Przykład opinii z zastrzeżeniem, ze względu na niepewność

advertisement
Załącznik nr 4 do krajowego standardu rewizji finansowej nr 1
Przykład opinii z zastrzeżeniem ze względu na niepewność spowodowaną ograniczeniem zakresu
badania wraz z uzupełniającym objaśnieniem:
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
I. Dla ....................................................................................................................................
(nazwa adresata opinii)
II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego......................................,
(nazwa jednostki i określenie jej formy prawnej)
z siedzibą w .......................................................................................................................,
(siedziba jednostki)
na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień
………………, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od ……………… do ……………… oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest kierownik jednostki.
Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki
są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności
spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania
zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też
wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę
jego sporządzenia.
III. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1/
rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2/
krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
w Polsce,
3/
................................................................................................................................................
Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby
uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności
badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki)
rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób
wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte
w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.
Uważamy, że przy uwzględnieniu niepewności, o której mowa niżej, badanie dostarczyło
wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.
IV.
Nie obserwowaliśmy spisu z natury produktów gotowych w dniu 31 października
……………… roku, których wartość wynosi ………………, tj. ok. 24% sumy bilansowej, ponieważ
umowa o badanie sprawozdania finansowego jednostki została zawarta po tym terminie.
Stosowany przez jednostkę sposób ewidencji zapasów nie umożliwia nam potwierdzenia stanu
ilościowego produktów gotowych na dzień bilansowy za pomocą innych procedur aniżeli spis
z natury.
Naszym zdaniem, z wyjątkiem zastrzeżenia co do skutków ewentualnych korekt, które mogłyby
okazać się konieczne, gdybyśmy mogli zweryfikować stan ilościowy produktów gotowych,
zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
a)
przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej
jednostki na dzień ………………, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od ………………
do ………………,
b)
zostało
sporządzone
zgodnie
z
wymagającymi
zastosowania
zasadami
(polityką)
rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c)
jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami umowy/statutu jednostki.
V. Nie zgłaszając dalszych zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania
finansowego zwracamy uwagę, że jednostka nie sporządziła sprawozdania z działalności
uzasadniając to tym, że jest jednoosobową spółką z o. o., a jej właściciel jest zarazem prezesem
jej zarządu.
VI. .............................................................................
(Imię i nazwisko, numer w rejestrze kluczowego biegłego rewidenta)
Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu
(Nazwa i numer podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych)
VII. ....................................................
(Siedziba podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych i data)
Jeżeli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, to pkt IV lit. b opinii
otrzymuje następujące brzmienie:
„b)
zostało
sporządzone
zgodnie
z
Międzynarodowymi
Standardami
Rachunkowości,
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie
nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych,”.
Uwagi:
1. Cyfry rzymskie mają za zadanie ułatwić objaśnienia do opinii. We właściwej opinii cyfry
te pomija się.
2. Treści punktów oznaczonych cyframi rzymskimi mogą ulec zmianie, stosownie do rodzaju
opinii.
W przykładach opinii stosuje się określenie „jednostka”.
W opinii właściwej celowe jest
stosowanie takiej nazwy, pod jaką jednostka, której sprawozdanie finansowe zostało zbadane,
prowadzi firmę.
Download