Jak oszczędzać energię cieplną i zmniejszyć koszty

advertisement
Jak oszczędzać energię cieplną i zmniejszyć koszty ogrzewania?
Audyty energetyczne
- Przedstawiamy indywidualne rozwiązania dla specyficznych potrzeb każdego klienta
- Stawiamy na indywidualizm
- Wyróżnia nas wszechstronność
Zużycie ciepła w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej w Polsce jest
znacznie wyższe niż w krajach Unii Europejskiej z uwagi na duże straty energii. Ciepło jest
tracone przez duże powierzchnie niedocieplonych stropodachów, ścian, nieszczelne okna i
drzwi. Systemy zaopatrzenia w ciepło często wymagają modernizacji, ponieważ pracują z
niską sprawnością oraz powodują znaczne zanieczyszczenie środowiska i niski jest komfort
cieplny w tych budynkach.
Straty te można niwelować przeprowadzając tzw. działania, termomodernizacyjne,
polegające na dociepleniu ścian i stropodachów, wymianie lub uszczelnieniu okien i drzwi
itd. Integralnym opracowaniem wspomagającym racjonalne działania termomodernizacyjne
jest: audyt energetyczny.
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 roku o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych
(Dz.U. Nr 162, poz. 1121) wraz ze zmianami wg Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 (Dz.U. Nr
76, poz. 808) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r w sprawie
szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz.U.12. poz. 114) i weryfikacji
audytu energetycznego (Dz.U.12.poz.115) definiują pojęcia takie jak audyt energetyczny,
przedsięwzięcie termomodernizacyjne i premia termomodernizacyjna oraz charakteryzują ich
zakres. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to ulepszenie, w wyniku, którego następuje
zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię na określone cele oraz w wysokości nie
mniejszej niż wskazuje to Ustawa.
Premia termomodernizacyjna to spłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty 25%
kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez inwestora. Do premii
termomodernizacyjnej uprawniony jest właściciel lub zarządca budynku, lokalnej sieci
ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych.
Nasza firma oferuje Państwu profesjonalną pomoc w zmniejszaniu kosztów użytkowania
energii na cele grzewcze, ciepłej wody użytkowej, zarówno w obiektach istniejących jak i
będących w fazie projektowej poprzez opracowanie audytów energetycznych .
Audyt energetyczny
Jest opracowaniem określającym optymalny zakres przedsięwzięć zmniejszających koszty
ogrzewania na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej uwzględniającej niezbędne
nakłady inwestycyjne oraz szczegółowo obliczone oszczędności. Audyt jest podstawą
uzyskania wsparcia finansowego z różnych źródeł. Najczęściej rozpatrywane przez nas
inwestycje w trakcie opracowywania audytu to:
- ocieplenie ścian, stropów, stropodachów, podłóg,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- modernizacja instalacji grzewczej (zawory termostatyczne, zawory pod pionowe,
odpowietrzniki itp.),
- modernizacja węzłów cieplnych (m.in. automatyka okresowo-pogodowa, liczniki ciepła,
nowe źródło ciepła),
- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
- modernizacja systemu wentylacji (odzysk ciepła, rekuperacja, nawiewniki higrosterowane)
- zmiana nośnika energii (kotłownie gazowe, olejowe itd.)
- inne (kolektory słoneczne, rekuperatory, pompy ciepła).
Audyt opracowujemy etapowo:
Etap I. Analiza stanu aktualnego
W pierwszym etapie audytu określamy koszty ogrzewania w warunkach średnich, które są
poziomem odniesienia dla proponowanych przedsięwzięć energooszczędnych. W tym celu
ustalamy sprawność systemu grzewczego oraz sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do
ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym.
Sprawność systemu ogrzewania
Sprawność systemu ogrzewania jest zależna od rodzaj źródła ciepła i sposobu jego
wykorzystania, usytuowania i rodzaj grzejników, sposób regulacji i sterowania systemem
grzewczym, wielkość strat przy przesyłaniu ciepła. Konkretne wartości ustalamy na
podstawie dokumentacji oraz wizji lokalnej.
Zużycie ciepła w standardowym sezonie grzewczym
W celu ustalenia zużycia energii w standardowym sezonie grzewczym niezbędne jest
opracowanie bilansu strat i zysków ciepła dla danego obiektu. Na podstawie opracowanego
bilansu można określić starty ciepła przez poszczególne przegrody budowlane oraz stary na
wentylację.
Ocena stanu technicznego
W tej części dokonujemy oceny stanu technicznego budynku oraz jego urządzeń i instalacji,
w celu ustalenia niezbędnych prac remontowych (np. nieszczelny dach, przemarzające ściany,
zniszczona elewacja, niesprawna automatyka pogodowa, czy skorodowana instalacja c.o.).
W trakcie wizji lokalnej znajdujemy wszelkie przyczyny nadmiernego zużycia energii,
wypływające z niewłaściwej eksploatacji budynku lub urządzeń.
Etap II. Weryfikacja przyjętych parametrów
Celem ustalenia czy przyjęte we wcześniejszym etapie parametry odpowiadają rzeczywistości
dokonujemy ich weryfikacji poprzez porównanie rzeczywistych zużyć energii cieplnej w
poprzednich sezonach grzewczych ze zużyciem obliczeniowym przy jednoczesnym
uwzględnieniu warunków meteorologicznych w porównywanych okresach. W przypadku
zbyt dużych rozbieżności dokonujmy dodatkowe badania lub pomiary.
Etap III. Przegląd możliwych usprawnień
W tej części opracowywania audytu staramy się ustalić wszelkie możliwe do zrealizowania
usprawnienia i przedsięwzięcia, które przyczynią się do zmniejszenie kosztów ogrzewania.
Działania te, możemy dzielimy na:
- techniczne tj. docieplenie ścian, stropodachu, podłóg, uszczelnienie lub wymiana okien i
drzwi, modernizacja systemu wentylacji, wymiana
źródła ciepła oraz zastosowanie automatycznego regulacji, montaż zaworów
termostatycznych, równoważenie hydrauliczne instalacja
centralnego ogrzewania,
- organizacyjne tj. przeszkolenie pracowników technicznych i służb konserwatorskich,
- formalno-prawne tj. wprowadzenie systemu rozliczania kosztów energii, podzielniki,
zmniejszenie zamówionej mocy grzewczej.
Ostateczny zakres przyjętych prac termomodernizacyjnych przyjmowanych do dalszej analizy
w audycie ustalamy wspólnie z Inwestorem.
W audycie na podstawie znajomości rynku proponujemy konkretne rozwiązania techniczne,
organizacyjne oraz formalno-prawne.
Etap IV. Określenie nakładów inwestycyjnych
Wykorzystując oferty rynkowe oraz ceny kosztorysowe określamy przewidywane nakłady
finansowe dla każdego przedsięwzięcia w formie kosztorysu inwestorskiego.
Etap V. Obliczenie oszczędności dla poszczególnych przedsięwzięć
Obliczenia oszczędności prowadzimy na podstawie bilansu ciepła ustalonego we
wcześniejszym etapie uwzględniając zmiany charakterystycznych parametrów przy
zastosowaniu konkretnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych – np. zmiana kotła
poprawia sprawność produkcji ciepła, a docieplenie ścian zmienia jej współczynnik
przenikania itd. Uzyskane oszczędności w kosztach ogrzewania, czyli różnica pomiędzy
kosztami przed i po zastosowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wpływa
bezpośrednio na rentowność danej inwestycji.
Na podstawie określonych kosztów inwestycji oraz uzyskanych zysków dla każdego
przedsięwzięcia można podjąć decyzję o zakresie i realizacji inwestycji.
Etap VI. Analiza opłacalności
Przeprowadzając analizę opłacalności szeregujemy przedsięwzięcia termomodernizacyjne od
najbardziej do najmniej opłacalnych.
Na podstawie formuł ekonomicznych obliczane są wskaźniki, które wykorzystywane są jako
jedno z kryteriów opłacalności. Jednym z takich wskaźników np. na potrzeby ustawy
termomodernizacyjnej jest wskaźnik SPBT, czyli prosty czas zwrotu nakładów. Okres zwrotu
nakładów wskazuje okres czasu, po jakim zwrócą się koszty inwestycji i przedsięwzięcie
zacznie przynosić korzyści.
Etap VII. Określenie zakresu prac
Wiedząc już, które działania są opłacalne określamy optymalny zakres prac, czyli komplet
inwestycji zalecanych do realizacji. Doboru dokonuje się na podstawie kryteriów
ekonomicznych, ale brane SA także inne argumenty pod uwagę tj. likwidacja przemarzania,
korzyści ekologiczne, polepszenie komfortu cieplnego, zwiększenie niezawodności c.o. itp.
Etap VIII. Pomoc w realizacji
Ostatnim etapem audytu energetycznego jest przedstawienie inwestorowi wyników audytu,
harmonogramu działań oraz listy czynności niezbędnych do zrealizowania inwestycji (np.
opracowanie potrzebnej dokumentacji projektowej, uzyskanie odpowiednich decyzji i
pozwoleń, przeprowadzenie przetargu, przygotowanie wniosku kredytowego itp.).
Realizacja przyjętych w audycie rozwiązań czasami wiąże się, zgodnie z Prawem
Budowlanym, z koniecznością zgłoszenia planowanej termomodernizacji do Starostwa
Powiatowego, a czasami wymagane jest przygotowanie projektu.
Dlatego też nasza firma pomaga w wykonaniu zgłoszenia, a w przypadku konieczności
wykonania projektu, jesteśmy gotowi w krótkim czasie przygotować projekty
termomodernizacyjne oraz inne, które związane są z termomodernizacją.
Na początek naszej współpracy każdemu proponujemy:
Darmowy audyt wstępny
dla jednego z obiektów przewidzianych przez Państwa do termomodernizacji.
Po otrzymaniu od Państwa e-maila na nasz adres [email protected] potwierdzającego
zainteresowanie naszą ofertą „darmowego audytu wstępnego” odwrotnie prześlemy do
wypełnienia formularz obejmujący niezbędne dane dotyczące obiektu przewidzianego przez
Państwa do termomodernizacji.
Po otrzymaniu formularza wypełniacie Państwo we własnym zakresie dane określone w
formularzu do audytu. Na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza opracujemy dla
tego obiektu audyt wstępny.
Opracowany audyt wstępny pozwoli Państwu oszacować:
- koszty przewidywanych działań termomodernizacyjnych
- przewidywane wielkości kredytu oraz wkładu własnego
- przewidywane oszczędności energii zużycia cieplnej oraz kosztów ogrzewania
- możliwości spłacenia kredytu z uzyskanych oszczędności
- oraz wielkość miesięcznej raty kredytu
Audyt wstępny daje możliwość podjęcia rozmów z bankiem na temat udzielenia kredytu i
sposobu jego zabezpieczenia.
Tak więc:
Dzięki wysłaniu E-maila na adres: [email protected] uzyskujecie Państwu:
- darmowy audyt wstępny, który można zastosować jako wzorzec dla porównywalnych
obiektów
- oszczędność kosztów, ponieważ audyty wstępne opracowujemy w cenie od 100,00 zł dla
budynku jednorodzinnego do 300,00 zł dla
budynku np. szkoły
- oszczędność czasu i formalności związanych ze zleceniem i spisywaniem umów na
wykonanie audytu wstępnego możliwość oceny naszej fachowości
Download