mgr Paweł Dąbrowski

advertisement
mgr Paweł Dąbrowski
Prawo administracyjne
Kontrola administracji – pojęcie i
rodzaje
• Kontrola administracji polega na badaniu
jej stanu organizacyjnego oraz
zachowania się (działania lub niedziałania)
ze względu na określone kryteria.
• Możliwe kryteria:
– Legalność;
– Gospodarność;
– Celowość;
– Rzetelność
Kryteria kontroli
• Art. 203 ust. 1 Konstytucji: „Najwyższa Izba
Kontroli kontroluje działalność organów
administracji rządowej, Narodowego Banku
Polskiego, państwowych osób prawnych i innych
państwowych jednostek organizacyjnych z
punktu widzenia legalności, gospodarności,
celowości i rzetelności.”
• Art. 171 ust. 1 Konstytucji: „Działalność
samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z
punktu widzenia legalności.”
Rodzaje kontroli
• Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna;
• Kontrola społeczna i zawodowa;
• Kontrola wewnętrzna jest wykonywana przez
pracownika, wewnętrzną jednostkę
organizacyjną danego podmiotu.
• Kontrola zewnętrzna jest wykonywana przez
osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki
organizacyjne, niepaństwowe i państwowe.
Rodzaje kontroli cd.
• Kontrola społeczna jest sprawowana przez
osoby fizyczne, organizacje społeczne, a także
organy państwowe, jeżeli w ich skład wchodzą
przedstawiciele społeczeństwa wykonujący
swoje funkcje niezawodowo.
• Kontrola zawodowa jest sprawowana przez
pozostałe organy państwowe i państwowe
jednostki organizacyjne, a także pracownika
organizacji społecznej.
Kontrola zewnętrzna niepaństwowa
• Art. 63 Konstytucji: „Każdy ma prawo składać
petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym,
własnym lub innej osoby za jej zgodą do
organów władzy publicznej oraz do organizacji i
instytucji społecznych w związku z
wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z
zakresu administracji publicznej. Tryb
rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa
ustawa (Kodeks postępowania
administracyjnego)
Kontrola zewnętrzna niepaństwowa
• Art. 33 ust. 1. „Organizacje ekologiczne,
które, uzasadniając to miejscem swojego
działania, zgłoszą chęć uczestniczenia w
określonym postępowaniu
administracyjnym wymagającym udziału
społeczeństwa i złożyły uwagi lub wnioski
w ramach tego postępowania, uczestniczą
w tym postępowaniu na prawach strony.”
Kontrola zewnętrzna - państwowa
• Kontrolę tę sprawują przede wszystkim:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Sejm RP;
Prezydent RP;
Trybunał Konstytucyjny;
Trybunał Stanu;
Najwyższa Izba Kontroli;
Rzecznik Praw Obywatelskich;
Państwowa Inspekcja Pracy;
Generalny Inspektor Danych Osobowych;
Sądy administracyjne i powszechne.
Kontrola NIK
Przebieg procedury kontrolnej:
1. Kontrola w siedzibie kontrolowanej jednostki;
2. Przedstawienie wyników kontroli w protokole kontroli;
3. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić
umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych
w protokole;
4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, kontroler
przekazuje swoje stanowisko kierownikowi jednostki;
5. Kierownik może zgłosić umotywowane zastrzeżenia do
dyrektora jednostki NIK, w celu rozpatrzenia ich przez
Komisję Odwoławczą;
6. Komisja Odwoławcza podejmuje uchwałę, która
następnie jest zatwierdzana przez Prezesa NIK
(wiceprezesa)
Kontrola NIK
7. W razie niezatwierdzenia uchwały Komisji Odwoławczej,
Prezes powołuje Komisję Rozstrzygającą, w składzie 3
pracowników. Uchwała Komisji jest ostateczna.
8. Na wniosek kontrolera kierownik jednostki kontrolowanej
zwołuje naradę pokontrolną;
9. Po kontroli NIK przekazuje kierownikowi (i ewentualnie
organom nadrzędnym) wystąpienie pokontrolne;
10. Protokoły kontroli oraz wystąpienia pokontrolne
stanowią podstawę do opracowania informacji o
wynikach przeprowadzonej kontroli. Informację taką
NIK przekazuje m.in. Sejmowi, Prezydentowi RP,
Prezesowi RM.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards