analiza-pionowa-i-pozioma-sprawozdan

advertisement
.
ANALIZA PIONOWA I POZIOMA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
ANALIZA ZMIAN WIELKOŚCI BILANSOWYCH W CZASIE
ANALIZA PIONOWA I POZIOMA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ANALIZA ZMIAN
WIELKOŚCI BILANSOWYCH W CZASIE Sporządzanie sprawozdań finansowych określa ustawa
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się z: 1. bilansu 2.
rachunku zysków i strat 3. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych 4. informacji
dodatkowej Przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o rachunkowości, niezależnie od formy
organizacyjnej, prawnej i własnościowej, zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych
na dzień kończący rok obrotowy lub na inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdania z
przepływu środków pieniężnych sporządzają tylko te jednostki, o których mowa w art. 64 ust.1
ustawy o rachunkowości, tj: - banki oraz ubezpieczyciele - jednostki działające na podstawie
przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych spółki akcyjne - pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który
sporządzono sprawozdanie finansowe osiągnęły lub przekroczyły granicę dwóch z trzech
następujących wielkości: średnioroczne zatrudnienie – 50 osób suma aktywów bilansu na koniec
roku obrotowego – równowartość w walucie polskiej 1 000 000 ECU przychód netto ze sprzedaży
towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy – równowartość w walucie
polskiej 3 000 000 ECU Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym powinno zawierać
informacje o: ❖ ważniejszych wydarzeniach, w tym również inwestycjach, mających istotny wpływ
na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidywane na lata następne
❖ przewidywanym rozwoju jednostki ❖ ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju
technicznego ❖ aktualnej i przewidywanej sytuacji
ANALIZA PIONOWA I POZIOMA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
ANALIZA ZMIAN WIELKOŚCI BILANSOWYCH W CZASIE
Sporządzanie sprawozdań finansowych określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się z:
bilansu rachunku zysków i strat
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
informacji dodatkowej
Przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o rachunkowości, niezależnie od formy organizacyjnej, prawnej i
własnościowej, zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych na dzień kończący rok
obrotowy lub na inny dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych sporządzają tylko te jednostki, o których mowa w art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości,
tj:
banki oraz ubezpieczyciele
jednostki działające na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi
i funduszach powierniczych
spółki akcyjne
pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie
finansowe osiągnęły lub przekroczyły granicę dwóch z trzech następujących wielkości:
średnioroczne zatrudnienie - 50 osób
suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego - równowartość w walucie polskiej 1 000 000
ECU
przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy równowartość w walucie polskiej 3 000 000 ECU
Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym powinno zawierać informacje o:
ważniejszych wydarzeniach, w tym również inwestycjach, mających istotny wpływ na działalność
jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidywane na lata następne
przewidywanym rozwoju jednostki
ważniejszych osiągnięciach w dzie
(…)
… osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju technicznego
aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej
BILANS
Bilans zawiera informacje o stanie zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i źródłach ich
finansowania.
Istota bilansu wyraża się w jego równowadze między majątkiem (aktywami) i źródłami jego
finansowania (pasywami). A k t y w a
P a s y w a Majątek trwały
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowy…
… pozycjami aktywów i pasywów, co pozwala na ocenę struktury majątkowo - kapitałowej firmy.
Ma ona wysoki wpływ na poziom ryzyka finansowego, gdyż poszczególne składniki majątkowe
różnią się między sobą stopniem płynności. Szczególnie ryzykowne jest angażowanie kapitałów w
finansowanie składników majątku trwałego, bo łączy się z zamrożeniem środków na długi czas.
Dlatego:
składniki majątkowe o niskiej…
Analiza pokrycia finansowego majątku - Relacje między płynnością aktywów a wymagalnością
pasywów.
Analiza kapitału obrotowego netto
Wykład 2: Zarządzanie Kapitałem obrotowym
Rachunek płynności finansowej
rachunkowosc zarzadcza
Wskaźnik oceny poziomu zadłużenia
Reklama




























Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego



.
Download