Wiem, na jakie 2 grupy dzielimy tkanki roślinne. Potrafię wymienić 4

advertisement
Wiem, na jakie 2 grupy dzielimy tkanki roślinne.
Potrafię wymienić 4 tkanki stałe.
Znam ich cechy charakterystyczne, rodzaje, funkcje.
Potrafię podzielić wymienione podrodzaje rodzaje tkanek stałych: drewno, łyko, zwarcica, twardzica,
skorka, korek na żywe i martwe.
Znam przystosowania w budowie tkanek do pełnionej funkcji.
Rozpoznam te tkanki na ilustracji.
Potrafię wyjaśnić, do jakiej grupy organowców należą mszaki.
Znam 2 organy mszaków i wiem, jaką pełnią rolę.
Wiem, jakie pokolenia występują w cyklu rozwojowym mszaków.
Potrafię rozpoznać te pokolenia na ilustracji.
Znam nazwę pokolenia dominującego i 2 argumenty potwierdzające ten fakt.
Wiem, jaką role pełnią w przyrodzie i gospodarce człowieka.
Wiem, dlaczego paprotniki są pierwszymi organowcami właściwymi.
Znam ich miejsce występowania.
Rozpoznam organy paproci i wskażę je na ilustracji lub okazie.
Wyjaśnię rolę poszczególnych organów paproci.
Znam pokolenia paproci i wiem, jakie dominuje i dlaczego.
Wymienię grupy roślin należące do paprotników.
Rozpoznam te grupy po cechach charakterystycznych.
Wiem jak się nazywa i do jakiej grupy należy paprotnik występujący w postaci 2 pędów.
Znam nazwy 5 gatunków chronionych paprotników.
Wiem, dlaczego wszystkie widłaki są pod ochroną.
Download