Zapytanie ofertowe - audyt jednostek 2015

advertisement
Bielsko-Biała, 02.02.2015 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA AUDYTU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Pełna nazwa Zamawiającego:
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej przy
ul.Willowej 2
zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia zewnętrznego audytu działalności
statutowej jednostki w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego
wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1237) w związku z
art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2010
Nr 96, poz.615).
1.
Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
a) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach
związanych z prowadzoną działalnością;
b) poprawności dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia operacji
gospodarczych oraz opracowania sprawozdań;
c) adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli audytowanego
podmiotu w obszarze działalności objętym audytem;
d) prawidłowości rozliczania otrzymywanych dotacji.
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego.
3.
Warunki udziału:
W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki
udziału:
a. Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają
doświadczenie zawodowe rozumiane jako wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch audytów dotacji ze środków na naukę,
na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29
września 2011 roku w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego
wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. Nr 207 poz. 1237).
Wykonawca powinien przedstawić wykaz wykonanych usług, zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz potwierdzenia
należytego wykonania tych usług (np. w postaci protokołów odbioru, referencji).
b. Osoby zdolne do wykonania zamówienia;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zapewnią
uczestnictwo w realizacji zamówienia co najmniej dwóch osób:
1
 których każda posiada doświadczenie zawodowe polegające na wykonaniu w
ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch
audytów dotacji ze środków na naukę, na podstawie Rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie
przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na
naukę (Dz.U. Nr 207 poz. 1237).,
 które spełniają wymogi wykonywania zawodu audytora wewnętrznego zgodnie
z art. 286 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i
1241 z późn. zm.), tj. każda z nich:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego
państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych;
3) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
4) posiada wyższe wykształcenie;
5) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu
wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified
Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information
Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA),
b) Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment
(CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered
Financial Analyst (CFA), lub
c) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na
audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez
Ministra Finansów, lub
d) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
e) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się
dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu
wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu
wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do
nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub
prawnych.
Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uważa się
udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w
wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
i.
przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora
wewnętrznego;
ii.
realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu
certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze
środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w
ustawie z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 41, poz. 214, z późn. zm.);
iii.
nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o
2
których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej
Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544).
Wykonawca powinien przedstawić wykaz osób, zgodnie z załącznikiem nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.
c. Nie są zależne od audytowanego podmiotu;
d. Nie przeprowadzały badania sprawozdania finansowego
podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
4.
Termin wykonania usługi: pomiędzy 1 a 30 czerwca 2015r.
5.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
audytowanego
Cenę oferty należy skalkulować i podać w ofercie stosownie do wymagań zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia. Należy skalkulować cenę netto i brutto. Na cenę
oferty składa się również kwota należnych polskiemu Skarbowi Państwa podatków,
w tym podatku VAT, jeżeli na mocy obowiązujących przepisów prawa czynności
wchodzące w zakres oferowanego przedmiotu zamówienia podlegają obciążeniu tymi
podatkami (cena brutto).
1. Cena musi uwzględniać całkowity wydatek ponoszony przez wykonawcę
z tytułu wykonania wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia, w tym
koszty przejazdów, noclegów oraz innych kosztów związanych z pobytem w miejscu
przeprowadzenia audytu.
2. Ceny należy podać w złotych polskich. Cenę oferty można podać maksymalnie
z dokładnością do najniższego nominału (tj. jednego grosza).
6.
Informacje dotyczące przygotowania i złożenia oferty
Ofertę i składane wraz z nią dokumenty należy wysłać w formie elektronicznej, na
adres: [email protected]
7.
Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 20.02.2015r.
8.
9.
Oferty oceniane będą według kryteriów: CENA 100%.
Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (art. 4 pkt 8 PZP).
10.
Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:
(Cena najniższa oferty/Cena badanej oferty) x 100 = liczba punktów za kryterium cena
11.
Pracownikiem zamawiającego uprawnionym do kontaktowania się sprawach
niniejszego zapytania jest:
Bochen Dariusz
tel. 033 8279202, [email protected]
3
ZAŁĄCZNIK NR 1- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Zakres audytu:
Przeprowadzenie audytu działalności statutowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania
audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U z 2011 r.,
Nr 207, poz. 1237) w związku z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o
zasadach finansowania nauki (Dz.U.2010 Nr 96, poz.615, wraz z późn. zm.). dla
następujących jednostek:
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
Wydział Zarzadzania i Transportu
Wydział Humanistyczno-Społeczny
Wydział Nauk o Zdrowiu
2.
Audyt jednostki obejmuje sprawdzenie działalności każdej z powyższych jednostek
w jednym roku z okresu 3 lat poprzedzających rok przeprowadzenia audytu, wybranym
przez audytora na podstawie przeprowadzonej przez niego analizy ryzyka audytowanej
jednostki.
3.
Audyt jednostki obejmuje sprawdzenie:
1) podstaw prawnych jej działalności;
2) poprawności polityki rachunkowości;
3) realizacji planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu;
4) rzetelności danych zawartych we wnioskach o przyznanie środków finansowych
na działalność statutową;
5) sposobu dokumentowania i zatwierdzania wyników prowadzonych badań
naukowych lub prac rozwojowych;
6) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach
publicznych, w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
7) poprawności ewidencji księgowej;
8) wyodrębnienia w ewidencji księgowej wydatków realizowanych ze środków
finansowych na działalność statutową;
9) celowości i zasadności wydatków sfinansowanych ze środków finansowych
na działalność statutową;
10) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
11) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
4.
Audytor zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie wraz z opinią z przeprowadzonego
audytu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego
wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U z 2011 r., Nr 207, poz. 1237).
5.
Wysokość otrzymanych dotacji na działalność statutową w poszczególnych latach
podlegających audytowi przedstawia załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4
Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
rok
2011
2012
2013
2014
Wydział
WBM
WNOMiŚ
WZiT
WH-S
WNoZ
Razem
460.324 zł
1.160.240 zł
1.000.690 zł
864.150 zł
177.318 zł
0 zł
731.500 zł
641.710 zł
54.074 zł
0 zł
212.430 zł
204.140 zł
97.496 zł
198.220 zł
189.710 zł
194.220 zł
47.286 zł
66.970 zł
73.000 zł
88.530 zł
836.498 zł
1.425.430 zł
2.207.330 zł
1.992.750 zł
Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi
związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów
doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym.
rok
2011
2012
2013
2014
Wydział
WBM
WNOMiŚ
WZiT
WH-S
WNoZ
Razem
122.842 zł
61.570 zł
144.060 zł
134.680 zł
16.706 zł
18.000 zł
17.980 zł
18.030 zł
0 zł
4.760 zł
3.170 zł
3.000 zł
0 zł
0 zł
3.000 zł
17.470 zł
8.189 zł
36.300 zł
11.850 zł
15.970 zł
147.737 zł
120.630 zł
180.060 zł
189.150 zł
5
ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYKAZ AUDYTÓW DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ JEDNOSTEK
NAUKOWYCH
Lp.
Nazwa i adres audytowanej jednostki
(nazwa uczelni/instytutu
badawczego/instytutu PAN)
Termin realizacji usługi (termin
ostatecznego sprawozdania z audytu)
1.
2.
6
ZAŁĄCZNIK NR 3 – WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Lp.
Imię i nazwisko
Wykształcenie
(nazwa uczelni i
kierunek)
Kwalifikacje
zawodowe audytora
1.
2.
7
Doświadczenie
zawodowe
Download