Rachunkowość zarządcza © Katedra Rachunkowości - E-SGH

advertisement
Rachunkowość zarządcza
Zadanie 4.5
Przedsiębiorstwo produkujące plecaki turystyczne wytwarza i sprzedaje w ciągu miesiąca 1.000
szt. plecaków po cenie 200 zł/szt. Planowane miesięczne koszty są następujące:
Materiały
Materiały i komponenty produkcyjne (80 zł/szt.)
80.000
Materiały techniczne do utrzymania maszyn (5 zł/rg)
10.000
Materiały biurowe
3.000
Wynagrodzenia
Robocizna produkcyjna - akordowa (2 rg/szt. × 10 zł/rg)
20.000
Robocizna pośrednio produkcyjna
20.000
Prowizje handlowców (5% od obrotu)
10.000
Wynagrodzenia - biuro i zarząd
10.000
Amortyzacja
Amortyzacja - urządzenia produkcyjne
5.000
Amortyzacja - urządzenia biurowe
2.000
Usługi obce
Czynsze i opłaty eksploatacyjne - hala fabryczna
2.000
Czynsze i opłaty eksploatacyjne - biuro
2.000
Remonty i naprawy - urządzenia produkcyjne
3.000
Pozostałe koszty
Promocja i reklama
Podróże służbowe i reprezentacja
10.000
3.000
Polecenia:
1.
Jakiego wyniku oczekuje przedsiębiorstwo na sprzedaży 1.000 szt. plecaków w ciągu miesiąca ?
2.
Porównać prezentację wyniku w rachunku zysków i strat:
3.
4.
a)
wg rachunku kosztów pełnych (wersji kalkulacyjnej)
b)
wg rachunku kosztów zmiennych.
Skalkulować:
a)
jednostkowy koszt wytworzenia oraz rentowność sprzedaży
b)
jednostkową marżę na pokrycie oraz wskaźnik marży na porycie
W ostatnim okresie pojawił się nowy producent plecaków, który przejął część rynku. Jeżeli w
kolejnym miesiącu sprzedaż spadnie z 1.000 do 750 plecaków, jaki wynik osiągnie
przedsiębiorstwo? Jaki byłby wynik dla sprzedaży 751 plecaków?
© Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH
Rachunkowość zarządcza
5.
Jeżeli w tym samym miesiącu handlowiec przedsiębiorstwa otrzyma od zagranicznego odbiorcy
zapytanie ofertowe, dotyczące nabycia 250 plecaków, jaka powinna być minimalna oferta
cenowa producenta? Czy sugerowana przez odbiorcę cena 130 zł/szt. może zostać
zaakceptowana?
6.
Zaprezentować próg rentowności w formie graficznej.
7.
Obliczyć próg rentowności (wartościowo i ilościowo) metodą równań oraz metodą jednostkowej
marży na pokrycie.
8.
Określić marżę bezpieczeństwa (wartościowo i procentowo), jeżeli normalny poziom miesięcznej
sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi 1.000 plecaków. Zaprezentować graficznie obliczoną marżę
bezpieczeństwa.
9.
Jaka powinna być wielkość sprzedaży przy cenie 200 zł/szt. (ilościowo i wartościowo), aby
przedsiębiorstwo osiągnęło zysk 30.000 zł przed opodatkowaniem?
10. Ile plecaków powinno sprzedać przedsiębiorstwo, aby przy cenie 200 zł/szt. osiągnięto zysk
28.000 zł po uwzględnieniu podatku dochodowego? Stopa podatku dochodowego wynosi 30%.
11. Zdefiniować i obliczyć stopień dźwigni operacyjnej dla obecnej struktury kosztów
przedsiębiorstwa.
12. Zarządzający przedsiębiorstwem planują wprowadzenie stałego wynagrodzenia dla wszystkich
pracowników produkcyjnych. Pracownicy bezpośrednio produkcyjni otrzymywaliby łącznie
20.000 zł miesięcznie. Obliczyć stopień dźwigni operacyjnej dla nowej struktury kosztów
przedsiębiorstwa.
13. Jaki wpływ na wynik ze sprzedaży będzie miała zmiana struktury kosztów w przypadku:
a)
spodziewanego wzrostu popytu o 10%
b)
spodziewanego spadku popytu o 10%
14. Jakie potencjalne wyniki osiągnęłoby przedsiębiorstwo w przypadku dalszego wzrostu sprzedaży
o 10%? Rozważyć wpływ obecnej i zmienionej struktury kosztów.
Która struktura kosztów przyniesie więcej korzyści przedsiębiorstwu działającemu na
rozwijającym się rynku, a która przedsiębiorstwu w fazie schyłkowej?
15. Przedsiębiorstwo nie zdecydowało się na stałe płace bezpośrednich pracowników produkcji.
Natomiast, aby sprostać wymaganiom klientów oraz aby utrzymać miesięczną sprzedaż 1.000 szt.
plecaków, rozszerzono asortyment oferowanych produktów:
Planowany miesięczny popyt (szt.)
Cena sprzedaży (zł/szt.)
Koszty zmienne (zł/szt.)
Typ X
Typ Y
Typ Z
400
200
120
400
300
180
200
150
90
Przewidywany jest wzrost stałych kosztów produkcji o 13.600 zł z powodu zakupu
specjalistycznych urządzeń produkcyjnych dla plecaka typu Z oraz zatrudnienia na stałe
pracowników do obsługi tych urządzeń.
Dla jakiej liczby sprzedanych plecaków przedsiębiorstwo osiągnie punkt krytyczny? Do kalkulacji
przyjąć planowaną strukturę sprzedaży.
16. Jaka jest spodziewany miesięczna marża na pokrycie oraz wynik ze sprzedaży, jeżeli zaspokojony
zostanie popyt dla poszczególnych typów plecaków? Czy decyzja o rozszerzeniu oferty
asortymentowej byłaby inna, gdyby przedsiębiorstwo rozpatrzyło pełne koszty poszczególnych
produktów?
17. Jeżeli przedsiębiorstwo nie jest w stanie przewidzieć struktury sprzedaży, oszacować, dla jakiej
wartości sprzedaży osiągnięty zostanie punkt krytyczny?
© Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH
Rachunkowość zarządcza
Zadanie 4.6. – Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych
Przedsiębiorstwo składa się z dwóch zakładów produkcyjnych, ulokowanych w różnych
miejscowościach oraz z Centrali, w której sprawowany jest zarząd i administracja (planowanie,
rachunkowość, centrum informatyczne, itp.). Zakład nr 1 wytwarza tylko jeden produkt. Zakłada nr 2
wytwarza trzy produkty: A, B i C. Wynik ze sprzedaży za 2008r., w rozbiciu na zakłady i produkty,
kształtował się w następujący sposób:
Razem
przedsiębiorstwo
Zakład nr 1
Zakład nr 2
Przychód ze sprzedaży
500.000
100.000
400.000
Koszty zmienne
180.000
20.000
160.000
Marża na pokrycie
320.000
80.000
240.000
Koszty stałe *
285.000
85.000
200.000
35.000
(5.000)
40.000
Wynik ze sprzedaży
Zakład nr 2
Produkt A
Produkt B
Produkt C
Przychód ze sprzedaży
400.000
240.000
120.000
40.000
Koszty zmienne
160.000
50.000
90.000
20.000
Marża na pokrycie
240.000
190.000
30.000
20.000
Koszty stałe **
200.000
97.000
63.500
39.500
40.000
93.000
(33.500)
(19.500)
Wynik ze sprzedaży
* Przedsiębiorstwo stosuje narzut kosztów Centrali, obciążający poszczególne zakłady w stosunku do
przychodów ze sprzedaży. W 2008r. koszty centrali wyniosły 100.000 zł.
** Analiza kosztów stałych Zakładu nr 2:
Produkt A
Produkt B
Produkt C
Koszty produktu - do uniknięcia
15.000
10.000
25.000
50.000
Koszty produktu - zapadłe
25.000
25.000
5.000
55.000
9.000
4.500
1.500
15.000
48.000
24.000
8.000
80.000
97.000
63.500
39.500
200.000
Koszty wspólne ogólnozakładowe
Koszty Centrali
Część kosztów związanych z produktami jest do uniknięcia w przypadku zaprzestania ich
wytwarzania, np.: koszty pracy pracowników produkcyjnych, koszty ruchu maszyn produkcyjnych,
koszty reklamy i promocji produktu. Natomiast inne koszty są zapadłe, np.: wartość specjalistycznych
maszyn, na które nie ma rynku zbytu, czy koszt pracy pracowników, posiadających gwarancje
zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
Koszty ogólnozakładowe 15.000 zł dotyczą amortyzacji i utrzymania hali fabrycznej, urządzeń
energetycznych, otoczenia zakładu, itp. Przedsiębiorstwo stosuje narzut kosztów ogólnozakładowych
© Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH
Rachunkowość zarządcza
w stosunku do przychodów ze sprzedaży produktów. W taki sam sposób ustalany jest narzut kosztów
Centrali.
Polecenie:
1. Czy przedsiębiorstwo powinno zlikwidować nierentowny Zakład nr 1 oraz przynoszące straty
produkty B i C? Wiadomo, że koszty ponoszone przez Centralę przedsiębiorstwa nie zmienią się
pod wpływem podjętej decyzji o likwidacji. Które informacje kosztowe będą istotne przy podjęciu
tej decyzji?
© Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH
Download