OG Ł OSZENIE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

advertisement
OGŁOSZENIE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście
poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisku:
Asystent rodziny
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Mieście
w ramach projektu: „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Asystentem rodziny może być osoba, która:
a) posiada obywatelstwo polskie;
b) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż
pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmujący-mi zakres
programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi
lub rodziną lub
- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
W/w szkolenia i studia podyplomowe winny obejmować zakres programowy
szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 grudnia 2011r. (Dz. U. Nr 272 poz. 1608) w sprawie szkoleń na asystenta
rodziny.
c) nie jest i nie był/była pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;
d) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na
nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd;
e) nie był/była skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
g) posiada znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu
pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego;
Wymagania dodatkowe:
 Wysoka kultura osobista,
 Równowaga emocjonalna,
 Zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności
interpersonalne,
 Odporność na stres,
 Odpowiedzialność, asertywność.
Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach stosunku pracy (pełny etat40 godzin tygodniowo) w systemie zadaniowego czasu pracy co oznacza pracę także
w godzinach popołudniowych.
Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków
pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także
wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego,
pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć
w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez GOPS Stare
Miasto.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 15-12-2016r. do godziny
15:30. osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście
ul. Lisiecka 15a, 62-571 Stare Miasto
tel. (63) 222 31 70 / fax. (63) 222 31 69
Wymagane dokumenty:
życiorys (CV),
list motywacyjny,
kserokopia dowodu osobistego,
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
kserokopie świadectw pracy,
oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za
przestępstwo popełnione umyślnie,
7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i
umiejętnościach,
9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na
w/w stanowisku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)” i podpisane własnoręcznym podpisem.
Stare Miasto, 01.12.2016r.
Kierownik GOPS w Starym Mieście
/-/ Maria Szumigalska
Download