Ankieta - Gmina Nowy Targ

advertisement
ANKIETA DOTYCZĄCA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE NOWY TARG
1. Jak Pan(i) ocenia jakość powietrza w Gminie Nowy Targ? Czy według Pana(i) opinii
jest ona..
 Raczej dobra
 Bardzo zła
 Bardzo dobra
 Raczej zła
 Nie potrafię ocenić
2. Czy jakość powietrza w Gminie Nowy Targ jest podobna przez cały rok,
czy też w trakcie określonych pór roku ulega ona pogorszeniu?
 Jakość gorsza na jesień
 Jakość podobna przez cały rok
 Jakość gorsza w zimie
 Jakość gorsza na wiosnę
 Nie potrafię ocenić
 Jakość gorsza w lecie
3. Jak Pan(i) ocenia jakość powietrza w Gminie Nowy Targ w sezonie grzewczym?
Czy według Pana(i) opinii jest ona...
 Raczej dobra
 Bardzo zła
 Bardzo dobra
 Raczej zła
 Nie potrafię ocenić
4. Proszę wskazać 2 województwa w Polsce, w których jakość powietrza jest Pana(i)
zdaniem najgorsza:
 Łódzkie
 Małopolskie
 Wielkopolskie
 Śląskie
 Nie wiem
 Dolnośląskie
5. W jakim stopniu zanieczyszczenie powietrza postrzega Pan(i) w kategoriach
osobistego problemu dla Pana(i) i Pana(i) rodziny? Czy jest to według Pana(i)...
 Nie stanowi to problemu
 Bardzo poważny problem
 Nie potrafię ocenić
 Umiarkowanie poważny problem
6. Czy uważa Pan(i), że jakość powietrza w Gminie Nowy Targ może mieć negatywne
skutki dla zdrowia Pana(i) lub członków Pana(i) rodziny?
 Raczej nie
 Zdecydowanie tak
 Zdecydowanie nie
 Raczej tak
 Nie potrafię ocenić
7. Jakie Pana(i) zdaniem skutki zdrowotne może mieć oddychanie zanieczyszczonym
powietrzem?
 Choroby dróg oddechowych
 Bóle głowy
 Astma
 Choroby ogólnie, zmniejszenie
odporności
 Alergie, uczulenia, choroby skórne

Kaszel
 Nowotwory
 Choroby oczu
 Choroby serca, układu krążenia
 Nie wiem
 Złe samopoczucie, zmęczenie
8. Czy w Państwa okolicy istnieje problem spalania śmieci w domowych piecach
lub na wolnym powietrzu?

Tak

Nie
_________________________________________________________________________________________________________________
Urząd Gminy Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 tel. 18 26 32 218, 18 26 63 634, fax. 18 26 621 52
e-mail: [email protected] www.ugnowytarg.pl
9. Jak ocenia Pan(i) wagę tego problemu? Czy jest to według Pana(i)...?
 Bardzo poważny problem
 Mało istotny problem
 Raczej poważny problem
 Nie potrafię ocenić
10. Proszę wskazać ten czynnik, który najbardziej Pana(i)
na zanieczyszczenie powietrza:
 Spalanie węgla i drewna w domowych piecach i kotłach
 Samochody
 Przemysł i elektrownie
zdaniem
wpływa
11. Czy uważa Pana(i), że spalanie drewna w domowych piecach, kotłach lub kominkach
ma wpływ na obniżenie jakości powietrza w Pana(i) miejscowości?
 Zdecydowanie tak
 Raczej nie
 Raczej tak
 Zdecydowanie nie
12. Jakie działania Pana(i) zdaniem władze powinny podejmować w celu poprawy jakości
powietrza w Pana(i) miejscowości?
 Dopłata do źródeł, zakaz dla
 Ograniczenie zanieczyszczeń
węgla, wymiana źródeł na
przemysłowych
ekologiczne
 Powiększenie terenów zielonych,
 Egzekwowanie zakazu palenia
 niezabudowywanie miast
śmieci
 Rozwój komunikacji publicznej
 Ograniczenie ruchu samochodów
 Kontrole stanu technicznego
 Zwiększenie świadomości
samochodów
mieszkańców
 Inne rozwiązania
13. Czy czuje się Pan(i) dobrze poinformowany(a) na temat aktualnego stanu jakości
powietrza w Gminie Nowy Targ?
 Tak
 Nie interesuję się
tym
 Nie
14. Czy chce Pan(i) mieć dostęp do tego typu informacji?
 Tak
 Nie
15. Gdzie powinny być Pana(i) zdaniem udostępnione informacje na temat aktualnego
stanu zanieczyszczenia powietrza w Pana(i) miejscowości?
 Internet
 Radio
 Tablice informacyjne
 Prasa
 Strona internetowa Urzędu Gminy
 Nie wiem
16. Czy wie Pan(i) jakiego rodzaju zanieczyszczenia są monitorowane w Małopolsce?
 Pyły ogólnie
 Pył PM 2.5, Pył PM 10
 Tlenek węgla
 Inne zanieczyszczenia
 Dwutlenek siarki
 Nie wiem
 Dwutlenek azotu
 Żadne
17. Na jakie prace można otrzymać dofinansowanie w Gminie Nowy Targ?
 Wymiana pieca/ źródła grzewczego
 Docieplenie budynku
 Montaż kolektorów słonecznych
 Instalacja pomp ciepła
 Montaż paneli fotowoltaicznych
 Nie wiem
_________________________________________________________________________________________________________________
Urząd Gminy Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 tel. 18 26 32 218, 18 26 63 634, fax. 18 26 621 52
e-mail: [email protected] www.ugnowytarg.pl
Download