Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

advertisement
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMIANCE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:
ASYSTENT RODZINY
Forma zatrudnienia: umowa- zlecenie
Przewidywany termin realizacji umowy: lipiec – grudzień 2017 r.
I. Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1. Posiada obywatelstwo polskie.
2. Posiada wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i
udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami
podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12
ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub
rodziną
lub
c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej
3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
3. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona
ani ograniczona.
4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika
z tytułu egzekucyjnego.
5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
6. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
II. Wymagania dodatkowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku.
Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny.
Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność.
Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną.
Prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu.
Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów
normatywnych związanych z pomocą społeczną.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym
przez rodzinę między godziną 8.00 a 21.00.
2. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

















opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w
konsultacji z pracownikiem socjalnym;
udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
wspieranie aktywności społecznej rodzin;
motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin;
prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dla dzieci;
prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz
dziecka i rodziny;
współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za
niezbędną.
IV. Informacje dodatkowe:
1. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy o świadczenie usług- umowyzlecenia w ilości 4 godzin dziennie;
2. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika
socjalnego, na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona;
3. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
V. Wymagane dokumenty:
1. CV ze zdjęciem.
2. List motywacyjny.
3. List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą; „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2016 r., poz. 922 ze zm.)".
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
5. Kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty,
uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy).
6. Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy.
7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny.
8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Kopia dowodu osobistego.
11. Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza
rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona.
12. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek
w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.
13. W przypadku zawarcia umowy-zlecenia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu
pracodawcy oryginały ww. dokumentów.
VI. Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY” należy składać
osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance, Somianka 25b a także
pocztą tradycyjną- papierową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance,
Somianka 25b, 07-203 Somianka w terminie do dnia 20 lipca 2017 roku, do godz. 14.00.
Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance.
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance
Dorota Jaworowska
Download