Dane osobowe i adresowe - właściciela nieruchomości

advertisement
Nr wniosku kredytowego .....................................................
DANE OSOBOWE I ADRESOWE
Właściciel nieruchomości
Imię i nazwisko
Imiona rodziców
Nazwisko rodowe matki
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
Cechy dokumentu tożsamości
PESEL
NIP
Nr telefonu
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1) Jestem właścicielem (współwłaścicielem)/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej/ przysługuje mi
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/ przysługuje mi prawo do domu jednorodzinnego
w spółdzielni mieszkaniowej/ przysługuje mi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego ×, położonej/go
.............................................................................................,
nr
dla
której/-go
prowadzona
jest
KW
...........................
przez ..............................................................................................................................................................................;
2) Powyższa nieruchomość/ powyższe prawo wolne jest od hipotek, ograniczonych praw rzeczowych i innych
obciążeń;
3) Dokonam zabezpieczenia hipotecznego kredytu udzielonego .................................................................................
#
na nieruchomości/ prawie wskazanym w pkt.1);
4) Ubezpieczę dom/ lokal od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dokonam cesji praw z umowy ubezpieczenia
na rzecz Banku w całym okresie kredytowania, tj. do czasu całkowitej spłaty kredytu.
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień
wypełnienia oświadczenia. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych powyżej informacji.

niepotrzebne skreślić
wskazać Kredytobiorcę
1/
Dane osobowe, zawarte w niniejszym dokumencie, Bank przetwarzać będzie wyłącznie w celu zawarcia i realizacji
przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych. Bank nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom,
z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo
bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), oraz innych przepisach powszechnie
obowiązujących, z zastrzeżeniem udostępnienia tych danych towarzystwu ubezpieczeniowemu w przypadku
ubezpieczenia spłaty kredytu. Bank informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu
do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art.32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych.
Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie.
...............................................................................
(miejscowość i data)
.....................................................................
(podpis właściciela/ współwłasciciela nieruchomości)
.....................................................................
(podpis właściciela/ współwłasciciela nieruchomości)
..................................................................
(miejscowość, data, pieczęć i podpis pracownika Banku
potwierdzającego autentyczność podpisów i zgodność
powyższych danych z przedłożonymi dokumentami)
2/
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards