Najwyższa Izba Kontroli bada wykonanie budżetu państwa oraz

advertisement
Najwyższa Izba Kontroli
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/grupa-wyszehradzka-razem.
html
Grupa Wyszehradzka razem
2017-06-21 14:20:00
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski spotkał się z Karolem Mitrikiem, szefem
Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej, by omówić współpracę obu instytucji. Polacy
i Słowacy regularnie prowadzą wspólne kontrole. Prezesi rozmawiali też o przygotowaniach do
zbliżającej się konferencji szefów najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej, tzw. Grupy
V4 + 2, w ramach której na prośbę Słowacji (która obecnie przewodniczy Grupie Wyszehradzkiej
organów kontroli) polska NIK zaprezentuje na specjalnym posiedzeniu "System zarządzania jakością"
wdrożony w Izbie.
Słowacy, po zapoznaniu się w trakcie spotkania, ze sposobem przygotowania "Planu pracy NIK" oraz
wdrożonym "Systemem zarządzania jakością", wyrazili chęć skorzystania z przyjętych rozwiązań w
pracy swojej instytucji. W tym celu odbędzie się w Polsce wizyta studyjna przedstawicieli
Najwyższego Urzędu Kontroli Słowacji.
Spotkanie, do którego doszło w Smokowcu na Słowacji, poświęcone było także wspólnym kontrolom
równoległym prowadzonym obecnie przez Polaków i Słowaków. Inspektorzy z obu instytucji
przyglądają się na przykład funkcjonowaniu Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty
Wschodnie". W kontroli tej uczestniczy również Izba Obrachunkowa Ukrainy.
Polacy i Słowacy prowadzą także audyt wsparcia ruchu turystycznego z funduszy Unii Europejskiej.
Zgodnie z założeniem po jego zakończeniu zostanie sporządzony wspólny raport. Możliwe jest
również przeprowadzenie kolejnej wspólnej kontroli. Chodzi o zarządzanie zasobami wodnymi w
ośrodkach turystycznych. Ich działalność przekłada się nie tylko na gigantyczne zużycie wody
(porównywalne do przemysłowego), ale także na jej zanieczyszczenie.
W ramach wymiany doświadczeń i wiedzy prezes Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował Karolowi
Mitrikowi proces rocznego planowania pracy kontrolnej NIK (analiza ryzyka, zapewnienie jakości,
działania analityczne), "System zarządzania jakością" procesu kontrolnego wraz z finansowym
systemem motywowania pracowników oraz współpracę NIK z Sejmem (procedura mianowania
członków Kolegium NIK, powoływanie członków ścisłego kierownictwa NIK, przedstawianie wyników
kontroli z wykonania budżetu państwa podczas sesji plenarnej Parlamentu, przedstawianie
sprawozdań z kontroli NIK na spotkaniach komisji parlamentarnych, propozycje dotyczące zmian
prawa inicjowane przez NIK).
Wygenerowano 2017-07-18 22:27:58, Strona: 1/2
Najwyższa Izba Kontroli
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/grupa-wyszehradzka-razem.
html
Obie delegacje dyskutowały również na temat zbliżającego się spotkania szefów NOK krajów Grupy
Wyszehradzkiej, tzw. Grupy V4 + 2. W jej skład wchodzą Czechy, Węgry, Polska i Słowacja oraz
dodatkowo Austria i Słowenia. Najwyższy Urząd Kontroli Słowacji będzie gospodarzem najbliższego
spotkania grupy we wrześniu 2017 roku. W trakcie spotkania odbędzie się prezentacja sposobu
planowania kontroli w NIK wraz z systemem zarządzania jakością.
Wygenerowano 2017-07-18 22:27:58, Strona: 2/2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards