SPRAWOZDANIE FINANSOWE-1

advertisement
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fundacji dla zwierząt „Lubomirka”
ZA ROK OBROTOWY 2012
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok
Fundacji dla zwierząt „Lubomirka”z siedzibą w Lubomierzu
1. Fundacji dla zwierząt „ Lubomirka ” z siedzibą w Lubomierzu przy adres 34-736
Lubomierz 350 posiada NIP 737-220-11-29
2. Fundacja nie posiada innych jednostek organizacyjnych.
3. REGON nr 122437969
4. Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Sądzie Rejonowym w
Krakowie.
5. Zarząd Fundacji:
Elżbieta Józefowicz-Zdunek - Prezes
Grażyna Francuz-Ornat - Wiceprezes
Katarzyna Ornat - Członek
Renata Gaweł - Członek
6. CELE I ZASADY DYIAŁANIA FUNDACJI
-Fundacja została powołana w celu społecznie użytecznym i realizuje swoje cele
poprzez upowszechnianie wśród społeczeństwa znajomości zasad zawartych w
Deklaracji Praw Zwierzęcia z 1978 roku oraz Ustawie o ochronie zwierząt z 1997
roku. Celem Fundacji jest działalność charytatywna w zakresie opieki i pomocy
zwierzętom bezdomnym, a w szczególności:
Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt
Niesienie pomocy porzuconym i pokrzywdzonym zwierzętom, oraz zapobieganie ich
bezdomności poprzez opiekę nad nimi, karmienie i sterylizację.
Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.
Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, oraz zajmowanie czynnej
postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt.
Ochrona środowiska a w szczególności zwierząt.
Prowadzenie przytuliska dla przygarniętych zwierząt domowych, opieka nad nimi
oraz organizowanie adopcji.
Działalność edukacyjna na rzecz zwierząt w środowisku wiejskim poprzez kontakt ze
szkołą i parafią.
Zorganizowanie wolontariatu wśród młodzieży szkolnej Gmina Mszana Dolna
Fundacja realizuje cele statutowe przez nieodpłatną działalność pożytku
publicznego, a w szczególności:
prowadzenie miejsc opieki nad zwierzętami, zakup karmy, siedlisk i innych
potrzebnych rzeczy do stworzenia właściwych warunków dla zwierząt,
udzielanie pomocy weterynaryjnej potrzebującym zwierzętom oraz zakup środków
antykoncepcyjnych,
zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami oraz podejmowanie zwierzętom
oraz podejmowanie interwencji w obronie zwierząt, zwalczanie topienia i mordowania
nienarodzonych kociąt,
zbieranie środków rzeczowych oraz finansowych na potrzeby Fundacji,
współpracę z policją i strażą miejską.
dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i
fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami i statutem Fundacji.
Fundacja ma prawo nagradzać osoby szczególnie aktywne w pracach fundacji
poprzez nadanie dyplomów, zaświadczeń, odznak, tytułów itp.
7,. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2012 do
31.12.2012 r.
9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
przez fundację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności,
które
wskazywałyby nie istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez
fundację działalności.
10. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
Fundacja nie zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych przedmiotów i praw o wartości nabycia nie przekraczającej 3.500,00 zł.
Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie
przekraczającej 3.500,00 zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania
w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.
Fundacja nie posiada środków trwały i.
Środki zgromadzone na rachunkach bankowych wykazuje się w ich wartości
nominalnej.
.
W ciągu roku obrotowego bieżąca wycena operacji gospodarczych rozrachunkowych
w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności w wyniku
systematycznej analizy sald, uwzględniając odsetki umowne lub ustawowe.
.
Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej
zapłaty, zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej zrezygnowano ze
stosowania zasad ostrożności.
Rozchód w/w składników aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych
składników aktywów, które spółka najwcześniej nabyła.
Ewidencje i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 .
.
Przychody z działalności statutowej prowadzi się odpowiednio na kontach: 720, 721.
Jednostka stosuje uproszczoną formę bilansu, rachunku wyników i informacji
dodatkowej określoną w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15
listopada 2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności
gospodarczej (Dz. U. nr 137, poz.1539 ze zm.)
W sprawach nieuregulowanych przepisami w/w rozporządzenia oraz nieokreślonych
w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości, krajowe
standardy rachunkowości, a w przypadku ich braku Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości ,rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową
oraz wynik finansowy.
Fundusz statutowy - wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej,
Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.
Wynik finansowy zwiększa odpowiednio koszty lub przychody następnego roku
obrotowego.
Informacja dodatkowa za 2010 r.
I. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Według ceny nabycia (zakupu)
obejmującej kwotę należną sprzedającemu, powiększonej w przypadku importu o
obciążenia publicznoprawne oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem i
przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania wraz z
kosztami transportu, załadunku, wyładunku oraz pomniejszonej o rabaty, upusty i
inne podobne
zmniejszenia.
b) Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Dokonywane są na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości
początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie umorzeń powinno nastąpić
nie
wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a ich zakończenie nie
później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń.
c) Finansowe aktywa trwałe - Wycenia się na dzień bilansowy według ceny ich
nabycia
pomniejszonej ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
d) Należności - Wycenia się w wartości nominalnej, zgodnie z § 2 ust. 5
rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości
dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących
działalności gospodarczej zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności.
e) Inwestycje krótkoterminowe - Wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy
według
cen nabycia
f) Środki pieniężne - Według wartości nominalnej.
g) Zobowiązania - Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty,
zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w
sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej zrezygnowano ze
stosowania
zasad ostrożności.
h) Fundusz statutowy - Wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
i) Udziały w obcych jednostkach - Według wartości nominalnej.
W 2010 roku nie nastąpiły zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.
Nie
wystąpiły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nieujęte w księgach
rachunkowych.
II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach
1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych trwałych:
a) środki trwałe wartość początkowa: 0,00 w zł i gr.
e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: - nie dotyczy
2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na dzień 31.12.2010r. wyniosła: 0,00
zł
3) Środki trwałe używane na podstawie najmu lub dzierżawy - nie dotyczy
4) Wartość zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa
własności budynków i budowli wyniosła: 0,00 zł
5) podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty- nie wystąpiły na dzień bilansowy
6) podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty - nie wystąpiły na dzień bilansowy
7) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne- nie wystąpiły na dzień bilansowy
8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów - nie wystąpiły na dzień bilansowy
9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych- nie wystąpiły w 2010 roku
10) Zatrudnienie i wynagrodzenie
- nie było w 2012 roku osób zatrudnionych na umowę o pracę
Kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 2010 r z tyt. Umów o dzieło
lp Miesiąc kwota (w zł)
1
Styczeń
0,00
2
Luty
0,00
3
Marzec
0,00
4
Kwiecień
0,00
5
Mai
0,00
6
Czerwiec
0,00
7
Lipiec
0,00
8
Sierpień
0,00
9
Wrzesień
0,00
10
Październik
0,00
11
Listopad
0,00
12
Grudzień
0,00
Razem
0,00
Kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 2012 r z tyt. Umów zawartych z osobami
prowadzącymi działalność gospodarczą –nie wystąpiły w 2012r.
a) informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1
pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - nie wystąpiły w
2012 roku
11) Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
A. Przychody z działalności statutowej 3 577,91
I. Składki brutto określone statutem 0,00
II. Darowizny pieniężne 3 577,91
III. Darowizny 0,00
VII. Pozostałe przychody określone statutem 0,00
B. Pozostałe przychody 0,00
C. Przychody finansowe 0,00
Razem przychody 3 577,91
12) Informacje o strukturze kosztów
A. Koszty realizacji zadań statutowych 2 137,91
B. Koszty administracyjne 0,00
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 0,00
III. Usługi obce 0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00
- podatek akcyzowy 0,00
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0,00 zł
D. Koszty finansowe 59 zł
Razem koszty 2196,91
13) Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego- nie wystąpiły
14) Zmiana w przychodach i kosztach oraz aktywach i pasywach w ciągu 2012 r.
1. Przychody w 2012 roku są pierwszymi przychodami Fundacji.
przychody z darowizn pieniężnych - 3 577,91
przychody z darowizn rzeczowych 0,00
zbiórki publiczne 0,00
nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne 0,00
przychody finansowe - 0,00
pozostałe przychody 0,00
2. Koszty za 2012 rok
Koszty statutowe(karma dla zwierząt oraz usługi weterynaryjne) 2 137,91
koszty administracyjne - 00,00
pozostałe koszty 0,00
koszty finansowe 59,00
3. Zmiany w składnikach majątku (aktywach) w ciągu 2012
rzeczowe aktywa trwałe 0,00
inwestycje długoterminowe 0,00
Należności 0,00
środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym +1381
pozostałe aktywa finansowe 0,00
4. Zmiany w źródłach finansowania majątku (pasywach) w ciągu 2012 r.
fundusze własne 0,00
Zobowiązania 0,00
15) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie wystąpił.
16) Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – nie dotyczy.
17) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe –
Stowarzyszenie nie dokonywało w 2012 roku odpisów aktualizujących środki trwałe.
19) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – Stowarzyszenie nie
dokonywało w 2012 roku odpisów aktualizujących zapasy.
20) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – zaniechanie
działalności nie wystąpiło i nie przewiduje się go w przyszłości.
21) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto – dochody z działalności
Fundacji są wolne od podatku zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych a
wydatki niezwiązane z działalnością statutową w 2012 roku nie wystąpiły.
22) Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w
sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły.
23) Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym – nie wystąpiło.
.
24) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły zdarzenia po dniu
bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. A zatem te zdarzenia,
które zostały uwzględnione w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego
nie wymagają dodatkowych objaśnień w tej części informacji dodatkowej.
25). Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki)
rachunkowości,
w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego,
jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik
finansowy
jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego - nie
wystąpiły.
26). Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania
finansowego
za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – dane zawarte w
sprawozdaniu finansowym za 2012 rok są porównywalne z danymi zawartymi w
sprawozdaniu finansowym za 2011 r.
27) W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania
działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje
oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane.
Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych
przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności. Nie występuje
niepewność co do możliwości kontynuowania działalności w latach następnych.
28) W przypadku, gdy inne informacje, niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy
jednostki, należy ujawnić te informacje - nie dotyczy.
Lubomierz , dnia 30 marca 2013 roku.
Elżbieta Józefowicz-Zdunek – Prezes …………………………………….
Grażyna Francuz-Ornat – Wiceprezes ……………………………………
Katarzyna Ornat – Członek…………………………………………………
Renata Gaweł – Członek……………………………………………………
Download