Tematy prac kontrolnych – Chemia semestr II

advertisement
Tematy prac kontrolnych – Chemia semestr II
1. opisz, jak są zbudowane związki powierzchniowo-czynne,
2. objaśnij mechanizm usuwania brudu,
3. wytłumacz zachowanie się mydeł w wodzie twardej,
4. wykaż podobieństwa i różnice między mydłami a detergentami,
5. wyjaśnij, na czym polega zjawisko eutrofizacji,
6. wskazaż cechy detergentu, który szybko ulega biodegradacji,
7. wymień grupy detergentów i opisz ich budowę,
8. opisz funkcje i właściwości dodatków do proszków i preparatów myjących,
9. omów rolę zeolitów w produktach chemii gospodarczej,
10. wyjaśnij, co to jest system TEAD i jaką rolę odgrywa w proszkach do
prania,
11. wymień popularne preparaty czyszczące, myjące i dezynfekujące oraz opisz
ich działanie,
12. omów zastosowania i zasadę działania popularnych preparatów chlorowych,
13. wymień domowe sposoby czyszczenia biżuterii i wyrobów z brązu i
mosiądzu,
14. podaj zasady bezpiecznego używania domowych środków czyszczących,
15. wymień rodzaje kosmetyków i krótko je scharakteryzuj,
16. opisz skład kosmetyków na podstawie przykładowych etykiet,
17. podaj zasady bezpiecznego stosowania kosmetyków,
18. wymień składniki emulsji do opalania i opisz ich znaczenie,
19. wymień podstawowe surowce preparatów kosmetycznych i kryteria ich
doboru,
20. wytłumacz, czym są perfumy i jak się je obecnie komponuje.
21. odpowiedz, czym jest gleba i jak powstaje,
22. wyjaśnij, na czym polega fizyczne, chemiczne i biologiczne wietrzenie skał,
23. opisz właściwości gleby (chłonność, sorpcję),
24. jak zbadać doświadczalnie właściwości sorpcyjne gleb,
25. wytłumacz, jakie jest praktyczne znaczenie właściwości sorpcyjnych gleb,
26. podaj główne czynniki współcześnie zagrażające glebom,
27. wymień czynniki wywołujące erozję oraz zabiegi chroniące glebę przed
erozją,
28. wymień przyczyny zakwaszania gleb,
29. podaj sposoby regulowania odczynu gleb,
30. wymień najważniejsze pierwiastki chemiczne niezbędne w prawidłowej
wegetacji roślin,
31. wymień rodzaje nawozów organicznych i krótko je scharakteryzuj,
32. podaj przykłady związków chemicznych, które są używane jako nawozy
sztuczne,
33. omów pochodzenie i zastosowanie wybranego nawozu sztucznego,
34. uzasadnij potrzebę stosowania nawozów.
35. podaj nazwy minerałów, których głównym składnikiem jest ditlenek krzemu
i wskaż ich zastosowanie,
36. opisz właściwości ditlenku krzemu,
37. wymień sole, które są składnikami skorupy ziemskiej,
38. zapisz równanie otrzymywania szkła wodnego i podaj jego zastosowania w
życiu codziennym,
39. wymień podstawowe surowce używane do produkcji szkła,
40. wymień najważniejsze właściwości szkła decydujące o jego powszechnym
zastosowaniu,
41. podaj, w jaki sposób otrzymuje się różne gatunki szkła i podaj ich
zastosowania,
42. porównaj budowę szkła i ditlenku krzemu,
43. wyjaśnij różnicę między cementem i betonem,
44. podaj równania reakcji otrzymywania wapna palonego i gaszonego,
45. wytłumacz, na czym polegają właściwości wiążące zaprawy murarskiej,
46. opisz ciąg przemian – od skał wapiennych do związanej zaprawy murarskiej,
zapisz odpowiednie równania reakcji,
47. wymień podstawowe surowce do produkcji wyrobów ceramicznych i opisz
proces ich otrzymywania,
48. określ wpływ kwaśnych opadów na stan budynków wykonanych z wapieni,
49. podaj przykłady związków chemicznych, które są hydratami oraz zapisz
wzory hydratów,
50. wymień minerały, których głównym składnikiem jest siarczan(VI) wapnia i
węglan wapnia,
51. podaj jak zachowują się hydraty podczas ogrzewania,
52. wyjaśnij, czym różni się gips palony od gipsu krystalicznego,
53. zaprojektuj doświadczenie, w którym można otrzymać zaprawę gipsową, i
podaj zastosowania gipsu,
54. wyjaśnij, w jaki sposób można zidentyfikować skały wapienne,
55. wyjaśnij, na czym polega zjawisko alotropii pierwiastków chemicznych,
podaj przykłady alotropów,
56. wymień odmiany alotropowe węgla oraz opisz ich właściwości,
57. porównaj właściwości grafitu i diamentu oraz wyjaśnij przyczynę ich różnic,
58. wyjaśnij, czym są fullereny i jak się je otrzymuje,
59. podaj zastosowania grafitu, diamentu i fullerenów.
Download