Tytu* Lorem Ipsum - RPO Warmia i Mazury

advertisement
System sprawozdawczości w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
Olsztyn, 27 listopada 2015 r.
Podstawa prawna:
•
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r.,
•
wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawozdawczości na
lata 2014-2020 z 8 maja 2015 r.
Rodzaje sprawozdań:
•
sprawozdania roczne,
•
sprawozdanie końcowe,
•
informacje kwartalne,
Sprawozdania roczne / końcowe:
•
opracowywane przez Instytucję Zarządzającą
•
zatwierdzane przez Komitet Monitorujący
•
przesyłane do Komisji Europejskiej (do wiadomości IK UP),
Terminy opracowania:
•
sprawozdanie roczne – do 31 maja każdego roku (wyjątek dla lat 2017
oraz 2019 – do 30 czerwca)
•
Sprawozdanie końcowe – w terminie ustalonym przez KE.
Zakres sprawozdań rocznych/końcowych:
•
zakres i tryb reguluje art. 50 oraz 111 rozporządzenia ogólnego
1303/2013.
•
wzór sprawozdań zawarte zostały w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji 2015/2017 z dnia 20 stycznia 2015 r.
•
szczegółowo doprecyzowane w instrukcji przygotowywanej przez IK
UP
•
zakres obejmuje m.in.:
•
•
•
•
•
•
postęp rzeczowy oraz finansowy,
informację o przeprowadzonych ewaluacjach,
informację z wdrażania instrumentów finansowych,
wyniki działań informacyjnych i promocyjnych,
działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych
przyczyny niepowodzenia w osiąganiu celów pośrednich i końcowych.
Opracowanie sprawozdania przez Instytucję Zarządzającą:
•
na poziomie działań/poddziałań - Instytucje Pośredniczące
•
na poziomie osi priorytetowych – departamenty Urzędu
Marszałkowskiego zaangażowane w realizację poszczególnych osi
priorytetowych
•
na poziomie RPO WiM 2014-2020 - Departament Polityki Regionalnej
•
Przyjęcie sprawozdania przez Zarząd Województwa WarmińskoMazurskiego
•
Przekazanie pod obrady Komitetu Monitorującego RPO WiM 20142020
Informacje kwartalne:
•
sprawozdawczość na poziomie krajowym,
•
opracowywane przez Instytucję Zarządzającą,
•
zatwierdzane przez Instytucję Zarządzającą,
•
przesyłane co kwartał do IK UP,
•
przekazywane do wiadomości członkom Komitetu Monitorującego.
Szczegółowy zakres oraz terminy opracowywania określone są w
wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawozdawczości na
lata 2014-2020 z 8 maja 2015 r.
Dziękuję za uwagę.
Download