zagadnienia na teścik grudniowy- fizyka

advertisement
ZAGADNIENIA NA TEŚCIK GRUDNIOWY- FIZYKA
Dział 6. Praca, moc, energia
 pojęcia: praca, moc, energia mechaniczna, energia kinetyczna i potencjalna;
 przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym i warunki konieczne do tego by ona zaistniała;
 zapisanie wzoru na: pracę, moc, energię kinetyczna i potencjalną; nazywanie występujących w nim wielkości
przekształcanie go wraz z obliczaniem każdej z występujących w nim wielkości;
 podać jednostkę pracy, mocy i energii i przeliczać je na podwielokrotności;
 sporządzać wykres zależności W (s) oraz F (s) , odczytać i obliczyć pracę na podstawie tych wykresów;
 obliczać moc na podstawie wykresu zależności W (t ) ;
 objaśnić i obliczyć sprawność urządzenia mechanicznego;
 podać przykłady energii w przyrodzie i sposoby jej wykorzystywania;
 wyjaśnić, co to znaczy, że ciało posiada energię mechaniczną;
 wymienić czynności, które należy wykonać, by zmienić energię potencjalną ciała;
 podać przykłady przemiany energii potencjalnej w kinetyczną i na odwrót, posługując się zasadą zachowania energii
mechanicznej;
 opisać zasadę działania dźwigni dwustronnej i podać warunek jej równowagi;
 wyznaczać nieznaną masę za pomocą dźwigni dwustronnej, linijki i ciała o znanej masie;
 opisać zasadę działania bloku nieruchomego i kołowrotu
 wyjaśnić, w jaki sposób maszyny proste ułatwiają nam wykonywanie pracy;
Dział 7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
 pojęcia: ciepło, ciepło właściwe, ciepło przemiany (parowania, skraplania, topnienia, krzepniecia)
 zapisanie wzoru na: ciepło, ciepło przemiany nazywanie występujących w nim wielkości przekształcanie go wraz z
obliczaniem każdej z występujących w nim wielkości;
 zjawisko konwekcji,
 wymienić składniki energii wewnętrznej
 podać przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciał
 opisać przepływ ciepła (energii) od ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze, następujący przy
zetknięciu tych ciał
 wyjaśnić, dlaczego przyrost temperatury ciała świadczy o wzroście jego energii wewnętrznej
 podać przykłady przewodników i izolatorów
 pierwsza zasada termodynamiki
 opisać proporcjonalność ilości dostarczonego ciepła do masy ogrzewanego ciała i przyrostu jego temperatury
 sporządzać bilans cieplny dla wody i obliczać szukaną wielkość
 opisuje zasadę działania wymiennika ciepła i chłodnicy
 opisać zjawisko topnienia (stałość temperatury, zmiany energii wewnętrznej topniejących ciał)
 odczytać z tabeli temperaturę topnienia i ciepło topnienia
 objaśnić, dlaczego podczas topnienia i krzepnięcia temperatura pozostaje stała, mimo zmiany energii wewnętrznej
 analiza (energetyczna) zjawisko parowania i wrzenia
 opisuje zależność szybkości parowania od temperatury
 odczytać z tabeli temperaturę wrzenia i ciepło parowania
 opisać zależność temperatury wrzenia od zewnętrznego ciśnienia
 opisać zasadę działania chłodziarki
Download