Załącznik nr 1 do zapytania DOZ/370/2017 PRZEDMIOT

advertisement
Załącznik nr 1 do zapytania DOZ/370/2017
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu
pt. ”Opracowanie
innowacyjnych połączeń mechanicznych celem zastąpienia konwencjonalnych połączeń w strukturach
lotniczych.” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach
programu Innolot.
Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są
kwalifikowalne, a projekt jest realizowany w pełnym zakresie, z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, w tym z przepisami dotyczącymi konkurencji,
zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz Umową o dofinansowanie projektu i jej załącznikami,
a także przygotowanie sprawozdania oraz opinii z audytu.
TERMIN zakończenia audytu: do 30 czerwca 2017r.
MINIMALNE KWALIFIKACJE AUDYTORA
Osoba/osoby audytujące i autoryzujące sprawozdanie oraz opinię z audytu powinny:
1. Spełniać wymagania dotyczące audytora określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu
zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, poz. 1237).
2. Posiadać minimum 2 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów projektów B+R
realizowanych w ramach konsorcjum potwierdzone wykazem zrealizowanych audytów – co
najmniej 4 - wraz z oświadczeniem o odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
DANE DOT. PROJEKTU
1.
Projekt realizowany w ramach konsorcjum (4 członków konsorcjum, w tym 1 uczelnia).
2.
Lider konsorcjum – PZL Mielec Sp. z o.o.
3.
Okres realizacji projektu – 01.12.2013r. – 30.11.2018r.
4.
Koszty kwalifikowalne na realizację projektu celowego objętego umową: 13.327.915,87 PLN.
5.
Zaangażowanie projektu – 54% (stan na 31.01.2017r.).
ZAKRES AUDYTU
Audytor sprawdza lidera jak i partnerów konsorcjum weryfikując czy:
1. Działania, na które poniesiono i wykazano wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane.
2. Wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie/wniosku o dofinansowanie.
3. Wnioski o płatność są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi w tym czy są
prawidłowo opisane, opłacone i przechowywane. Czy potwierdzają koszty poniesione na rzecz
realizacji projektu wraz z potwierdzeniem zasadności ich poniesienia. Powyższe weryfikowane
jest w szczególności na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz innych
dokumentów.
4.
Stosowany jest prawidłowy sposób księgowania wydatków w ramach prowadzonej
wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych projektu.
5. Sprawozdania z realizacji projektu przygotowywane są w sposób wiarygodny oraz zachowana
jest terminowość przekazania dokumentów.
UWAGA: Spełnienie wszystkich powyżej wskazanych wymagań warunkuje, iż oferta będzie
rozpatrywana zgodnie z kryterium wyboru oferty wskazanym w zapytaniu tj. 100% cena.
Download