website x5 unregistered version - kancelaria audytu i prowadzenia

advertisement
SPRAWOZDANIE
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych pod nazwą:
„Kancelaria Audytu i Prowadzenia Ksiąg Józefa Sasulska Biegły Rewident”nr KIBR 3797, wykonującego czynności rewizji finansowej w jednostkach
zainteresowania publicznego za rok obrotowy 2014
1. Forma organizacyjno-prawna :
jednoosobowa działalność gospodarcza.
2. Przynależność do sieci: brak
3. Struktura zarzadzania:
zarządzanie przez osobę odpowiedzialną za podmiot/właściciela/.
4. Zasady Wewnętrznej Kontroli Jakości.
Z dniem 1.01.2013r. wprowadzony został Uchwałą nr 1 obowiązek
stosowania zasad wewnętrznej kontroli jakości do czynności rewizji finansowej.
Elementy systemu kontroli jakości, zostały zawarte w następujących
działach:
I. Zasady ogólne.
II. Odpowiedzialność za jakość .
III. Wymogi etyczne.
IV. Podejmowanie i kontynuacja współpracy z klientami.
V. Zasoby ludzkie.
VI. Realizacja zlecenia.
VII. Monitorowanie.
VIII. Dokumentacja.
Opracowanie zasad i procedur systemu kontroli jakości oraz odpowiedzialność
za jego skuteczne działanie powierzone zostało osobie będącej właścicielem
Kancelarii Audytu i Prowadzenia Ksiąg, biegłemu rewidentowi Józefie Sasulskiej.
Właściciel i współpracownicy Kancelarii są zobowiązani stosować się do zasad i
procedur przyjętego systemu kontroli jakości. W dokumencie określone zostały
zasady i procedury systemu kontroli jakości zapewniające przestrzeganie przez
właściciela i współpracowników wymogów niezależności (umysłu i wizerunku)
oraz wykonywania powierzonych zasad z należytą starannością i
obiektywizmem. Akceptację i kontynuację współpracy z klientem Kancelaria
podejmie się gdy
posiada kompetencje niezbędne do przeprowadzenia
zlecenia, a także odpowiednie zasoby, w tym czas i środki oraz jeśli może
przestrzegać odpowiednich wymogów etycznych a także gdy Kancelaria nie
posiada informacji, które kazałyby jej sądzić, że klient jest nieuczciwy.
Kancelaria promuje spójność w zakresie jakości realizowanego zlecenia przez
swoje zasady i procedury. Czyni to za pomocą standardowej dokumentacji oraz
specyficznych materiałów z wytycznymi dotyczącymi branży lub przedmiotu
zlecenia. Zagadnienia w nich uwzględnione obejmują:
 proces przestrzegania mających zastosowanie krajowych standardów
związanych ze zleceniem,
 odpowiednią dokumentację wykonanej pracy oraz czasu i zakresu
przeprowadzonego przeglądu,
 procesy służące zapewnieniu aktualności wszystkich zasad i procesów.
Bezwarunkową dodatkową kontrolą jakości obejmuje się jednostki zaufania
publicznego. Dla pozostałych zleceń proces podejmowania decyzji obejmuje:
- ustalenie kryteriów,
- wskazanie zleceń spełniających kryteria,
- podjęcie decyzji, które ze zleceń spełniających kryteria ostatecznie zostaną
objęte dodatkową kontrolą jakości.
Zakres kontroli jakości dla wszystkich zleceń, które zostały wytypowane do
takiej kontroli obejmuje w szczególności:
 omówienie z kluczowym biegłym rewidentem istotnych kwestii
związanych z badaniem sprawozdania finansowego,
 przegląd wybranej dokumentacji badania sprawozdania finansowego
w odniesieniu do istotnych zawodowych osądów podjętych przez zespół
badających,
 przegląd sprawozdania finansowego oraz proponowanego sprawozdania
z wykonania usługi/opinii i raportu/,
 ocenę wniosków sformułowanych podczas sporządzania sprawozdania z
wykonania usługi oraz rozważenie, czy sprawozdanie to jest
odpowiednie.
Prace wykonywane przez biegłego rewidenta objęte są, w odniesieniu do
zleceń spełniających kryteria objęcia dodatkową kontrolą jakości czyli
weryfikowane przez osoby zatrudnione z zewnątrz na podstawie umowy o
dzieło, posiadające co najmniej takie same kompetencje, aby ocenić, czy:
 praca została wykonana zgodnie z programem rewizji,
 wykonana praca i uzyskane rezultaty zostały należycie udokumentowane,
 wszystkie znaczące problemy w postępowaniu rewizyjnym zostały
rozwiązane, co znajduje odzwierciedlenie we wnioskach z badania,
 zostały osiągnięte cele zastosowanych procedur badania,
 sformułowane wnioski odpowiadają wynikowi wykonanej pracy i
uzasadniają opinię końcową.
Właściciel Kancelarii Audytu i Prowadzenia Ksiąg opracował i wdrożył do
stosowania odpowiednie zasady i procedury dla skutecznego działania kontroli
jakości. Celem monitorowania przestrzegania zasad i procedur kontroli jakości
jest zapewnienie oceny:
 przestrzegania zawodowych standardów oraz obowiązujących wymogów
prawnych,
 czy system kontroli jakości został odpowiednio zaprojektowany i
skutecznie wdrożony oraz,
 czy procedury i zasady jakości zostały odpowiednio zastosowane.
W ocenie osoby odpowiedzialnej za podmiot stosowane zasady i procedury
kontroli jakości są właściwe oraz skutecznie realizowane.
5. Data kontroli przez Krajową Komisje Nadzoru:
brak kontroli.
6. Kancelaria Audytu i Prowadzenia Ksiąg Józefa Sasulska Biegły Rewident
przeprowadziła w 2014r. badanie sprawozdania finansowego sporządzonego
na dzień 31.12. 2013r w podmiocie zainteresowania publicznego :
Bank Spółdzielczy Czechowice – Dziedzice – Bestwina
z siedzibą – 42-502 Czechowice – Dziedzice, ul. Słowackiego 14
7. Osoba odpowiedzialna za Kancelaria Audytu i Prowadzenia Ksiąg zachowała
zarówno niezależność umysłu, jak i wizerunku w trakcie wykonywania
czynności rewizji finansowej na rzecz klientów. Niezależność była zachowana
przez cały czas pracy nad zleceniem i objęła spełnienie wszystkich warunków
niezbędnych do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii i raportu
wymienionych w art. 56 ust. 2,3 ustawy z 7 maja 2009r o biegłych rewidentach i
ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych oraz nadzorze publicznym. Oświadczenia o niezależności
podmiotu uprawnionego do badania oraz biegłego rewidenta dołączane są do
dokumentacji rewizyjnej.
Oświadczenia o niezależności składane są każdorazowo do dokumentacji
zlecenia oraz niezależne roczne.
8. Polityka doskonalenia zawodowego obejmuje:
a) udział w obligatoryjnym szkoleniu biegłych rewidentów,
b) szkolenia nieobowiązkowe, w tym branżowe,
c) wykorzystywanie informacji prasowych, internetowych i medialnych.
9. Przychody osiągnięte w roku 2014:
a) badanie sprawozdań finansowych
52 600,00 zł.
b) wykonywanie innych usług przewidzianych standardami rewizji
finansowej , a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do
wykonywania przez biegłych rewidentów
5 019,75 zł.
c) wykonywanie opinii ekonomiczno-finansowych
991,16 zł.
10. Przychody zrealizowane były przez biegłego rewidenta odpowiedzialnego za
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
11. Kancelaria Audytu i Prowadzenia Ksiąg - poza osobą odpowiedzialną za
podmiot - nie zatrudniała innych biegłych rewidentów do wykonywania
czynności rewizji finansowej.
12. Biegły rewident odpowiedzialny w imieniu podmiotu uprawnionego za
sporządzenie tego sprawozdania:
Józefa Sasulska – osoba odpowiedzialna za podmiot, nr. ewid. KIBR 3552
Podpis osoby odpowiedzialnej za podmiot:
Józefa Sasulska
Kraków, dnia 07.01.2015r.
Download