Poz:. S8S i 384 Edward Osóbka· MortlfDslcl Korutantg D,brows/d . ź

advertisement
Poz:. S8S i 384
885
Dziennik Ustaw Nr 70
383
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MiNISTRÓW
'-
, I
z dnia 16 listopada 1946 r.
, wydane w porozumieniu z Ministrami I ~iem Odzyskanych i Skarb.u o zmianie rozporzlldzenła
Pl'ezesa łlady Ministrów z "nia 11 lipca 1940 r.
w :Jprawie zbyw~nia niektól'ych ruchomości opuszczonych i poniemieckich.
Na podstawie art. 9 i 12 dekl"etu z dnia
8 marca 1946 r. o maj ,ątkach 0puszcz1Qnych
i poniemi:e,c kich <Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 87),
zarządza si~, co następuj'e :
, § 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady ' Miriistrów z dnia . 11 l:iJpca \1'946 r. w sprawie zbywania niektórych , ruchomo ści opuszczonych i
poniemieckich (Dz. U. R. P . Nr 33, poz. 206)
' zmienionym r,oz porządz,eniem Prezesa Rady Ministróvv z dnia 27 sierpnia 1'946 r. (Dz. U.R. P.
Nr 43, poz. 254), wprowadza się zmiany na, stępujące:
1) w § 5 ust. 1 otrzymuj'e brzmienie :
,,1. Szacunku ruchomości dok,onywują biegli, powolani przez okręgowe urz'ędy likwidacyjne w miarę możnośc i z list, zglosw- '
nych prziez izby przemysłowo·handlowe i
rzemieślnicze." ;
,
2) w § 5 ust. 2 skreśla się, a ust. 3 ozuac,za się Ikolejnym numerem 2;
3) w§ 8 wprowadza się nowy "ust. 3
,w brzmieniu:
,,3. Prawo pierwszeństwa kupna ruchomoś. ci, przewidziane w ust. 1, sluży posiadaczowi tylko wtedy, j1eżieli wniosek o nabycie
zgłosi dp dnia 1 lutego 1947 r~ i w terminie 14' dni od powiadomienia go o cenie
kupna zaplaci przypadającą należność lub
'zawrze umowę o spJZedaż . na raty. Jednakże po upclywie , tego terminu wlaściwy
okręgowy urząd likwidącyjny może wezwać
posiadacza do uiszczenia należności za p>osiadane ruchomości, a w razie niezasto-
sowania się do wezwania odbierze ruchow trybj,e przewidtlianym w § 23
ust. 4.";
' 4) w § 10 ustA wyrazy"w myśl§4 ust. l
pkt 3." zastępuje się- wyrazami "w myśl § 4
ust. 1 pkt 2.";
I
5) § 23 <>trzymuj,e brzmienie:
,,§ 23. 1. Okręgowy urząd likwidaCYjny mona wniosek nabywcy rozłożyć splat~
oeny kupna na najwyżej dziesięć rat miesięcznych nie niższych jak 250 zł. Od daty: ,
uchybienia te~minu płatności pios:zczegól..
nej raty b~gną ods,e tki prawne.
2. Umowa o sprz:edaż na raty musi
być zawarta na piśmie. Własność rjXchomości prz,e chodzi na nabywcę dopi'e ro plO
całkowitym zapłaceniu ceny kupna.
_
3. W razie niezapłacenia w terminie . przez
nabyw.cę dwóch po sobie następujących
rat pozostała reszta ceny kupna staje się
naty.chmiastwymagalną. W tym przypadku
okręgowy u.rz.ąd likwidacyjny zamiast żą­
dania zaplaty l'eszty ceny kupna może ode·
brać ruchomości od nabywcy.
4. Przy ściąganiu reszty ceny kUpil1a, jak
również przy odlbieraniu ruchomości stosuj,e się od'powiednio przepisy ,rozparzą,­
dzenia Rady Ministrów z dnia 25 cllerwca 1'932 r.. o postępowanilll egzekucyji4
nym władz skarbowych (Dz. U. R. P •
Nr 62, poz, 580), z pó-źniejszymi 'zmianami.
r 5. W razie odebrania ruchomości wpłacone
raty wegajlą 'zwrotowi po potrąceniu należności za uży)varlle ruchomości . w stosUil1ku do czasu ich używania, nie więcejl
jednak niZ 100/0 ceny kupna:."
§ 2. Rozporząd!zienie niniejsze wchodzi w ży· ·
de z dniem ogłosreniJa.
Prezes Rady Ministrów:
mości
ź, e
Edward Osóbka· MortlfDslcl
Minister Ziem Odzyskanych:
Władg.ław Gomułlea
Minis,te.r Skarbu:
Korutantg D,brows/d
384
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY
.
ź
dai. 29 sierpai. -1946 r•
• ydane w porozumieniu s Mi.ietrem Rolni(:twa i Reform Rolnych i • Mlni.trem Le'n'cfwa
w aprawie wprowadzenia l~tunkoweJ ochrony roślin.
I
Na pogstawie art. 8 Wstawy z dnia 10mar-,
§ t. Niżej wyszczególnjone chiklo roslIlące
ca 1934 r. o ochronie przyr?dy (Dz. U. ~. P.
110
. śliny uznaje się, rta gatunki cll.l1Oniqne na
Nr 31, poz.2141zarz~a S).ę1 qó na;StępJUij~~ t ,;:ałym tO~rze Pań$twa:
(
,
J
,
886' --
Dziennik Ustaw Nr 70 '
t. Cis (,T axus baccata),
,
,/
.
(Betuła
wiosenny (Adonis vernalis),
24. Rosiczka-okrąglolisfna, długólistna i
pośrednia ' (Drosera' rotundifolia, 11()l1gifoliai iritennedia),
,
,
Z5., Kotewka . -' <6rzech wodny (Jrapa natans),
(SorbIuJs tJormina1:is),
, 4. Brzoza ojoowska'
Miłiek
23.
2. Limba (PiuUIS cembra),
Brzęk
wszystkie ga-
22. Sasanki (Pulsatilla)
tunki,
Draewa:
3.
Poz. 384
----------------------------------
Oyooviensis).
K.aewx, kraewinki:
5. Wiśnia karłowata (PruiIluS frutioosa),
Mikołajek ,
6. Wawrzynek wilczclyko i w: głów:kowy,
(Daphne Mezereum i D. Cnep rum) ,
26.
7. Bluszcz (Hedera belix),
27. Goryczki - (Ge.ntiana wszystkie
gat'Ullki z wyjątkiem G. asclep:i!adea),
8.
Róźan~nik
VIUilll) ,
9. Mod·rzewnica
żółty;,
ritirmum),
(RlrodJodendl1On fla.
'
piół1noana
nadtmorski ,(Eryngium ma.
28. Szarotka (LoontopodilllllIl alpinum),
(And!romeda C'a-
29.
Dziewięćsił bezłodygowy
· lyculata).
i dZiewięćsił
pophholistny (Carlina acaulis i C.
onopordifolia). -
Roiliny aielone I
§ 2. Zabrania się nis~enia, zrywania lUib
UlSuwania :ZJe stanowisk (wykopywania) wymieniony<;h w § t gatulIlk:6w roślin chronionych
oraz zbywania, nabywania, przenoszenia i wywożenia ich za granicę w stanie świeżym lub
S'USZIOI1ym,
io. Paproć
- dfugosz królewski (Osmunda regalis ),
,
11.
Paproć
t2.
Widłaki (LyoopodliU'm) z wyj:ątkiem
kłJ0S6w za1'1Oldnilrowych wszystkie gatl\lJIl
- pi.6ropusz:nik strusi (Onoclea
Struthiopteris),
, --
ki,
l.
t3. Lilia
zł1otogfów (qliUIm martagon),
t4. Korona kostkowata
(Fńtillaria
gńs),
,.
mdea·
(C110CUJS
scepusiensis);
WYSZOJeg6lnionę w § 2 zakazy nie
zastosowania do ~odowanych w plantacjach i ogrodach gatunków ' roślin chron~o ..
nYch. Wójewoda może udzielać hodowcom tych:
roślin zezwolenie na przenoszerue, przesyłanie i
sprzedawaniehocLowanych roślin gatWlków
chrionionych.
§' 4.
15. Snieżyca wiosenna (Leuoojtim vernum)
i przebgnieg pospolity (Galanthus nivalis),
,
l i
t6. Szafran
'
S .3. Wojewoda po zasiągrnęciu opinii Pań­
stwowej Rady Ochrony Przyrody może udzie..
lać zezwoleń Jla .zbieranie i przenoszenie lubi
przesyłanie roślinchromonych dla cel6w naukowych, dydaktycinych i hodowlanych.
f
II t
mają
17. Ostnioe (Stipa pennata i S. capillata),
t8 .. Storczylrowate(Orchidaceae) z wyjąt­
, kiem pospolitych czerwono kwitnących
'g atunków, jak storczyk szerokolistny
(Orchis latifoliUJs) i ,storczyk krwisty
(O. incamatus),
. '
,
m.
KiOsaćce (Iris) wszystkie
jątkiem kosaćca żó~tego
gatunki z wy(Iris pseudo-
§' 5. Rozporządrenie niniejs7Je wchodzi w ży"
de z dniem ogłoszenia.
RówllOCreśnie
tracą
moc obowiązującą
przepiSy, wydane w zakresie UJIlonnó·
wanym niniejszym rozporządzeniem. '
~lkie
Minister
acorus),
Oświaty:
Czesław
20. Zawilec narc"yZiOwy i zawilęc zwyczajny
(AnemIOne narcissiflora i A. silve'stris),
2t .Pd'nik ooropejski i peił!nik slędmio 7
grodzki (Trollius europaeus i T.
Transsilvariicus ).
/
>
I
Wgcech
w/z Minister Rollnictwa i Reform Rolnych:
, Boles/am PoJedwornq
Minister
Leśnictwa:
Stanuław
TkaCSOfU
,
,
Download