Podstawy Pomocy Psychologicznej 3

advertisement
Podstawy Pomocy Psychologicznej
Interwencja w środowisku edukacyjnym 1
Szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby
pomagającej i wspomaganej polegający na wspieraniu
uczniów, wychowanków, ich rodziców i nauczycieli w
rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem dzieci i
młodzieży, ich edukacją i wychowaniem; jak każdy inny
rodzaj interwencji obejmuje:
 diagnozę,
 zbudowany na jej podstawie program korekcji,
 realizację działań korekcyjnych.
Interwencja w środowisku edukacyjnym 2
Uprawnione do udzielania pomocy osoby:
OŚWIATA – psychologowie, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy,
logopedzi, inni pracownicy (lekarze, doradcy zawodowi)
ZDROWIE – PZP, Poradnie dla osób uzależnionych,
psychologowie w szpitalach
POMOC SPOŁECZNA – Poradnie Rodzinne, Ośrodki Interwencji
Kryzysowej, Ośrodki Pomocy Społecznej, świetlice i kluby
środowiskowe, ośrodki socjoterapii, Ośrodki adopcyjnoOpiekuńcze, Pogotowia Opiekuńcze
SPRAWIEDLIWOŚĆ – sądy i kuratorzy, Rodzinne Ośrodki
Diagnostyczno-Konsultacyjne, Zakłady Poprawcze
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – poradnie i ośrodki adopcyjnoopiekuńcze, ośrodki profilaktyczno-terapeutyczne, placówki
niepubliczne, telefony zaufania
Regulacje prawne

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15
stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 13, poz. 109)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15
stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. nr 13, poz. 110)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7
stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. nr 11, poz.114)
Interwencja w środowisku edukacyjnym 3
Główne obszary pomocy psychologicznej:
 Pomoc rodzinie z małym dzieckiem
 Trudności szkolne
 Pomoc dzieciom zdolnym
 Pomoc dzieciom niepełnosprawnym – integracja
 Pomoc w wyborze zawodu
 Profilaktyka uzależnień i pomoc
 Profilaktyka zagrożeń patologiami społecznymi
Pomoc rodzinie z małym
dzieckiem



Programy wspierania rodziny – skierowane do
młodych rodzin i par oczekujących na dziecko
Programy dla rodzin przeżywających trudności w
środowisku domowym, np. rodzina z dzieckiem
niepełnosprawnym - trening umiejętności
rodzicielskich w kierunku poznania cech dziecka i
znajdowania najlepszych sposobów
postępowania
Intensywna pomoc rodzinie w kryzysie –
nakierowana na pomoc w utrzymaniu rodziny
(cel: możliwość bezpiecznego pozostania w domu
– umieszczenie dziecka poza rodziną i jego
powrót do domu)
Trudności szkolne


Dydaktyczne i wychowawcze
Przyczyny
 Możliwości psychofizyczne dziecka
 Środowisko rodzinne
 Środowisko szkolne

Przejawy






Brak osiągnięć w nauce
Osiągnięcia nieadekwatne do możliwości
Zaburzenia relacji społecznych
Zaburzenia aktywności
Zaburzenia emocjonalne
Formy interwencji
 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 Terapia logopedyczna
 Zajęcia socjoterapeutyczne

Specyficzne trudności – trudności w uczeniu się czytania i
pisania
Pomoc dzieciom zdolnym
Charakterystyczne cechy sytuacji
ucznia zdolnego
 Interwencja psychologiczna
obejmuje:

Diagnozę możliwości ucznia
Diagnozę sytuacji wychowawczej
Organizowanie pomocy dla ucznia, rodzica i nauczyciela
Zapewnienie doradztwa wyboru kształcenia
zawodowego

Cele interwencji:
Pomoc dzieciom
niepełnosprawnym – integracja

Wychowanie i nuczanie integracyjne
Pomoc w wyborze zawodu




Rozwijanie świadomości szans i możliwości
oferowanych przez szkoły, zawody i miejsca
pracy z uwzględnieniem wymagań, jakie stawiają
przed kandydatami
Rozwijanie świadomości własnych zdolności,
umiejętności, kwalifikacji, potrzeb, wartości i
zainteresowań w aspekcie życzeniowym i
rzeczywistym
Nauka procesu podejmowania decyzji, stylów
decyzyjnych oraz uświadomienie konsekwencji
wyborów
Nauka radzenia sobie ze zmianą, rozwój
umiejętności pozwalających na adaptację do
zastanych warunków, a także wychodzenie
naprzeciw nowym sytuacjom
Profilaktyka uzależnień i pomoc
Czynnika ryzyka vs czynniki chroniące
 Poziomy profilaktyki (3) – kryteria:






Adresat
Cel
Miejsce
Forma interwencji
Programy profilaktyczne:
 Informacyjno-edukacyjne
 Programy alternatyw
 Programy rówieśnicze
Profilaktyka zagrożeń patologiami
społecznymi
Wczesne rozpoznanie początków
patologizacji społecznej dziecka
 Stosowanie interwencji kryzysowej wobec
sprawcy przewinienia i jego ofiary
 Organizowanie lokalnych systemów
pomocy i prewencji wobec dzieci i
młodzieży zagrożonych patologiami
społecznymi

Download