Tabela Porównawcza - Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

advertisement
Czym jest
„Polski Instytut Kontroli
Wewnętrznej - PIKW” ?
1
HISTORIA PIKW
• PIKW powstało w 1997 roku z inicjatywy British
Know How Fund i Edmunda J. Saundersa jako
pierwsza, profesjonalna, pełnoetatowej,
organizacji w Polsce do spraw systemów
kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego,
Governance, Compliance, procesów
zarządzania ryzykiem, zapobiegania i
wykrywania i oszustw i nadużyć oraz
kształcenia audytorów i kontrolerów
wewnętrznych zatrudnionych we wszystkich
organizacjach gospodarki w Polsce.
• Patrz: www.pikw.pl
2
Spokrewnione organizacje
• ACFE Polska - Polski Chapter międzynarodowej
organizacji The Association of Certified Fraud Examiners
(Stowarzyszenie Biegłych ds. badań oszustw.
Edmund Saunders założyciel i pierwszy prezes (2003/8)
Pierwszy w Polsce Certified Fraud Examiner – CFE.
• IIC Polska - Polski Chapter międzynarodowej
organizacji The Institute for Internal Controls (Instytut ds.
Kontroli Wewnętrznych). Edmund Saunders założyciel i
pierwszy prezes (2009). Pierwszy w Polsce Certified
Internal Controls Auditor – CICA.
• PIKW jest współzałożycielem IIA Polska (Instytut
Audytorów Wewnętrznych).
3
Organizacje współpracujące
• 18 wyższych uczelni w całej Polsce
patrz: http://www.pikw.pl/art_19.html
• Przeszło 30 specjalistycznych organizacji
i instytucji w Polsce i z zagranicy
• Przeszło 20 profesjonalnych audytorów
wewnętrznych, kontrolerów i biegłych,
certyfikowanych przez PIKW i współpracujących w
rolach trenerów i wykładowców oraz specjalistów do
wykonywania zleceń i prowadzenia zadań u klientów.
• Bardzo długa lista klientów i przeszło
5000 absolwentów naszych zajęć.
4
PIKW
Struktura organizacyjna PIKW opiera się
na 3 pionach Działalności
PIKW
PIKW
CONSULTING
ACADEMY
PIKW
PUBLICATIONS
5
PIKW CONSULTING
Prowadzenie działalności doradczej na
zlecenie przedsiębiorstw i instytucji,
np. ocena i udoskonalanie systemów
kontroli wewnętrznej (zgodnie z COSO
oraz zaleceniami międzynarodowych
standardów oraz wymogami ładu
korporacyjnego - Governance),
tworzenie kultury kontroli, popularyzacje skutecznych metod i standardów
pracy, dobór kadry audytorskiej,
prowadzenie audytu wewnętrznego dla
przedsiębiorstw.
6
PIKW CONSULTING
Instytut pomaga w organizowaniu
i funkcjonowaniu wyodrębnionej
komórki audytu wewnętrznego
w każdej organizacji, opracowaniu
odpowiedniej metodyki badan
kontrolnych (audytów), procedur,
regulacji i regulaminów dotyczących
systemów kontroli wewnętrznej, audytu
wewnętrznego, zarządzania ryzykiem,
Governance i Compliance, kontroli
zamówień publicznych oraz procesów
wykrywania i zapobiegania oszustwom
i nadużyciom.
7
PIKW CONSULTING
• GŁÓWNE PRODUKTY/USŁUGI
• Quality Assessment – ocena jakości:
–
–
–
–
–
Systemów kontroli wewnętrznych
Jednostki Audytu Wewnętrznego
Mechanizmów anty-fraudowskich
Procesów oceny ryzyka (zarządzanie ryzykiem)
Wymogi Governance
• Audyty Wewnętrzne (na zasadzie partnerstwa,
outsourcing i co-sourcing)
• Audyty Śledcze
• Doradztwo w zakresie Zarządzanie Ryzykiem
Korporacyjnym ERM
• Doradztwo w zakresie tworzenia komórek Audytu
Wewnętrznego i doboru kadr
• Doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności z
regulacjami, prawem i procedurami (Compliance)
• inne
AKADEMIA PIKW
GŁÓWNE PRODUKTY/USŁUGI
Szkolenia i kursy
Kursy zawodowe (Otwarte):
- Akredytowane przez MEN w Polsce: AW II Stopnia
- Międzynarodowe:
- CIA
- CGAP
- Inne
Zamknięte (na zlecenie i uzgodnione z Klientem)
Kursy tematyczne:
- Zarządzanie ryzykiem
- Governance
- Compliance
- Kontrola wewnętrzna (w znaczeniu COSO i SOX)
- Międzynarodowe Standardy (IIA i INTOSAI)
Studia podyplomowe z Kontroli i Audytu Wewnętrznego i MBA
Prowadzone we współpracy z 18 uniwersytetami i wyższymi uczelniami
Konferencje, seminaria i warsztaty
W Polsce i zagranicą (Np. Rzym, Lizbona, Nicea, Paryż, Londyn)
MIĘDZYNARODOWY KONGRES
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, AUDYTU i
ANTYKORUPCJI
• Prestiżowy, coroczny międzynarodowy Kongres daje możliwości
spotkań, dyskusji oraz wymiany cennych doświadczeń miedzy
specjalistami z dziedziny kontroli, audytu oraz zapobiegania
oszustw gospodarczych w przedsiębiorstwach, w sektorze
finansowym, jak i na wszystkich szczeblach administracji
publicznej, tak z Polski jak i z zagranicy (np. USA, Komisji
Europejskiej, Belgii, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Czech itd.)
• Prelegenci uczestniczący w Kongresie to najwyższej klasy
specjaliści z Polski i zagranicy, którzy przekazują najnowszą
wiedzę dotyczącą efektywnego zarządzania organizacją i ryzykiem,
redukcji strat wynikających ze słabości systemów kontroli oraz
popełnienia przestępstw gospodarczych, wykrywania i
zapobiegania nadużyciom oraz przeciwdziałania korupcji.
• Kongres umożliwia bliższą współpracę audytorów i kontrolerów i
innych profesjonalistów oraz efektywny rozwój technik, procedur i
praktyk audytowych w Polsce jak i na świecie.
10
NIEKTÓRE DANE
Uczestników: 180
Prelegentów: 28
(z tego 12 zagranicznych)
Kilku Gości Honorowych
Kilku wystawców (Standy)
Przyznano 16 CPE „credits”
- Honorowy Patronat Pana
Mariusza Kamińskiego,
Szefa CBA
- Poparcie i uznanie Pana
Lecha Kaczyńskiego,
Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej dla naszego Kongresu
- Przyjazd i uczestnictwo
Pana Jima Ratley, Prezesa
ACFE
- Współpraca z KSW (obecnie
Akademia Krakowska)
EJS - PIKW
EJS - PIKW
Materiały wykładowe 2009
11
11
PIKW ACADEMY
Certyfikaty, Dyplomy i Dyplom Honorowy
12
PIKW ACADEMY
KRAJOWA LISTA (Rejestr)
• Certyfikaty oraz dyplomy upoważniają do
wpisu absolwenta na Krajową Listę
Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów
Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW.
13
DYPLOM HONOROWY
• PIKW przyznaje DYPLOM HONOROWY
osobom szczególnie zasłużonym dla
rozwoju systemów kontroli
wewnętrznej, audytu wewnętrznego
i antykorupcji w Polsce.
• Jest on potwierdzeniem najwyższego
uznania i kwalifikacji w tym zawodzie.
Jego przyznanie poprzedzone jest
szczegółową weryfikacją.
14
Program CPE PIKW ustawicznego
dokształcenia profesjonalnego
• Od kwietnia 2001, wszystkie zajęcia
organizowane przez PIKW mają
przyznawane wartości punktowe i są
zaliczane do programu ustawicznego
dokształcenia profesjonalnego:
Międzynarodowy program „Continuous Professional
Education” - CPE.
• Jego celem jest zapewnienie dalszego
dokształcania naszych absolwentów oraz
czynnych zawodowo audytorów i
kontrolerów wewnętrznych.
15
PIKW PUBLICATIONS
• Działalność publicystyczna i wydawnicza.
•
•
•
•
•
•
przetłumaczone i opublikowane przez nas książki i
materiały zawodowe:
Raport „COSO”: "Kontrola wewnętrzna zintegrowana
struktura ramowa" (podstawowego dokumentu AICPA,
do którego PIKW ma wyłączność na Polskę, jak równie.
dla kanadyjskiego „COCO” i brytyjskiego „Raportu
Turnbulla”. Najnowsza publikacja PIKW to COSO II
Enterprise Risk Management - ERM („Zarządzanie
Ryzykiem Korporacyjnym”) oraz COSO III
Standardy Profesjonalnego Audytowania Wewnętrznego
Wytyczne (Np. CRSA, „Whistle Blowing”).
„Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Przedsiębiorstwach”,
autorstwa Edmunda J. Saundersa
Newsletter
Bardzo popularna strona internetowa: www.pikw.pl
16
Download