Sylabus-Analiza Sprawozdan Finansowych

advertisement
CZĘŚĆ A
ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
(max 200 znaków)
dr Agata Agnieszka Kocia
Prowadzący zajęcia
dr Agata Agnieszka Kocia
konwersatorium 30 godz.
Semestr letni
Sposób prowadzenia zajęć: bezpośredni
Krótki opis zajęć (max 1000 znaków)
Głόwnym celem zajęć jest zdobycie przez studentόw zaawansowanych kompentencji do
wykonywania zawodu młodszego analityka. W związku z tym studenci zostaną zapoznani
z praktycznym zastosowaniem sprawozdań finansowych, a także zostanie im przedstawiona
analiza wskaźnikowa i metoda oceny Du Ponta. Ćwiczenia będą prowadzone w języku
polskim; zostanie także zaprezentowana terminologia anglojęzyczna. Przedmiot ten jest
przeznaczony dla studentόw wszystkich kierunkόw na III, IV, V roku studiόw. Podstawą
zaliczenie zajęć będzie aktywne uczestnictwo na zajęciach oraz przygotowanie w 2-3
osobowych grupach prezentacji i referatu dotyczących analizy finansowej spόłek.
Pełny opis przedmiotu (max 65 tys. znaków)
Zajęcia 1: Omόwienie organizacji zajęć w bieżącym semestrze. Zapoznanie studentόw
z problematyką zajęć oraz warunkami zaliczenia. Omόwienie analizy fundamentalnej spόłki.
Zajęcia 2: Sprawozdania finansowe: Bilans – opis struktury według polskiej i
międzynarodowej sprawozdawczości oraz funkcji.
Zajęcia 3: Sprawozdania finansowe: Rachunek zyskόw i strat – opis struktury według
polskiej i międzynarodowej sprawozdawczości oraz funkcji.
Zajęcia 4: Sprawozdania finansowe: Rachunek przepływόw pieniężnych – opis struktury
według polskiej i międzynarodowej sprawozdawczości oraz funkcji.
Zajęcia 5: Analiza wskaźnikowa: Prezentacja metod oceny płynności, zadłużenia,
efektywności, rentowności, wartości rynkowej. Analiza Du Ponta.
Zajęcia 6: Sprawozdania finansowe: Informacja dodatkowa – opis struktury według polskiej
i międzynarodowej sprawozdawczości oraz funkcji. Zaprezentowanie terminologii
anglojęzycznej dotyczącej kategorii zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz analizie
wskaźnikowej.
Zajęcia 7: Standardy rachunkowości: Omόwienie podstawowych rόżnic pomiędzy
standardami rachunkowości w rόżnych regionach świata (MSR-y, US GAAP).
Zajęcia 8: Prezentacja nr. 1 - Analiza sprawozdań finansowych polskiej spόłki.
Zajęcia 9: Prezentacja nr 2 - Analiza sprawozdań finansowych globalnej spόłki działającej
w sektorze spożywczym.
Zajęcia 10: Prezentacja nr 3 - Analiza sprawozdań finansowychamerykańskiej spółki
dominującej na rynku krajowym.
Zajęcia 11: Prezentacja nr 4 - Analiza porόwnawcza spόłki amerykańskiej i spόłki
europejskiej posługujących się odmiennymi standardami sprawozdawczości.
Zajęcia 12: Prezentacja nr 5 - Analiza porόwnawcza spόłki azjatyckiej i spόłki europejskiej
posługujących się odmiennymi standardami sprawozdawczości oraz działających w branży
informatycznej lub motoryzacyjnej.
Zajęcia 13: Prezentacja nr 6 - Analiza porόwnawcza spόłek przygotowujących sprawozdania
finansowych w innych walutach.
Zajęcia 14: Prezentacja nr 7 - Analiza porόwnawcza spόłek z rόżnych rynkόw
(wschodzącego i dojrzałego).
Zajęcia 15: Podsumowanie zajęć. Konsekwencje stosowania rόżnorodnych standardόw
rachunkowości dla analizy sprawozdań finansowych.
Wymagania formalne
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny
Finanse
finansόw.
Rachunkowość
Znajomość podstawowych zasad rachunkowości
według polskiej Ustawy o rachunkowości oraz
sprawozdawczości finansowej.
Założenia wstępne
Finanse przedsiębiorstwa
Instrumenty finansowe
Efekty uczenia się (max 4000 znaków)
Po ukończeniu przedmiotu konwersatorium student będzie potrafił przeanalizować sytuację
finansową spόłki w oparciu o powszechnie dostępne źrόdła (m.in. bilans, rachunek zyskόw
i strat, rachunek przepływόw pieniężnych, informację dodatkową). Ponadto student będzie
potrafił ocenić jakie informacje są istotne w analizie spόłki biorąc pod uwagę jej otoczenie
rynkowe (m.in. sektor, typ rynku, rodzaj produktu).
Metody i kryteria oceniania (max 4000 znaków)
Obowiązkowe uczestnictwo na zajęciach, przy czym dopuszczalna jest jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność. Przygotowanie w 2-3 osobowej grupie, a następnie
przedstawienie prezentacji za pomocą oprogramowania MS Power Point . Ponadto
opracowanie na podstawie ww. prezentacji szczegόłowego raportu zawierającego informacje
o firmie, jej otoczeniu rynkowym, sektorze, do ktόrego przynależy, a także oszacownie
ryzyk, ktόrym jest poddawana, wraz z analizą sprawozdań finansowych.
Rodzaj przedmiotu (max 1000 znaków)
Przedmioty do wyboru kierunkowego/swobodnego dla studentów III, IV, V roku.
Sposób zaliczenia
zaliczenie na ocenę
Sposób realizacji przedmiotu (max 1000 znaków)
Przedmiot realizowany w sali dydaktycznej.
Język wykładowy: polski
Literatura ( max 65 tys. znaków)
Literatura obowiązkowa:
- Wędzki D., „Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego”, Oficyna Ekonomiczna
Wolters Kluwer, Krakόw, 2006.
- Studia przypadku udostępnione przez wykładowcę.
Literatura dodatkowa:
- Jajuga K. i Jajuga T., „Inwestycje”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
- White G. I., Sondhi A. C. i Fried D., „The analysis and use of financial statements”, John
Wiley & Sons, Inc., 2002.
- Fridson M. i Alvarez F., „Financial statement analysis: A practitioner’s guide”, John Wiley
& Sons, Inc., 2003.
*
Metody oceny pracy studenta
ocena ciągła (bieżące przygotowanie do
zajęć i aktywność)
śródsemestralne pisemne testy kontrolne
śródsemestralne ustne kolokwia
końcowe zaliczenie pisemne
końcowe zaliczenie ustne
egzamin pisemny
egzamin ustny
kontrola obecności
praca semestralna/roczna
projekt / prezentacja
portfolio
inne
Liczba punktów/udział w ocenie końcowej
10%
60%
30%
-
Download