Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych - E-SGH

advertisement
Zadanie 4.6. – Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych
Przedsiębiorstwo składa się z dwóch zakładów produkcyjnych, ulokowanych w różnych
miejscowościach oraz z Centrali, w której sprawowany jest zarząd i administracja (planowanie,
rachunkowość, centrum informatyczne, itp.). Zakład nr 1 wytwarza tylko jeden produkt. Zakłada nr 2
wytwarza trzy produkty: A, B i C. Wynik ze sprzedaży za 2008r., w rozbiciu na zakłady i produkty,
kształtował się w następujący sposób:
Razem
przedsiębiorstwo
Zakład nr 1
Zakład nr 2
Przychód ze sprzedaży
500.000
100.000
400.000
Koszty zmienne
180.000
20.000
160.000
Marża na pokrycie
320.000
80.000
240.000
Koszty stałe *
285.000
85.000
200.000
35.000
(5.000)
40.000
Wynik ze sprzedaży
Zakład nr 2
Produkt A
Produkt B
Produkt C
Przychód ze sprzedaży
400.000
240.000
120.000
40.000
Koszty zmienne
160.000
50.000
90.000
20.000
Marża na pokrycie
240.000
190.000
30.000
20.000
Koszty stałe **
200.000
97.000
63.500
39.500
40.000
93.000
(33.500)
(19.500)
Wynik ze sprzedaży
* Przedsiębiorstwo stosuje narzut kosztów Centrali, obciążający poszczególne zakłady w stosunku do
przychodów ze sprzedaży. W 2008r. koszty centrali wyniosły 100.000 zł.
** Analiza kosztów stałych Zakładu nr 2:
Produkt A
Produkt B
Produkt C
Koszty produktu - do uniknięcia
15.000
10.000
25.000
50.000
Koszty produktu - zapadłe
25.000
25.000
5.000
55.000
9.000
4.500
1.500
15.000
48.000
24.000
8.000
80.000
97.000
63.500
39.500
200.000
Koszty wspólne ogólnozakładowe
Koszty Centrali
Część kosztów związanych z produktami jest do uniknięcia w przypadku zaprzestania ich
wytwarzania, np.: koszty pracy pracowników produkcyjnych, koszty ruchu maszyn produkcyjnych,
koszty reklamy i promocji produktu. Natomiast inne koszty są zapadłe, np.: wartość specjalistycznych
maszyn, na które nie ma rynku zbytu, czy koszt pracy pracowników, posiadających gwarancje
zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
Koszty ogólnozakładowe 15.000 zł dotyczą amortyzacji i utrzymania hali fabrycznej, urządzeń
energetycznych, otoczenia zakładu, itp. Przedsiębiorstwo stosuje narzut kosztów ogólnozakładowych
© Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH
1
w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów. W taki sam sposób ustalany jest narzut kosztów
Centrali.
Polecenie:
1. Czy przedsiębiorstwo powinno zlikwidować nierentowny Zakład nr 1 oraz przynoszące straty
produkty B i C? Wiadomo, że koszty ponoszone przez Centralę przedsiębiorstwa nie zmienią się
pod wpływem podjętej decyzji o likwidacji. Które informacje kosztowe będą istotne przy podjęciu
tej decyzji?
Zadanie 4.7.
Przedsiębiorstwo produkuje cztery produkty: A, B, C i D. Informacje o cenie i kosztach są
następujące:
A
B
C
D
Cena sprzedaży
100
115
120
155
Koszty zmienne
35
60
35
75
Koszty stałe wynoszą 384.800 zł.
Polecenia:
1. Jaki jest próg rentowności dla przedsiębiorstwa, jeżeli obecna struktura sprzedaży jest 3 : 1 : 2 : 4,
kolejno dla produktów A, B, C i D ?
2. Prognozy dotyczące popytu w następnym okresie, przy założeniu niezmiennego poziomu cen
sprzedaży, są następujące:
Produkt A
2.000 szt.
Produkt B
1.000 szt.
Produkt C
2.000 szt.
Produkt D
3.000 szt.
Jaka powinna być struktura sprzedaży, aby przedsiębiorstwo maksymalizowało osiągany zysk na
sprzedaży?
Należy uwzględnić ograniczenie wynikające z zainstalowanych mocy produkcyjnych, które wynoszą
5.500 jednostek produkcji. Zużywane do produkcji zasoby są elastyczne i nie ograniczają struktury
produkcji.
3. W związku z wyłączeniem części maszyn z eksploatacji, pojawił się czynnik ograniczający w postaci
dostępnego czasu pracy maszyn i urządzeń, który wynosi 9.000 mh. Do wyprodukowania 1 sztuki
produktu potrzebna jest następująca liczba maszynogodzin:
Produkt A
1 mh
Produkt B
2 mh
Produkt C
2 mh
Produkt D
2,5 mh
Dla jakiej struktury sprzedaży przedsiębiorstwo osiągnie w tym przypadku najwyższy możliwy
wynik ze sprzedaży? Należy skorzystać z prognozy popytu w pkt.2.
© Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH
2
Download