1 - Ekonomicznie.pl

advertisement
1.Do budżetów finansowych wchodzi:- budżet środków pieniężnych
2.Stan końcowy produkcji w toku została wyceniona w wysokości kosztu planowanego, który jest
niższy od kosztu rzeczywistego jednostka osiągnie ze sprzedaży wytworzony w bieżącym okresie
produktów gotowych zysk: - wycena produkcji w toku nie ma wpływu na wysokość zysku.
3.W ośrodkach odpowiedzialności za koszty nie kierownik jest odpowiedzialny za: - wykonanie
budżetów kosztów.
4.Wycena świadczeń produkcji pomocniczej po stawce planowanej może być stosowana gdy: wydział produkcji pomocniczej świadczy usługi również innym wydziałom produkcji
pomocniczej.
5.Do wad utrudniających zastosowanie rachunków kosztów zmiennych w praktyce zalicza się –
trudność z ustaleniem kosztów zmiennych i stałych.
6.Do budżetu operacyjnego nie wchodzi: - budżet środków pieniężnych.
7.Zgodnie z prawem bilansowym jednostki sprzedają rachunek zysków i strat według:- rachunków
kosztów pełnych.
8.W przypadku zmiany starej maszyny na nową kosztami nieistotnymi przy tej decyzji są : - cena
nabycia starej maszyny.
9.Cena obliczona według formuły „koszty plus zysk od kapitału” dotyczy: - obu modeli.
10.Która z wymienionych cech jest nie jest cechą rachunków kosztów pełnych: - wycena
produkcji następuje według kosztów wytworzenia.
11.Utracona marża na czasowym zaprzestaniu usług x po to aby zwiększyć świadczenie usług y
jest: - kosztem utraconych korzyści.
12.Ewidencyjne wyodrębnienie działalności pomocniczej ma sens gdy: - świadczenia będą
dostarczane różnym komórką organizacyjnym i są mierzalne.
13.W progu rentowności przychody ze sprzedaży: - pokrywają tylko koszty zmienne.
14. Które z wymienionych kategorii kosztów w kalkulacji doliczeniowej rozlicza się w sposób
proporcjonalny na poszczególne karty kalkulacyjne: - koszty wydziałowe.
15.Rachunkowość zarządcza: - jest zorientowana na przyszłe działania.
16.Dźwignia finansowa: - określa zwiększenie rentowności kapitałów.
17.Układ rodzajowy kosztów obejmuje: -wszystkie koszty poniesione w danym okresie
sprawozdawczym bez wskazania komórek organizacyjnych w których je poniesiono i
produktów na które one zostały poniesione.
18.Jako miejsce powstawania kosztów traktuje się: - wydziały produkcji pomocniczej i
podstawowej komórki obsługi oraz działy zarządu firmy.
19..Poziom przychodów ze sprzedaży na nie może być wykorzystany do pomiaru
odpowiedzialności: - ośrodków kosztów.
20.Dla kosztów wydziałowych podstawę ich podziału między wytwarzane produkty mogą
stanowić: - wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
21.Marża brutto w progu rentowności pokrywa: - koszty zmienne.
22.Koszty istotne to: - koszty przyszłe różniące się pomiędzy sobą w różnych wariantach
działalności.
23. Które z następujących kosztów w rachunku kosztów zmiennych podlegają aktywowaniu: koszty zmienne produktu.
24.Które z podanych klasyfikacji służą do podejmowania decyzji: - koszty zmienne i stałe.
25.Budżet przygotowany tylko dla jednej planowanej wielkości produkcji i sprzedaży określony
jest mianem: - budżetu sztywnego.
26.Jednostka współczynnikowa to wielkość wyrażająca: - umowną jednostkę produktu
ustalonego z uwzględnieniem współczynników wyrażających jego konsumpcyjną.
27.Koszty zarządu wpływają na wielkość: - wyniku finansowego w danym okresie.
28.Które z poniższych kosztów są planowane w przypadku przyjęcia dodatkowej oferty na
wytworzenie produktów i posiadanie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych: - płace
pracowników bezpośrednich produkcji.
Download