Decyzje cenowe (ceny zewn*trzne)

advertisement
Decyzje cenowe
(ceny zewnętrzne)
Cena
• wstępnie ustalona zapłata za określone
świadczenia,
• koszt, który musi być poniesiony w momencie
zakupu,
• wyrzeczenie poniesione przez korzystającego w
celu otrzymania wartości, którą wyrób lub
usługa reprezentuje,
• cokolwiek z czego dana osoba musi zrezygnować
w zamian za jednostkę nabywanego dobra,
• pieniężny wyraz wartości.
Czynniki kształtujące cenę
Metody ustalania cen
• Metody kosztowe
• Metody popytowe
Metody kosztowe
• Metody oparte na założeniu, że cena powinna pokryć
wszystkie poniesione przez przedsiębiorstwo koszty i
zapewnić mu zysk.
do kosztu jednostkowego dodajemy narzut zysku.
Z tego względu kosztowe formuły ustalania cen są często
nazywane mianem metod „koszty plus”
cena = koszt jednostkowy + procentowy narzut zysku
W ramach sporządzenia kalkulacji
cen produktów można wykorzystac
formułę kosztową w tym:
Koszt plus narzut zysku
Koszt plus zysk od kapitału
Koszt plus marża
Koszt plus narzut zysku
Klasyczna formuła kosztowa oparta jest na
założeniu, że cena sprzedaży produktu powinna w
całości pokryc pełny jednostkowy koszt własny
produktu i zapewnic osiągnięcie określonego
zysku. Zysk jednostkowy może być również
wyrażony w wielkościach względnych w postaci
narzutu.
cj=(1+nz)*kcj
Koszt plus zysk od kapitału
Metoda ta obok kosztów poniesionych na
wytworzenie dobra lub usługi uwzględnia także
kapitał zaangażowany przez przedsiębiorcę, czyli
zawiera oczekiwaną stopę zwrotu z
zainwestowanego kapitału.
𝑀
cj=kcj+ *r
𝑃
Koszt plus zysk od kapitału
Koszt plus marża
𝑀𝐵
cj=kzj+
𝑃
Marżę brutto można również obliczyc
następująco:
Marża brutto= zysk ze sprzedaży+koszty stałe
Metoda oparta o koszty całkowite
• w metodzie marży cenę ustala się w oparciu o
narzut zysku ze sprzedaży (marży netto) na
całkowite koszty sprzedanych produktów.
• p=kc*(1+nz(%)/100)
• nz=(1*100)/kjc
• p=kjc+zysk
• nz-narzut zysku
Metoda oparta o techniczny koszt
wytworzenia
Metoda oparta o koszty zmienne
Metoda popytowa
Opiera się ona o ciągłą analizę wielkości popytu wraz
z uwzględnieniem jego zmian. W związku z
powyższym niniejsza metoda opiera się o relację
jaka zachodzi pomiędzy ceną a popytem. Badanie
wskazanej zależności dostarcza przedsiębiorstwu
informacji na temat wpływu prowadzonej przez
przedsiębiorstwo polityki cenowej oraz jej zmian na
popyt. W metodzie popytowej przy ustalaniu ceny
należy uwzględnić preferencje nabywcy oraz wartość
jaką jest on w stanie zapłacić za dane dobro. Zatem
przedsiębiorstwo powinno kierować się oceną
wartości produktu jakiej dokonuje potencjalny
klient.
Zalety metod kosztowych
Wady metod kosztowych
Wady metod kosztowych
REBUS
Dziękujemy za uwagę
Joanna Kalińska
Monika Napiórkowska
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards