KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

advertisement
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W SMOŁDZINIE Z SIEDZIBĄ W GARDNIE WIELKIEJ
1.Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie i znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do
wykonywania obowiązków,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
4) ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej
3-letnia praktyka w księgowości lub ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła
ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
5) znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, zamówieniach publicznych,
pracownikach samorządowych, pomocy społecznej, zatrudnieniu socjalnym, świadczeniach
rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentacji, dodatkach
mieszkaniowych,
świadczeniach wychowawczych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
6) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
7) nieposzlakowana opinia,
8) doświadczenie w rozliczaniu co najmniej dwóch projektów za środków unijnych,
9) dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku.
2.Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy w samorządowej jednostce budżetowej, w szczególności w instytucjach
pomocy społecznej,
2) umiejętność sporządzania planów i sprawozdań budżetowych,
3) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów księgowych,
4) rzetelność, samodzielność, operatywność,
5) zaangażowanie i dyspozycyjność,
6) umiejętność analitycznego myślenia,
7) komunikatywność,
8) prawo jazdy kat. B.
3. Zakres zadań:
1. kierowanie rachunkowością, które obejmuje:
- wdrażanie zasad rachunkowości, kalkulacji oraz sprawozdawczości finansowej i budżetowej
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- ustalanie zasad prawidłowego obiegu dokumentów niezbędnych dla rachunkowości,
- kierowanie pracą podległych pracowników oraz ich instruktaż i czuwanie nad podnoszeniem ich
kwalifikacji zawodowych,
- czuwanie nad całokształtem prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez inne komórki
organizacyjne,
- prawidłowe i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz prawidłowe i terminowe
sporządzanie zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań finansowych i budżetowych,
- należyte przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz
sprawozdań finansowych i budżetowych,
2. wykonywanie kontroli wstępnej w zakresie zgodności operacji finansowych i gospodarczych z
planem finansowych oraz w zakresie kompletności dokumentów finansowo – księgowych pod
względem ich legalności, rzetelności i prawidłowości, głównie tych dokumentów, które:
stanowią podstawę do przyjęcia lub wydania środków pieniężnych,
dotyczą obrotu i rozliczeń z bankami,
-
dotyczą
przyjęcia
i wydania
rzeczowych
i
niematerialnych składników
majątku,
-
dotyczą operacji gospodarczych określonych w przepisach lub regulaminie
wewnętrznym,
3. wykonywanie kontroli bieżącej, po realizacji czynności stanowiących przedmiot kontroli,
a polegającej na badaniu legalności, rzetelności i prawidłowości dokumentów stanowiących
podstawę dla rachunkowości, a w szczególności dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i
innymi składnikami majątkowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym,
rozrachunkowym, kredytowym i pożyczkowym, stanowiących podstawę do otrzymania lub
wydania środków finansowych, rzeczowych i niematerialnych,
4. wykonywanie dyspozycji środkami publicznymi,
5. opracowywanie projektu planu finansowego, projektów planów dochodów i wydatków funduszy
celowych oraz analiza wykonywania tych wydatków,
6. analiza wykorzystania środków budżetowych,
7. zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka oraz czuwanie nad
zachowaniem równowagi budżetowej,
8. prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w Ośrodku,
9. prowadzenie rozliczeń zobowiązań i należności,
10. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty
zobowiązań,
11. bieżące księgowanie wydatków i dochodów jednostki w systemie komputerowym, wprowadzanie
i aktualizowanie planu finansowego jednostki w systemie komputerowym,
12. prowadzenie spraw związanych z realizacją przez Ośrodek ustawy o zamówieniach publicznych,
13. kwalifikowanie wydatków strukturalnych jednostki oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym
zakresie,
14. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
15. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
16. bieżące ewidencjonowanie i kompletowanie przepisów prawnych oraz wytycznych organów
nadrzędnych w sprawach planowania budżetu GOPS,
17. prowadzenie instruktażu, nadzoru i kontroli w zakresie prowadzenia kasy.
4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjne,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej;,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe
lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w
stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i
posiadane umiejętności,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z
pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji.
5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca na stanowisku głównego księgowego w GOPS w Smołdzinie z siedziba w Gardnie Wielkiej
w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko związane z pracą siedzącą, obsługą monitora
ekranowego. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością
przedłużenia (art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych).
6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór (kwiecień
2016r.) przekracza 6%.
7. Osoba do kontaktu:
Jolanta Rusinek specjalista ds. księgowo-kadrowych, tel. 59 8117274 w godz. 7.30-15.30.
Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór -główny księgowy GOPS” w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 20, 76-213 Gardna Wielka w terminie do
20 maja 2016 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do GOPS). Dokumenty, które wpłyną
niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniające wymagania formalne
zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie
umieszczona na stronie internetowej BIP i na tablicy GOPS w Smołdzinie z siedzibą w Gardnie
Wielkiej.
Nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
Download