Bank Polska Kasa Opieki S - Konimpex

advertisement
Specjalna oferta Banku Pekao SA
dla Klientów KONIMPEX INVEST S.A.
Bank Polska Kasa Opieki SA oferuje Klientom KONIMPEX INVEST S.A. dwa rodzaje kredytów
przeznaczonych na finansowanie ich potrzeb mieszkaniowych:
1) mieszkaniowy kredyt hipoteczny,
2) mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny.
1. Mieszkaniowy kredyt hipoteczny :
przeznaczony na sfinansowanie zakupu gotowych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.
2. Mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny :
przeznaczony na finansowanie celów związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych Klienta
poprzez realizację inwestycji budownictwa mieszkaniowego.
Kredyt może być udzielony osobom posiadającym :

pełną zdolność do czynności prawnych,

udokumentowane źródło dochodów,

uregulowany stosunek do służby wojskowej,
zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Maksymalny okres kredytowania : do 30 lat.
Maksymalna kwota kredytu : do 100% wartości rynkowej przedmiotu kredytowania lub 100% ceny
zakupu / całkowitych kosztów inwestycji, istnieje możliwość uzyskania dodatkowych 4% na pokrycie
kosztów związanych z kredytowaniem inwestycji.
Wysokość prowizji z tytułu udzielenia kredytu :
1) minimalna : od 0,00% w przypadku kredytu z zerową prowizją z tytułu jego udzielenia,
od 0,50% w przypadku pozostałych kredytów,
Oprocentowanie kredytu – zmienna stopa procentowa, oparta na stawce bazowej WIBOR 3M
powiększonej o marżę Banku, której wysokość uzależniona jest od wybranego przez Klienta wariantu :
a) w wariancie z obniżoną marżą w okresie początkowym – marża w wysokości od 0,50 p.p.
w początkowym okresie kredytowania (12 miesięcy dla kredytu do 15 lat i 24 miesiące dla kredytu
powyżej 15 lat), w dalszym okresie marża w wysokości od 0,70 p.p.,
b) w pozostałych wariantach – marża w wysokości od 0,70 p.p. w całym okresie kredytowania.
(*) Bank pisemnie poinformuje KONIMPEX INVEST S.A. o odwołaniu promocji najpóźniej na trzy dni robocze
przed terminem jej zakończenia.
1
Bank Pekao SA
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
Departament Produktów Kredytowych
tel. (022) 656 08 11 lub 656 10 73
fax (022) 656 08 17
Na dzień zawarcia Umowy o współpracy oprocentowanie kredytu kształtuje się następująco :
a) w początkowym okresie 12-tu lub 24 miesięcy : od 5,59%, w dalszym okresie kredytowania :
od 5,89%,
b) w całym okresie kredytowania : od 5,79%.
Wysokość pozostałych opłat i prowizji bankowych :

opłata za rozpatrzenie wniosku – bez opłaty,
ubezpieczenie kredytu na okres przejściowy (do czasu ustanowienia zabezpieczenia w formie
hipoteki) –1,0%,

prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu – zgodnie z „Tabelą prowizji i opłat bankowych” ,

obowiązującą w chwili pobierania tej prowizji, za wyjątkiem sytuacji, gdy środki na spłatę pochodzą
ze sprzedaży innej nieruchomości mieszkalnej, stanowiącej własność Kredytobiorcy – w takim
przypadku prowizja wynosi 1,25% spłacanej kwoty kredytu,


prowizja za sporządzenie – na wniosek Kredytobiorcy – aneksu do umowy kredytowej – 50 PLN,
pozostałe opłaty i prowizje – zgodnie z „Tabelą prowizji i opłat bankowych”, obowiązującą w chwili
pobierania tej opłaty / prowizji lub aktualną ofertą skierowana do podmiotów współpracujących z
Bankiem.
Warianty spłaty kredytu – w zależności od indywidualnego wyboru klienta możliwa jest spłata kredytu
w następujących wariantach :

w malejących strumieniach pieniężnych (równe raty kapitałowe, płatne miesięcznie lub kwartalnie,
odsetki płacone miesięcznie, naliczane od faktycznego zadłużenia),

w równych strumieniach pieniężnych (równe raty kapitałowo-odsetkowe, płatne miesięcznie, odsetki
naliczane od faktycznego zadłużenia).
W przypadku korzystania z mieszkaniowego kredytu budowlano-hipotecznego, w części
budowlanej ustala się obligatoryjną karencję w spłacie kapitału kredytu.
Zabezpieczenie kredytu :

hipoteka na nieruchomości/ograniczonym prawie rzeczowym będącej/będącym przedmiotem
kredytowania,

przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości/lokalu

mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych,
przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia na życie Wnioskodawcy (w określonych
przez Bank przypadkach).
Do czasu ustanowienia hipoteki proponujemy uruchomienie kredytu po ustanowieniu innych prawnych
zabezpieczeń, np. ubezpieczenia spłaty kredytu w towarzystwie ubezpieczeniowym lub innych
zabezpieczeń, przewidzianych prawem cywilnym i wekslowym, ustalonych indywidualnie i
zaakceptowanych przez Bank.
2
Bank Pekao SA
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
Departament Produktów Kredytowych
tel. (022) 656 08 11 lub 656 10 73
fax (022) 656 08 17
Dokumenty Wnioskodawcy, niezbędne do ubiegania się o kredyt :
-
wniosek o udzielenie kredytu,
-
karta informacyjna, zawierająca podstawowe informacje o Wnioskodawcy, jego współmałżonku
oraz ewentualnych poręczycielach i osobach przystępujących do długu,
-
dokumenty określające źródło i wysokość dochodów/przychodów Wnioskodawcy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Kamila Sperling
Specjalista ds. Kredytów Mieszkaniowych
I Oddział Banku Polska Kasa Opieki S.A.
ul. Św. Marcin 52/56 61-807 Poznań
tel.: 061 8558 139 lub 244
[email protected]
3
Bank Pekao SA
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa
Departament Produktów Kredytowych
tel. (022) 656 08 11 lub 656 10 73
fax (022) 656 08 17
Download