Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. w

advertisement
Muzeum Ziemi Chełmińskiej
Ratusz Rynek 28
86-200 C HEŁMNO
tel./fax. (056) 686-16-41
----------------------------------------------------------------------------------WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ W CHEŁMNIE
ZA 2011 R
1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności
Nazwa: Muzeum Ziemi Chełmińskiej
86-200 CHEŁMNO
NIP-875-11-84-387
Regon: 001060122
Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie jest samorządową instytucją
kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U
z 2001 r. Nr 13, poz.123 z póź.zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy
w Chełmnie. Muzeum jest w rejestrze instytucji kultury prowadzonym
przez organ założycielski pod pozycją nr 2 z 27-12-1995 r..
Nadzór nad działalnością Muzeum Ziemi Chełmińskiej sprawuje
organizator.
Cele i zadania Muzeum.
Muzeum jest instytucją o charakterze naukowo-badawczym i oświatowym.
W celu spełnienia swoich zadań gromadzi, przechowuje, konserwuje,
opracowuje i udostępnia dobra kultury w zakresie archeologii, historii i
sztuki oraz dziedzin pokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem
muzealiów związanych z terenem Ziemi Chełmińskiej.
-2Muzeum prowadzi działalność gospodarczą, a wszystkie dochody
przeznaczone są na działalność statutowa
2. Okres objęty sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy
rozpoczynający się 01 stycznia 2011 roku i kończący się 31 grudnia
2011 roku.
3.Zakres sprawozdania
Sprawozdanie finansowe Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie za
2011 rok jest sprawozdaniem jednostkowym.
4.Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z ustawą z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem zasad
szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r.
O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także
zgodnie z polityką rachunkowości Muzeum określoną zarządzeniem
nr 1 dyrektora.
5. Założenie kontynuacji działalnością
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości,
w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
6.Omówienie przyjętych zasad rachunkowości w tym metod
wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego
oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
Stosowane zasady rachunkowości
Rachunkowość Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie prowadzona
jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych
przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem zasad
-3szczególnych, określonych w ustawie z 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w
polityce rachunkowości Muzeum określonej zarządzeniem Dyrektora.
- rzeczowe składniki majątku ujmuje się w księgach rachunkowych,
amortyzuje i wycenia według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest z
uwzględnieniem stawek odpowiadających okresowi ich ekonomicznej
używalności z wykorzystaniem stawek określonych w przepisach
podatkowych.
- zbiory biblioteczne niezależnie od wartości początkowej podlegają
odpisom umorzeniowym w miesiącu wydania zbiorów do użytkowania
w koszty w pełnej wysokości.
- zbiory muzealne - muzealiami są rzeczy ruchome stanowiące własność
muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów. Muzealia stanowiące
dobro narodowe stosowane są ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach
(Dz.U. z 2007 r nr.5 poz.24 z późniejszymi zmianami) oraz ustaw
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. Nr 162,poz 1568 z późniejszymi zmianami) Ze względu na fakt.
że dobra kultury nie tracą wartości to nie podlegają one umorzeniu.
Oznacza to,że w bilansie dobra kultury wykazuje się w wartości
początkowej.
Metody wyceny aktywów i pasywów
1.
2.
Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia.
Zbiory biblioteczne wyceniane są w cenach nabycia, a dary
wg. wyceny komisji muzealnej.
3. Zbiory muzealne wycenia się w cenie nabycia, a dary wg.wyceny
komisji muzealnej.
4. Odpisy umorzeniowe od poszczególnych środków trwałych ustala
się metodą liniową wg. stawek określonych dla celów podatkowych
w równych ratach miesięcznych. Środki trwałe amortyzowane są
na zasadach ogólnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne
i prawne o wartości do 3.500,00 zł amortyzuje się jednorazowo w
miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Wycena bilansowa uwzględnia dokonane odpisy umorzeniowe.
5. Aktywa finansowe występujące w jednostce wycenia się w cenie nabycia
-46. Pozostałe składniki majątku wyceniane są według zasad określonych
w ustawie o rachunkowości.
7. Należności wycenione są w kwocie wymagającej zapłaty.
Fundusze własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości
nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami
prawa.
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymajającej
zapłaty. Do zobowiązań krótkoterminowych zaliczono wszystkie
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz te, których termin zapłaty
upływa w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie
rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w układzie
porównawczym.
Przychody ze sprzedaży obejmują kwoty usług za bilety wstępu,
wynajmu pomieszczeń, usług przewodnickich i turystycznych,
marży ze sprzedaży wydawnictw.
Na wynik finansowy wpływają ponadto pozostałe przychody i koszty
operacyjne pośrednio związane z działalnością podstawową operacyjna
przychody finansowe i koszty finansowe głównie z tytułu
oprocentowania od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku
bankowym.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31-12-2011 r.
(wariant porównawczy
…..................................................
(nazwa jednostki)
….................................................................
(numer statystyczny
Wiersz
A
Wyszczególnienie
Przychody netto ze sprzedaży zrównanie z nimi,
w tym:
Kwota za rok
(zł, gr)
ubiegły
bieżący
124.394,80
131.703,55
124.394,80
131.703,55
7.940,30
13.535,60
613.151,30
614.734,55
3813,82
2.819,42
- od jednostek powiązanych
I
Przychody netto ze sprzedaży produktów
II
Zmiana stanu produktów (zwiększenie –wartość
dodatnia, zmniejszenie –wartość ujemna)
III
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki
IV
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B
Koszty działalności operacyjnej
I
Amortyzacja
II
Zużycie materiałów i energii
57.878,16
58.895,94
III
Usługi obce
67.102,77
79.413,54
IV
Podatki i opłaty, w tym:
360.452,81
353.584,94
66.738,29
60.119,08
9.300,00
9.300,00
47.865,45
50.601,63
-488.756,50
-483.031,00
470.800,00
475.080,00
465.800,00
475.080,00
- podatek akcyzowy
V
Wynagrodzenia
VI
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII
Pozostałe koszty rodzajowe
VIII
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C
Zysk (strata) na sprzedaży (A – B)
D
Pozostałe przychody operacyjne
I.
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II.
Dotacje
III.
Inne przychody operacyjne
5.000,00
E.
Pozostałe koszty operacyjne
I.
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II.
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III.
Inne koszty operacyjne
F.
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
G.
Przychody finansowe
I.
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
6.932,04
1.075,87
-24.888,54
-9.026,87
726,00
1.276,92
729,00
1.276,92
1.870,38
4.630,79
-26.032,92
-12.380,74
-26.032,92
-12.380,74
-26.032,92
-12.380,74
- od jednostek powiązanych
II.
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III.
Zysk ze zbycia inwestycji
IV.
Aktualizacja wartości inwestycyjnej
V.
Inne
H.
Koszty finansowe
I.
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
II.
Strata ze zbycia inwestycji
III.
Aktualizacja wartości inwestycji
IV.
Inne
I.
Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+GH)
J.
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)
I.
Zyski nadzwyczajne
II.
Straty nadzwyczajne
K.
Zysk (strata) brutto ( I +/-J)
L.
Podatek dochodowy
M.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
N.
Zysk (strata) netto (K-L-M)
Chełmno 17-02-2 012 r. imię i nazwisko oraz podpis osoby
której powierzono prowadzenie ksiąg
imię i nazwisko oraz podpis
kierownika jednostki
Muzeum Ziemi Chełmińskiej
Ratusz Rynek 28
86-200 CHEŁMNO
Tel./fax. (056) 686-16-41
Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2011 r. w Muzeum Ziemi Chełmińskiej
W roku budżetowym 2011 z budżetu miasta otrzymaliśmy dotację
w wysokości 475,080,00 zł oraz z prowadzonej działalności
statutowej wypracowano 95.084,85 zł. Wraz ze środkami z roku
ubiegłego dysponowano kwotą 612.748,99zł, którą wykorzystano
na poszczególne zadania:
- osobowy fundusz płac - 353.584,94 zł na wynagrodzenia ze
stosunku pracy i odprawę emerytalną,
- obowiązkowe składki ZUS – 60.119,08 zł,
- materiały i wyposażenia – 16.772,94 zł
Zakupiono środków czystości za 1.413,98 zł, części wymienne do
komputerów za 1.074,66zł, prenumeratę wydawnictw: finansowoksięgowego, służby pracowniczej, spotkań z zabytkami,
informatora turystycznego za 2.313,42 zł, nagród za udział
w organizowanych konkursach za 1.388,13 zł, materiałów do
wystaw czasowych 1.388,13 zł, części zamiennych do bieżących
napraw i materiałów do organizowanych wystaw czasowych za
1.276,80 zł, książek do biblioteki muzealnej za 1.936,08 zł,
muzealiów za 5.627,82zł.
Poniesiono koszty na:
-energia elektryczna 20.053,45 zł
- gaz 21.282,01 zł
-woda 788,26 zł
Na usługi materialne wykorzystano 79.413,54 zł, w tym:
- naprawa zegara na ratuszu 11.808,00 zł,
- usługi bankowe 656,50 zł
- usługi pocztowe 244,42 zł,
- usługi telekomunikacyjne 4,321,92
- abonament RTV 58,75 zł,
- usługi konserwacji urządzeń technicznych 26.292,36 zł,
- umowy o dzieło za cykliczne spacerki po Chełmnie,
- usługi przewodnickie i usługi różne 18.313,16 zł,
-usługi komunalne 512,23 zł, pozostałe usługi jak hydrauliczne,
dezynfekcyjne itp. 11.925,17 zł
Na usługi niematerialne przeznaczono 11.695,92 zł, w tym:
- koncerty organowe 7.000,00 zł,
- ubezpieczenie o obiektów 3.103,00 zł,
- delegacje służbowe 680,47 zł
Na odpis Świadczeń Socjalnych – wykorzystano 9.300,00 zł
Dotację budżetową wykonano w 100%.
W roku sprawozdawczym wypracowane dochody w kwocie 95.084,85
zł za bilety wstępu, sprzedaż wydawnictw, czynsz telefonii, usług
turystycznych w całości przeznaczono na cele statutowe. Na koniec
roku sprawozdawczego zobowiązania Muzeum wobec budżetu
wynoszą 24.917,08 zł i są to zobowiązania krótkoterminowe,
a należności 11.358,83 zł, które też są krótkoterminowe.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU INSTYTUCJI
KULTURY MUZEUM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ /W ZŁ/
Dział 921
Rozdział 92118
Poz. Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
PRZYCHODY
w tym:
1. dotacja z budżetu
2. przychody ze sprzedaży usług
3. inne
KOSZTY OGÓŁEM
w tym:
2.1. Wynagrodzenia
w tym:
2.1.1. osobowe
2.1.2. nagroda roczna
2.1.3. składka na ubezpieczenie
społeczne
2.2. Materiały i usługi
w tym:
- materiały
- muzealia
- remonty, konserwacje, umowy
- energia, gaz, woda
- usługi niematerialne
- delegacje
2.3. Fundusz Św. Socjalnych
2.4. Amortyzacja
WYNIK FINANSOWY
ŚREDNIOROCZNE
ZATRUDNIENIE
Plan
Wykonanie %
na 2011 za 2011 r. wykonania
559.220 559.220
100
475.080
53.00
31.140
559.220
475.080
53.000
31.140
558.524
100
100
100
99.9
353.652 353.584
99,9
325.052 325.534
28.600
28.050
60.748
60.119
98,1
99
135.640 135.640
100
11.773
5.000
67.925
42.123
8.140
680
9.180
100
100
100
100
100
100
100
9
11.773
5.000
67.925
42.123
8.140
680
9.180
9
100
Download