. mówi, że bank to osoba prawna , która działa na podstawie zezwolenia
uprawniającego ją do świadczenia czynności bankowych, które obciążają ryzykiem
powierzone bankowi środki
RODZAJE BANKÓW:
1.) Banki uniwersalne
2.) Banki specjalistyczne
3.) Banki hipoteczne – zajmują się udzieleniem kredytów hipotecznych na cele
budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, zabezpieczają hipotekę.
4.) Banki Inwestycyjne – specjalizują się w transakcjach inwestycyjnych
związanych z emisja i handlem papierami wartościowymi
-
-
-
-
CZYNNOŚCI BANKOWE:
1.) Sensu stricto – czynności zastrzeżone wyłącznie dla banków
Tworzenie i prowadzenie rachunków bankowych
Przyjmowanie wkładów pieniężnych
Udzielanie kredytów i gwarancji bankowych
Emitowanie bankowych papierów wartościowych
Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
2.) Sensu largo – czynności dozwolone również niektórym podmiotom
niebankowym
Udzielanie pożyczek pieniężnych
Operacje czekowe i wekslowe
Nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych
Udzielanie poręczeń
Terminowe operacje finansowe
Podstawowym kryterium klasyfikacji czynności, jako czynność bankową, jest kryterium
podmiotu – wyjątkiem jest wydawanie kart płatniczych i wykonywanie operacji przy ich użyciu
przez podmioty niebankowe, ale ma zlecenie banku.
RACHUNKI BANKOWE:
Rachunki bieżące
Rachunki pomocnicze
Rachunki lokat terminowych
Rachunki oszczędnościowe
ZASADY PROWADZENIA RACHUNKU:
Swobodny wybór banku
Prawo do otwierania dowolnej liczby rachunków
Prawo do pełnej swobody dysponowania zgromadzonymi środkami
Możliwość oprocentowania środków na rachunku
KREDYT BANKOWY
1.) Oprocentowanie kredytu – stałe lub zmienne
2.) Prowizje kredytowe – czynności związane z udzieleniem kredytu, funkcje
Prowizje przygotowawcze (naliczane od kwoty całego kredytu za czynności związane z
rozpatrzeniem wniosku kredytowego, przygotowanie i uruchomienie kredytu
Prowizje od zaangażowania ( naliczane od niewykorzystanej kwoty kredytu0
Prowizje za gotowość (naliczane w ustalonych okresach, za finansową gotowość banku do
uruchomienia środków
Prowizja od uruchomienia ( część kredytu)
RODZAJE KREDYTÓW:
1.) Kredyt w rachunku kredytowym – umożliwia precyzyjne monitorowanie
uruchomień i spłat kredytu, rozdzielenie obsługi kredytu od działalności
bieżącej
2.) Kredyt rewolwingowy ( odnawialny ) - daje możliwość wielokrotnego
uruchamiania i spłacania w ramach przyznanego limitu
3.) Kredyt w rachunku bieżącym ( overdreft) – krótkoterminowy kredyt
odnawialny, udzielany z reguły najlepszym klientom banku
-
GWARANCJE BANKOWE:
Jednostronne zobowiązanie banku, że po spłaceniu przez podmiot określonych warunków
umowy, bank dokona świadczenia pieniężnego na rzecz tego podmiotu
-
Gwarancja przetargowa
Gwarancja dobrego wykonanego konkretu
Gwarancja zwrotu zaliczki
Download