pobierz - WFOŚiGW w Zielonej Górze

advertisement
PROGRAM PRIORYTETOWY WFOŚiGW w Zielonej Górze
pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”
1. Cel Programu.
Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenie zużycia
energii w budynkach, poddanych termomodernizacji.
2. Rodzaje przedsięwzięć
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby działalności
wypoczynkowo-wychowawczej, skierowanej do dzieci i młodzieży.
Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia termomodernizacyjne obiektów budowlanych,
których zakres wynika z opracowanego audytu energetycznego, obejmujące jednocześnie:
-przebudowę/modernizację systemu grzewczego związaną z likwidacją węglowego źródła ciepła,
- ocieplenie obiektu,
-wymianę okien i drzwi zewnętrznych.
3. Budżet.
Na realizację Programu Fundusz przeznacza 1.000.000,-zł. z przeznaczeniem na udzielanie
dofinansowania w formie dotacji stanowiącej do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć.
4. Okres wdrażania.
Zawieranie umów o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu oraz wydatkowanie środków
nastąpi w roku 2017.
Możliwe jest przedstawienie rozliczeń końcowych z realizacji przedsięwzięć do 31.03.2018 r.
5. Terminy i sposób składania wniosków.
Nabór wniosków odbędzie się po zatwierdzeniu Programu przez właściwe organy Funduszu.
Warunkiem zgłoszenia do Programu jest złożenie wniosku o dofinansowanie według wzoru
obowiązującego w Funduszu dla komponentu Ochrona Atmosfery (OA) wraz z załącznikami
określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków do Programu.
Dokumenty będą przyjmowane od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Funduszu rozpoczęcia
naboru wniosków do Programu do dnia 28.04.2017 r. (dla wniosków przekazywanych pocztą decyduje
data stempla pocztowego). Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
O zakwalifikowaniu przedsięwzięcia do dofinansowania w ramach Programu decydować będzie
kolejność złożenia kompletnych, poprawnych wniosków, o których mowa powyżej.
Przyznanie dofinansowania oraz zawarcie umowy o dofinansowanie nastąpi po wyborze wszystkich
wykonawców i dostawców usług niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia oraz aktualizacji wniosku
o dofinansowanie zgodnie z „Ogólnymi zasadami udzielania pomocy ze środków WFOŚiGW w
Zielonej Górze na 2017 r.”
6. Warunki dofinansowania
1. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 300.000,-zł.
2. Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację przedsięwzięcia polegającego na
termomodernizacji obiektu budowlanego, którego realizacja zapewni spełnienie przez ten obiekt
budowlany warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1422), które będą obowiązywać od 01.01.2021 r.
3. Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięcia, które będzie realizowane na
podstawie audytu energetycznego opracowanego na podstawie poniższych aktów prawnych:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a
także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r.
Nr 43, poz.346),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części
audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz.1606).
4. Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację przedsięwzięcia zapewniającego
spełnienie przez obiekt budowlany warunku rocznej oszczędności co najmniej 25% energii
końcowej w stosunku do stanu przed termomodernizacją.
5. Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego, dla którego maksymalny prosty okres zwrotu (SPBT) nie może być
większy niż 25 lat.
7. Beneficjenci
Stowarzyszenia, fundacje, kościoły, kościelne osoby prawne, związki wyznaniowe - prowadzące
działalność wychowawczą, skierowaną do dzieci i młodzieży w obiektach przeznaczonych do
całodobowego pobytu.
8. Koszty kwalifikowane
1. Okres kwalifikowalności wydatków – od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Podatek od towarów i usług (VAT) może być kosztem kwalifikowanym tylko w przypadku
braku możliwości jego odzyskania.
3. Kwalifikowane będą wyłącznie wydatki w zakresie wynikającym z przeprowadzonego audytu
energetycznego zgodnie z pkt. 6.3. a w szczególności:
I. Działania związane z technologiami ocieplania przegród budowlanych prowadzące do
uzyskania zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie oraz osiągnięcia odpowiednich
współczynników przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno –
budowlanymi.
Technologie ocieplania, o których mowa powyżej dotyczą następujących przegród
budowlanych:
- ściany zewnętrzne (umieszczenie warstwy izolacji termicznej po stronie zewnętrznej),
- stropy (dachy i stropodachy).
Jeżeli zachodzi taka konieczność i jeżeli wynika to z audytu energetycznego do kosztów
kwalifikowanych mogą być zaliczone koszty wymiany konstrukcji przegród - stropodachów,
podłogi na gruncie (pod warunkiem sfinansowania kosztów podłogi o standardzie nie
wyższym, niż przed ociepleniem), stropów.
II. Działania prowadzące do uzyskania odpowiednich współczynników przenikania ciepła
stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych przegród przezroczystych.
Modernizacja starych lub wymiana okien i drzwi zewnętrznych na nowe.
III. Przebudowa/modernizacja systemów grzewczych
1. Przebudowa/modernizacja źródła ciepła związana z likwidacją źródła węglowego.
- możliwe jest zastosowanie również urządzeń do produkcji ciepła lub energii elektrycznej
z OZE lub w warunkach skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła, zastępujące w
całości lub częściowo dotychczasowe źródło ciepła pod warunkiem, że wynika to z
opracowanego audytu energetycznego (w szczególności zastosowanie kolektorów
słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła);
- roboty budowlane w obrębie pomieszczenia źródła ciepła niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania źródła ciepła lub wymagane przepisami, zgodnie z dokumentacją
projektową.
2. Przebudowa/modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (c.o.).
- wymiana instalacji c.o. (w tym zmiana układu zasilania i dystrybucji ciepła, rurociągów i
grzejników, z uwzględnieniem zmiany grzejników na bardziej efektywne energetycznie)
wraz z wymianą / zastosowaniem izolacji termicznej instalacji c.o.,
- poprawa efektywności energetycznej lokalnej sieci ciepłowniczej, łączącej źródło ciepła z
instalacją c.o. w budynku,
- zastosowanie armatury regulacyjnej; regulacja hydrauliczna,
- zastosowanie i montaż układów automatyki sterowniczej w źródle ciepła,
- hermetyzacja instalacji (zastosowanie przeponowych naczyń wzbiorczych oraz
automatycznych zaworów odpowietrzających);
- instalacja liczników ciepła, niezbędnych do prawidłowego prezentowania danych o
zużyciu oraz produkcji ciepła i energii elektrycznej, w tym ze źródeł odnawialnych.
3. Przebudowa/modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
- wymiana instalacji c.w.u. wraz z wymianą / zastosowaniem izolacji termicznej przewodów
instalacji c.w.u.,
- zastosowanie armatury regulacyjnej w zakresie regulacji hydraulicznej,
- wymiana / zastosowanie zbiorników c.w.u. oraz ich izolacja;
- zastosowanie perlatorów oraz zaworów ograniczających ciśnienie,
- liczniki ciepła lub zużycia wody na potrzeby c.w.u.
9.
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Programu znajdują zastosowanie
obowiązujące na dzień ogłoszenia na stronie internetowej Funduszu rozpoczęcia naboru
wniosków do Programu „Ogólne zasady udzielania pomocy finansowej ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 2017
rok” oraz „Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 2017 r.”.
Download