Ogłoszenie o naborze na asystenta rodziny

advertisement
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie
ul. Konstytucji 3-go Maja 19, 05-250 Radzymin
ogłasza nabór na wolne stanowisko
ASYSTENT RODZINY
Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie
I.
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o
rodzinie, praca socjalna.
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu
pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej staż pracy z dziećmi
lub rodziną lub studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia i
udokumentowany co najmniej rocznego stażu pracy z dziećmi lub rodziną,
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także
udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych.
3. Brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo skarbowe.
II.
Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy
zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, przepisów o ochronie danych
osobowych.
2. Znajomość obsługi komputera.
3. Co najmniej roczny staż pracy z dziećmi i rodziną.
4. Łatwość nawiązywania kontraktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole
5. Odporność na stres, asertywność, systematyczność, komunikatywność i otwartość
III. Zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku obejmuje między innymi:
1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w
konsultacji z pracownikiem socjalnym.
2. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
3. Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
umieszczonemu w pieczy zastępczej.
4. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
5. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
6. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z
dziećmi.
7. Wspieranie aktywności społecznej rodzin.
8. Motywowanie członków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
9. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.
10. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie
prawidłowych
wzorców
rodzicielskich
i
umiejętności
psychospołecznych.
11. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych.
12. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
13. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.
14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
15. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku , i
przekazywanie tej oceny Kierownikowi Pomocy Społecznej.
16. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
17. Sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.
18. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
19. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi
podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za konieczną.
20. Rzetelne i terminowe załatwianie spraw związanych z realizacją zakresu czynności.
III.
Wymagane dokumenty:
1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny( odręcznie podpisane ).
2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie ( oryginały do wglądu ).
3. Kopie świadectw pracy dokumentujący wymagany staż pracy ( oryginały do wglądu ) lub
zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania
w stosunku pracy.
4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na
stanowisku, na które jest prowadzony nabór. W przypadku zatrudnienia kandydat zostanie
skierowany na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy.
6. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo.
7. Podpisanie klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922 )
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie
w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wynosi co najmniej 6% w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 21 lipca 2017 r. ( środa ) w siedzibie
Ośrodka, w godzinach pracy OPS, tj. poniedziałek – piątek od godziny 800 – 1600 , pokój nr 21,
II piętro lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3go Maja 19, 05-250 Radzymin, albo przekazać drogą elektroniczną na adres
[email protected]
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko
Asystent Rodziny”
W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie uważa się
ofertę, która wpłynęła do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie w dniu
wskazanym w ogłoszeniu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie
nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016
r. poz. 922 )”
Inne informacje:
1. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków
pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także
wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego,
pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w
procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez Gminę Radzymin.
2. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
4. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami spełniającymi kryteria
w celu zaproszenia na rozmowę, kandydatury osób, które nie będą posiadały uprawnień
do wykonywania zwodu pracownika socjalnego nie będą brane pod uwagę.
5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy obowiązany jest
przedłożyć oryginały ( do wglądu ) .
6. Osoby zakwalifikowane do dalszego postępowania związanego z naborem zostaną
poinformowane telefonicznie. W związku z powyższym prosimy w CV podać numer
telefonu do kontaktu. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na tablicy
informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie przy ul. 3-go Maja 19 oraz
na stronie internetowej www.ops.radzymin.pl
7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22 786 54 86 wew. 109.
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radzyminie
Agnieszka Kierszulis
Download