Kontrola i audyt stacjonarne zagadnienia (1)

advertisement
Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo wewnętrzne II IIr. studia stacjonarne
Wykaz zagadnień egzaminacyjnych
1. Pojęcie kontroli.
2. Funkcje i formy kontroli.
3. Kryteria kontroli.
4. System kontroli państwowej.
5. Plan kontroli.
6. Pojęcie nadzoru.
7. Nadzór finansowy.
8. Pojęcie controllingu.
9. Kontrola zarządcza i jej cele według ustawy o finansach publicznych.
10.Etapy kontroli zarządczej w ujęciu modelowym.
11.Podmioty objęte kontrolą zarządczą według ustawy o finansach
publicznych.
12. Podmioty zobowiązane do zapewnienia adekwatnej, skutecznej i
efektywnej kontroli zarządczej.
13.Standardy i wytyczne kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów
publicznych.
14. Zadania Ministra Finansów w zakresie kontroli zarządczej w finansach
publicznych.
15.Zasady audytu.
16.Systematyka audytu wewnętrznego.
17. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.
18. Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów
publicznych.
19. Jednostki, w których przeprowadza się audyt wewnętrzny, zgodnie z
przepisami ustawy o finansach publicznych.
20.Klasyfikacja jednostek w których przeprowadzany jest audyt wewnętrzny.
21. Podmioty uprawnione do przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
22.Audytor wewnętrzny.
23.Tryb przeprowadzania audytu.
24.Komitet audytu.
25.Zadania komórki audytu utworzonej w ministerstwie.
26. Status prawny i zadania regionalnych izb obrachunkowych.
27. Podmiotowy zakres nadzoru sprawowanego przez regionalne izby
obrachunkowe.
28.Przedmiotowy zakres nadzoru sprawowanego przez regionalne izby
obrachunkowe.
29.Nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych.
30. Uprawnienia regionalnych izb obrachunkowych.
31. Kryteria
kontroli
gospodarki
finansowej
przez
regionalne
izby
obrachunkowe.
32.Raport o stanie gospodarki finansowej jednostki sporządzany przez
regionalne izby obrachunkowe.
33. Organizacja i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych.
34. Organy kontrolujące w ustawie o kontroli w administracji rządowej.
35. Właściwość i uprawnienia Prezesa Rady Ministrów według ustawy o
kontroli w administracji rządowej.
36. Tryby kontroli przewidziane ustawą o kontroli w administracji rządowej.
37. Obowiązki i uprawnienia kontrolera w ustawie o kontroli w administracji
rządowej.
38. Obowiązki pracowników jednostki kontrolowanej i ich odpowiedzialność
za niewywiązywanie się z tych obowiązków w ustawie o kontroli w
administracji rządowej.
39.Dowody w kontroli przeprowadzanej na podstawie ustawy o kontroli w
administracji rządowej.
40. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego w ustawie o kontroli
w administracji rządowej
41. Charakter i pozycja ustrojowa NIK.
42. Podmiotowy zakres kontroli NIK.
43. Zakres i kryteria kontroli przeprowadzanej przez NIK.
44.Organizacja wewnętrzna NIK.
45. Kontrola wykonywana przez NIK (cele, osoby upoważnione, dowody).
46. Wystąpienie pokontrolne NIK (możliwość składania zastrzeżeń,
postępowanie odwoławcze).
47. Informacja o wynikach kontroli NIK.
48.Zakres podmiotowy badania sprawozdań finansowych na podstawie
ustawy o rachunkowości.
49.Cel
badania
sprawozdań
finansowych
na
podstawie ustawy o
rachunkowości.
50. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego na
podstawie ustawy o rachunkowości.
Download