ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU

advertisement
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
ŁBS Lubań Nr 29/Z/2010
z dn. 18.02.2010r.
ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU
REGULAMIN PROMOCJI „Przejdź do ŁBS-u” dla klientów indywidualnych
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
§1
Regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji dla klientów
indywidualnych pod nazwą „Przejdź do ŁBS-u”.
Organizatorem promocji jest Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu,
ul. Spółdzielcza 10, zwany dalej „Bankiem”.
Promocja trwa od 01.03.2010r. do odwołania.
Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne o pełnej
zdolności do czynności prawnych będące rezydentami bądź
nierezydentami.
6.
7.
ZASADY PROMOCJI KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA /
ELASTYCZNA GOTÓWKA / KREDYTU GOTÓWKOWEGO
ZASADY PROMOCJI RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
§2
Dla rachunków Pol-Konto i Pol-Konto Student otwartych w okresie
trwania promocji obniża się opłatę za prowadzenie rachunku do 0 PLN.
Dla rachunków Pol-Konto VIP otwartych w okresie trwania promocji
obniża się opłatę za prowadzenie rachunku do 6 PLN.
Opłaty, o których mowa w ust. 1-2 obowiązują przez okres 6 miesięcy
od dnia podpisania Umowy.
Okres obniżenia opłat, o którym mowa w ust. 3 przedłuża się do 12
miesięcy w przypadku, gdy Klient:
1) podpisując umowę rachunku (lub wraz z wnioskiem o przeniesienie
rachunku w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku)
złoży dyspozycję poinformowania pracodawcy o zmianie rachunku
bankowego na rachunek w Banku oraz
2) zadeklaruje miesięczne wpływy na rachunek w minimalnej
wysokości równej wysokości wpływów z tytułu wynagrodzenia,
które musi utrzymywać przez okres obowiązywania warunków
promocyjnych.
W przypadku wpływów na rachunek niższych niż zadeklarowane
zgodnie z ust. 4 pkt 2 opłaty promocyjne obowiązują przez okres 6
miesięcy.
W przypadku zamknięcia rachunku przed upływem okresu określonego
w ust. 3 i 4, Bank naliczy opłaty wymienione ust. 1-2 zgodnie ze
standardowymi stawkami określonymi w „Taryfie opłat i prowizji
bankowych ŁBS Lubań dla klientów indywidualnych” obowiązującymi
w dacie dokonania czynności objętej opłatą lub prowizją.
2.
3.
4.
5.
ZASADY PROMOCJI KREDYTU ODNAWIALNEGO
1.
2.
3.
4.
5.
przeniesienia) Bank wypowie Umowę kredytu ze skutkiem
natychmiastowym.
Po upływie terminu wypowiedzenia, zadłużenie objęte wypowiedzeniem
staje się wymagalne.
W przypadku przeniesienia całkowitego (zamknięcie rachunku w
poprzednim banku) wniosek o przeniesienie rachunku zostanie
przesłany do dotychczasowego banku dopiero w dniu podpisania
umowy kredytowej w Banku.
§4
Klient, który wraz z wnioskiem o przeniesienie rachunku (lub do 7 dni
od dnia złożenia wniosku) złoży wniosek o kredyt ekspresowy/kredyt
gotówkowy na spłatę kredytu w poprzednim Banku, otrzymuje specjalne
warunki:
1) 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego;
2) 0,5 % prowizji za udzielenie kredytu ekspresowego.
Warunkiem otrzymania promocyjnych warunków jest:
1) złożenie wraz z wnioskiem o przeniesienie rachunku dyspozycji
poinformowania pracodawcy o zmianie rachunku bankowego na
rachunek w Banku oraz
2) deklaracja miesięcznych wpływów na rachunek w minimalnej
wysokości równej wysokości wpływów z tytułu wynagrodzenia,
które Klient musi utrzymywać przez okres obowiązywania
warunków promocyjnych oraz
3) dostarczenie do Oddziału Banku umowy o kredyt gotówkowy z
poprzedniego banku lub zaświadczenia o posiadaniu takiego
kredytu lub wyciągu z rachunku kredytowego, kwotą pozostałą do
spłaty oraz ostatecznym terminem spłaty – w momencie złożenia
wniosku o kredyt w Banku.
W przypadku niedopełnienia warunków opisanych w ust. 2 pkt 2 lub nie
dojścia procesu przeniesienia rachunku do skutku z winy Kredytobiorcy
(np. z powodu odwołania dyspozycji przeniesienia) Bank wypowie
Umowę kredytu ze skutkiem natychmiastowym.
Po upływie terminu wypowiedzenia, zadłużenie objęte wypowiedzeniem
staje się wymagalne.
Kwota kredytu udzielonego przez Bank nie może być większa niż
maksymalna kwota dla tego produktu, obowiązująca w Banku. Okres
kredytowania dla danego produktu musi być zgodny z obowiązującymi
w Banku regulacjami wewnętrznymi.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§3
W przypadku przeniesienia do Banku rachunku, do którego
uruchomiony był kredyt odnawialny lub limit w rachunku, Klient, który
wraz z wnioskiem o przeniesienie rachunku złoży wniosek o kredyt
odnawialny, otrzyma specjalne warunki:
1) limit kredytowy w wysokości 120% dotychczasowej kwoty limitu z
zastrzeżeniem ust. 4;
2) 0% prowizji za przyznanie limitu.
Warunkiem otrzymania promocyjnych warunków jest:
1) złożenie wraz z wnioskiem o przeniesienie rachunku dyspozycji
poinformowania pracodawcy o zmianie rachunku bankowego na
rachunek w Banku oraz
2) deklaracja miesięcznych wpływów na rachunek w minimalnej
wysokości równej wysokości wpływów z tytułu wynagrodzenia,
które Klient musi utrzymywać przez okres obowiązywania
warunków promocyjnych.
3) dostarczenie do Oddziału Banku:
a) umowy o kredyt odnawialny/limit w rachunku z poprzedniego
banku lub zaświadczenia o posiadaniu takiego kredytu – wraz
z wnioskiem o udzielenie kredytu w Banku oraz
b) dokumentu
potwierdzającego
wysokość
miesięcznych
wpływów
na
rachunek
przez
okres
3
miesięcy
poprzedzających moment przeniesienia rachunku oraz
c) potwierdzenia rozwiązania umowy o kredyt w poprzednim
banku – w ciągu 7 dni od dnia uruchomienia kredytu.
Wysokość przyznanego limitu ustalana jest zgodnie z zasadami
wyliczania limitu w Banku i nie może być większa niż maksymalna
kwota dla tego produktu, obowiązująca w Banku.
W dniu uruchomienia kredytu Bank dokona przelewu środków na
rachunek kredytowy w poprzednim banku, w kwocie zobowiązań
Klienta wobec tego banku.
W przypadku niedopełnienia warunków opisanych w ust. 2 pkt 2 oraz
ust. 2 pkt 3 lit c. lub nie dojścia procesu przeniesienia rachunku do
skutku z winy Kredytobiorcy (np. z powodu odwołania dyspozycji
1.
2.
3.
4.
§5
Regulamin promocji dostępny jest w placówkach Banku oraz na
stronie internetowej Banku (www.banklbs.pl).
Każdy Klient przystępujący do promocji „Przejdź do ŁBS-u” akceptuje
warunki Regulaminu.
Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn, tj.: zmiany w
przepisach prawa mające wpływ na czynności bankowe związane z
zawartymi umowami lub zmiany w produktach Banku, mające na celu
ulepszenie usług lub ekonomikę czynności bankowych, z
zastrzeżeniem, że Klienta obowiązują warunki z dnia zawarcia Umów,
o których mowa w § 3 Regulaminu.
Zarząd Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu
Regulamin obowiązuje od 01.03.2010 r.
-1-
Download