Dział I - EKOLOGIA Ekologia a ochrona środowiska: znam

advertisement
Dział I - EKOLOGIA
Ekologia a ochrona środowiska:
 znam pochodzenie i znaczenie terminu ekologia;
 potrafię rozróżnić poziomy organizacji życia będące przedmiotem badań
ekologicznych;
 znam miejsca, gdzie mogą być prowadzone badania ekologiczne;
 wiem jakie znaczenie mają badania ekologiczne;
 potrafię wskazać różnice między ekologią a ochroną środowiska.
Organizmy i ich środowisko:






znam rodzaje czynników wpływających na życie organizmu;
potrafię podać przykłady czynników abiotycznych i biotycznych;
potrafię porównać warunki życia w wodzie i na lądzie;
znam przystosowania organizmów do życia na lądzie i w wodzie;
wiem co to jest tolerancja ekologiczna i jej zakres;
potrafię zinterpretować przebieg krzywych tolerancji;
 wiem jak rozmieszczone są organizmy na Ziemi i z czego to wynika;
 potrafię podać przykłady praktycznego wykorzystania wiedzy
o tolerancji ekologicznej;
 potrafię ocenić stan czystości powietrza, korzystając ze skali porostowej;
 wiem co to jest nisza ekologiczna.
Charakterystyka populacji:
 znam znaczenie terminu populacja;
 potrafię podać przykłady populacji;
 znam cechy charakterystyczne populacji i potrafię je scharakteryzować;
 potrafię określić strukturę wiekową populacji;
 potrafię podać przykłady gatunków o różnym rozmieszczeniu osobników
w populacji;
 potrafię wymienić czynniki wpływające na liczebność i zagęszczenie;
 wiem jakie są konsekwencje konkurencji międzygatunkowej.
Nieantagonistyczne oddziaływania międzygatunkowe:
 znam rodzaje nieantagonistycznych zależności międzygatunkowych;
 potrafię scharakteryzować i podać przykłady mutualizmu,
komensalizmu i protokooperacji;
 znam przykłady występowania zależności dodatnich w przyrodzie.
Antagonistyczne oddziaływania międzygatunkowe:
 znam rodzaje antagonistycznych zależności międzygatunkowych;
 potrafię scharakteryzować i podać przykłady drapieżnictwa,
pasożytnictwa i konkurencji międzygatunkowej;
 znam przystosowania zwierząt do drapieżnictwa;
 znam przystosowania ofiar do obrony;
 potrafię wymienić rośliny drapieżne;
 znam mechanizmy obronne roślin.
Zależności pokarmowe w ekosystemie:
 znam elementy ekosystemu: biotop i biocenozę;
 potrafię podać zależności między biocenozą a biotopem;
 znam strukturę pokarmową ekosystemu;
 wiem co to jest łańcuch pokarmowy;
 znam rolę poszczególnych ogniw w łańcuchu pokarmowym;
 potrafię tworzyć sieci pokarmowe z organizmów należących do jednej
biocenozy.
Funkcjonowanie ekosystemu:
 potrafię scharakteryzować posługując się piramidą ekologiczną, strukturę
wybranego ekosystemu;
 wiem, co dzieje się z materią w ekosystemie;
 potrafię analizować obieg węgla w przyrodzie;
 wiem, co dzieje się z energią w ekosystemie;
 znam rolę producentów, konsumentów i destruentów w ekosystemie.
Wpływ człowieka na funkcjonowanie ekosystemów:
 znam kryteria podziału zasobów naturalnych;
 potrafię określić skutki nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych
odnawialnych oraz intensywnej gospodarki rolnej;
 wiem jakie są skutki eksploatacji zasobów nieodnawialnych;
 znam skutki zanieczyszczeń atmosfery: kwaśne opady, globalne
ocieplenie, dziura ozonowa;
 znam mechanizm efektu cieplarnianego;
 potrafię wymienić sposoby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Gospodarowanie energią:
 znam sposoby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody;
 wiem co to jest zrównoważony rozwój;
 wiem jak wykorzystywana jest energia jądrowa;
 znam alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie;
 potrafię opracować projekt oszczędzania energii w domu.
Ochrona wód, powietrza i gleby:
 potrafię scharakteryzować metody oczyszczania ścieków;
 potrafię opisać, na czym polega segregacja odpadów;
 potrafię zaproponować działania ograniczające ilość odpadów
w gospodarstwie domowym;
 potrafię uzasadnić, dlaczego należy oszczędnie gospodarować
odnawialnymi zasobami przyrody (rośliny i zwierzęta).
Download