Przykład wypełnionego sprawozdania finansowego

advertisement
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Stowarzyszenie
Franciszkańskie Centrum Kultury
Gdynia
im. Jana Pawła II
ZA ROK OBROTOWY 2008
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2008 rok
Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im.
Jana Pawła II
1. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II z siedzibą
w Gdynia przy ul. Kornela Ujejskiego 40 jest organizacją pożytku publicznego.
NIP 586 218 95 06
2. Stowarzyszenie nie posiada innych jednostek organizacyjnych.
3. Podstawowy przedmiot działalności według PKD – 9499Z działalność pozostałych
organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.
4. Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, data rejestracji w KRS 22.02.2007 r. pod nr KRS 0000274840 w Rejestrze
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej. Status organizacji pożytku publicznego uzyskało 09-062008 roku. REGON nr 220384763
5. Zarząd Stowarzyszenia FCKG:
Maja Studzińska - Prezes Zarządu
Danuta Stefańczyk - Skarbnik
Przemysław Skiba - Sekretarz
6. Określenie celów statutowych organizacji:
Celem Stowarzyszenia jest:
 Wspieranie rozwoju kultury polskiej, a w szczególności działalności i twórczości
artystycznej, inspirowanej wiarą chrześcijańską.
 Upowszechnianie kultury i dziedzictwa Zakonu św. Franciszka z Asyżu.
 Dbałość o zachowanie dziedzictwa kultury polskiej, europejskiej i otwartość na kulturę
całego świata.
 Edukacja i twórczość kulturalna.
 Promowanie kultury, szczególnie działań młodych artystów, a także osób
niepełnosprawnych.
 Dialog międzykulturowy i międzyreligijny.
 Wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami kulturalnymi,
naukowymi, oświatowymi, artystycznymi i społecznymi w kraju i za granicą.
 Wychowanie w duchu patriotyzmu oraz kształtowanie odpowiedzialności za Ojczyznę z
jednoczesnym poszanowaniem godności i wolności każdego narodu.
 Promowanie postaw proekologicznych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 Podejmowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.
 Organizowanie i obsługa imprez kulturalnych (w tym m.in. koncertów, wystaw,
prezentacji).
 Wspieranie działań instytucji kulturalnych i artystycznych, np. teatrów, zespołów
artystycznych.
 Współpracę z instytucjami, organizacjami, fundacjami, urzędami, środkami
masowego przekazu.
 Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej poprzez
organizowanie kursów, seminariów, warsztatów.
 Wydawanie książek, albumów, czasopism, publikacji, materiałów promocyjnych oraz
płyt kompaktowych w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
 Współpraca z nauczycielami, pedagogami, naukowcami i artystami.
 Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej
służącej realizacji celów statutowych.
 Podejmowanie pracy twórczej z zakresu kompozycji muzycznych, projektów
scenograficznych, sztuk plastycznych.
 Inicjowanie działań zmierzających do powstawania nowych jednostek artystycznych.
 Organizowanie konferencji i seminariów kulturalnych, naukowych, oświatowych w
kraju i za granicą w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
 Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami
prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą - zainteresowanymi realizacją celów
Stowarzyszenia.
7. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieokreślony.
8. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2008 do
31.12.2008 r.
9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które
wskazywałyby nie istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację
działalności.
10. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości
Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
Stowarzyszenie nie zalicza do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych przedmiotów i praw o wartości nabycia nie przekraczającej 3.500,00 zł.
Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie
przekraczającej 3.500,00 zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w
pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.
Kontrolę i ewidencję przedmiotów nie będących środkami trwałymi o wartości od
1 500,00 zł do 3 500,00 zł prowadzi się pozaksięgowo w sposób umożliwiający
identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie
odpowiedzialnych.
Środki Trwałe, są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych,
począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiąc, w którym ten środek lub
wartość wprowadzono do ewidencji. Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 3
500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy
amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich
wartości początkowej pod datą przekazania do używania.
Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł odpisuje się jednorazowo w
pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według
zasad i stawek podatkowych według zasad opisanych wyżej dla środków trwałych.
Krajowe środki pieniężne gotówka i środki zgromadzone na rachunkach bankowych
wykazuje się w ich wartości nominalnej.
Transakcję w walutach obcych wycenia się: wpływy po kursie kupna z dnia wpływu
banku prowadzącego rachunek, rozchody wg kursu sprzedaży tego banku. Na dzień
bilansowy waluty obce na rachunkach bankowych wycenia się wg kursu średniego
ustalonego przez NBP na ten dzień. Te same zasady stosuje się do walut obcych w kasie
jednostki.
Różnice kursowe w ciągu roku obrotowego jak i na dzień bilansowy z tytułu wyceny
walut zalicza się odpowiednio do przychodów (dodatnie) lub do kosztów (ujemne)
finansowych.
W ciągu roku obrotowego bieżąca wycena operacji gospodarczych rozrachunkowych w
kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożności w wyniku
systematycznej analizy sald, uwzględniając odsetki umowne i ustawowe.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walutach obcych wycenia się według
kursu średniego ustalonego dla danej waluty na ten dzień przez NBP.
Różnice kursowe ustalone w trakcie roku lub na moment bilansowy odnosi się na koszty
lub przychody finansowe.
Należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej
zapłaty, zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej zrezygnowano ze
stosowania zasad ostrożności.
Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:
- materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby statutowe oraz paliwo w
transporcie gospodarczym i na cele grzewcze odpisuje się w koszty w pełnej ich
wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupów,
- towary stanowiące zapasy w magazynach wprowadza się do ksiąg rachunkowych w
cenach zakupu (nabycia), zaś koszty związane z ich nabyciem jako nie mające istotnego
ujemnego wpływu na wartość zapasów i wynik finansowy zalicza się do kosztów
handlowych.
Towary podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, w której ujmuje się obroty i stany
dla każdego składnika w jednostkach naturalnych i pieniężnych.
Rozchód w/w składników aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych
składników aktywów, które spółka najwcześniej nabyła.
Ewidencje i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 i
równocześnie według funkcji – na koncie 710 ,711, 712 ( wraz z analityką) oodzielnie
dla różnych działalności statutowych oraz odpowiadające im przychody z działalności
statutowej (odpowiednio na kontach 700,701,702) Przeniesienie kosztów za
pośrednictwem konta 490, na odpowiednie stanowiska kosztów na kontach 710, 712
następuje równolegle z zapisem na kontach zespołu 4.
Usługi w toku – wycena według rzeczywistego kosztu wytworzenia obejmującego płace
bezpośrednie z narzutami, zużycie materiałów i usług bezpośrednich. Do kosztu
wytworzenia nie zalicza się kosztów zarządu i kosztów sprzedaży.
Zarówno czynne jak i bierne rozliczenia międzyokresowe winny być rozliczane z
zachowaniem zasady ostrożności. W ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy
wycenia się w wysokości poniesionych kosztów, które dotyczą przyszłych okresów
sprawozdawczych.
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe
zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Wycenia się w
ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie wartości.
Jednostka stosuje uproszczoną formę bilansu, rachunku wyników i informacji
dodatkowej określoną w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15
listopada 2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek
niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U.
nr 137, poz. 1539 ze zm.)
W sprawach nieuregulowanych przepisami ww. rozporządzenia oraz nieokreślonych w
niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości, krajowe standardy
rachunkowości, a w przypadku ich braku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
Fundusz statutowy - wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
Udziały w obcych jednostkach - wycenia się według wartości nominalnej.
Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.
Wynik finansowy zwiększa odpowiednio koszty lub przychody następnego roku
obrotowego.
Informacja dodatkowa za 2008 r.
I. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów
a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Według ceny nabycia (zakupu)
obejmującej kwotę należną sprzedającemu, powiększonej w przypadku importu o
obciążenia publicznoprawne oraz o koszty bezpośrednio związane z zakupem i
przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania wraz z kosztami
transportu, załadunku, wyładunku oraz pomniejszonej o rabaty, upusty i inne podobne
zmniejszenia.
b) Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości
początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie umorzeń powinno nastąpić nie
wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a ich zakończenie nie później
niż z chwilą zrównania wartości umorzeń.
c) Finansowe aktywa trwałe - Wycenia się na dzień bilansowy według ceny ich nabycia
pomniejszonej ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
d) Należności - Wycenia się w wartości nominalnej, zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla
niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności
gospodarczej zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności.
e) Inwestycje krótkoterminowe - Wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy według
cen nabycia
f) Środki pieniężne - Według wartości nominalnej.
g) Zobowiązania - Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, zgodnie
z § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami
handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej zrezygnowano ze stosowania
zasad ostrożności.
h) Fundusz statutowy - Wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
i) Udziały w obcych jednostkach - Według wartości nominalnej.
W 2008 roku nie nastąpiły zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.
Nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu nieujęte w księgach
rachunkowych.
a) Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Grupy rodzajowe aktywów trwałych w
układzie bilansowym
Stan Aktywów
Zmiana wartości w ciagu roku obrotowego Stan Aktywów
na poczatek
na koniec roku
roku
obrotowego
obrotowego
L.P.
1
X
1
2
3
4
X
zwiększenie
przemieszczenie
zmniejszenie
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków
niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych trwałych:
trwałych,
2
I.Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II.Środki trwałe
Grunty(oraz prawo użytkowania
5 Wieczystego gruntu)
Budynki,lokale i obiekty inżynierii loądowej
6 i wodnej
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Urzadzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
III.Należności długoterminowe
Od jednostek powiazanych
Od pozostałych jednostek
IV.Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
W pozostałych jednostakach udziały
II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach
wartości
a) środki trwałe wartość początkowa:
w zł i gr.
Wyszczególnienie
wg pozycji
bilansowych
Środki trwałe
razem:
Wartość
początkowa na
początek roku
obrotowego
Zwiększenia
z tytułu:
– zakupów
- aktualizacji
– inne
0,00
0,00
Zmniejszenia
wartości
początkowej
Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
b) umorzenia środków trwałych:
w zł i gr.
Wyszczególnienie
wg pozycji
bilansowych
Dotychczasowe
umorzenie na
Zwiększenia
umorzeń:
- dotychczasowych
Zmniejszenia
umorzeń środków
trwałych
Stan na koniec roku
obrotowego
(środków trwałych)
Umorzenie środków
trwałych
razem:
początek roku
obrotowego
-przyjętych z zakupu
-pozostałych
0,00
0,00
0,00
0,00
c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:
w zł i gr.
Wyszczególnienie
wg pozycji
bilansowych
Wartości
niematerialne i
prawne
razem:
Wartość
początkowa na
początek roku
obrotowego
0,00
Zwiększenia
z tytułu:
– nowych zakupów
– inne
0,00
Zmniejszenia
wartości
niematerialnych i
prawnych
Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:
w zł i gr.
Wyszczególnienie
wg pozycji
bilansowych
Umorzenie wartości
niematerialnych i
prawnych
razem:
Dotychczasowe
umorzenie na
początek roku
obrotowego
Zwiększenia
umorzeń
Zmniejszenia
umorzeń
Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: - nie dotyczy
2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na dzień 31.12.2008r. wyniosła: 0,00 zł
3) Środki trwałe używane na podstawie najmu lub dzierżawy - nie dotyczy
4) Wartość zobowiązań wobec Budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa
własności budynków i budowli wyniosła: 0,00 zł
5) Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty- nie wystąpiły na dzień bilansowy
6) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty - nie wystąpiły na dzień bilansowy
7) Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne- nie wystąpiły na dzień bilansowy
8) Rozliczenia międzyokresowe przychodów - nie wystąpiły na dzień bilansowy
9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych- nie wystąpiły w 2009 roku
10) Zatrudnienie i wynagrodzenie
- nie było w 2008 roku osób zatrudnionych na umowę o pracę
Kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 2008 r z tyt. umów o dzieło
lp
Miesiąc
kwota (w zł)
1
Styczeń
0,00
2
Luty
0,00
3
Marzec
0,00
4
Kwiecień
0,00
5
Maj
6
Czerwiec
7
Lipiec
8
Sierpień
9
Wrzesień
2100,00
10
Październik
5000,00
11
Listopad
0,00
12
Grudzień
Razem
7700,00
37875,00
200,00
17460,00
5415,00
0,00
Kwoty wynagrodzeń wypłaconych w 2008 r z tyt. umów zawartych z osobami
prowadzącymi działalność gospodarczą
lp
Miesiąc
kwota (w zł)
1
Styczeń
0,00
2
Luty
0,00
3
Marzec
0,00
4
Kwiecień
700,00
5
Maj
700,00
6
Czerwiec
700,00
7
Lipiec
300,00
8
Sierpień
300,00
9
Wrzesień
300,00
10
Październik
300,00
11
Listopad
300,00
12
Grudzień
Razem
300,00
3 900,00
I) informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
- nie wystąpiły w 2008 roku
11) Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
A. Przychody z działalności statutowej
54129,38
I.
Składki brutto określone statutem
II.
Darowizny pieniężne
0,00
III.
Darowizny
0,00
IV.
Zbiórki publiczne
V.
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
Centrum Kultury w Gdyni – Przedstwaienie JONASZ TOBIASZ
Polskie Stowarzyszenie Muzyki Dawnej - KONCERT
VI.
1037,50
2359,70
21615,00
6000,00
200,00
Urzad Miasta Gdyni KONCERTY
15415,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
28116,61
Urząd Miasta Gdyni dotacja SPEKTAKL
14157,96
Urząd Miasta Gdyni -dotacja CHÓR
13958,65
VII.
Wpłaty 1 % podatku
0,00
VII.
Pozostałe przychody określone statutem
0,00
VIII. Wpłaty od członków stowarzyszenia
0,00
B. Pozostałe przychody
0,00
C. Przychody finansowe
0,57
12) Informacje o strukturze kosztów
A.
B.
Koszty realizacji zadań statutowych
I.
Świadczenia pieniężne
II.
Świadczenia niepieniężne
Koszty administracyjne
57550,87
57550,87
0,00
3175,02
I.
Amortyzacja
II.
Zużycie materiałów i energii
0,00
III.
Usługi obce
623,27
IV.
Podatki i opłaty, w tym:
280,00
2271,75
- podatek akcyzowy
0,00
V.
Wynagrodzenia
0,00
VI.
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
0,00
659,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
0,00
C.
Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)
0,00
D.
Koszty finansowe
0,00
Razem koszty
60725,89
13) Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego- nie wystąpiły
14) Zmiana w przychodach i kosztach oraz aktywach i pasywach w ciągu 2008 r.
1.
2.
3.
4.
Przychody w 2008 roku w porównaniu do 2007 r.
przychody ze składek członkowskich
przychody z darowizn pieniężnych
przychody od członków Rady Stowarzyszenia
przychody z darowizn rzeczowych
zbiórki publiczne
nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne
przychody z odpłatnej działalności statutowej
przychody finansowe
Koszty za 2008 rok w porównaniu do 2007 r,
koszty działalności statutowej
koszty administracyjne
pozostałe koszty
koszty finansowe
Zmiany w składnikach majątku (aktywach) w ciągu 2008
rzeczowe aktywa trwałe
inwestycje długoterminowe
Należności
środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym
pozostałe aktywa finansowe
Zmiany w źródłach finansowania majątku (pasywach) w ciągu 2009 r.
fundusze własne
zobowiązania
+
+
+
+
+
+
-
+
kwoty zł
277,50
8000,00
0,00
0,00
2 056,70
0,00
48731,61
0,52
56940,87
2 836,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1566,20
0,00
0,00
5631,35
15) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie wystąpił.
16) Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych – nie dotyczy.
17) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe –
Stowarzyszenie nie dokonywało w 2009 roku odpisów aktualizujących środki trwałe.
19) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – Stowarzyszenie nie dokonywało w
2009 roku odpisów aktualizujących zapasy.
20) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – zaniechanie
działalności nie wystąpiło i nie przewiduje się go w przyszłości.
21) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem
dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto – dochody z działalności
Stowarzyszenia są wolne od podatku zgodnie z ustawą o podatku od osób prawnych a wydatki
niezwiązane z działalnością statutową w 2008 roku nie wystąpiły.
22) Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu
finansowym – nie wystąpiły.
23) Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
finansowym - Stowarzyszenie ujęło w księgach roku 2009 nie zaksięgowane w poprzednim
okresie sprawozdawczym koszty usług bankowych w wysokości: 83,00 zł.
24) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły zdarzenia po dniu
bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. A zatem te zdarzenia, które
zostały uwzględnione w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego nie wymagają
dodatkowych objaśnień w tej części informacji dodatkowej.
25). Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości,
w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego,
jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego - nie
wystąpiły.
26). Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego
za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – dane zawarte w
sprawozdaniu finansowym za 2008 rok są porównywalne z danymi zawartymi w
sprawozdaniu finansowym za 2007 r.
27) W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności,
opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie
czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna
zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę działań
mających na celu eliminację niepewności. Nie występuje niepewność co do możliwości
kontynuowania działalności w latach następnych.
28) W przypadku, gdy inne informacje, niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki,
należy ujawnić te informacje - nie dotyczy.
Gdynia, dnia 23 marca 2009 roku
Maja Studzińska Prezes Zarządu..……………………
Danuta Stefańczyk Skarbnik………………………….
Przemysław Skiba Sekretarz………………………….
Download