Kl. III Pierwsza wojna światowa. Wymagania podstawowe. 1. Podaj

advertisement
Kl. III Pierwsza wojna światowa. Wymagania podstawowe.
1. Podaj daty wydarzeń:
28 czerwca 1914 r. — zamach w Sarajewie,
1916 r. – bitwa pod Verdun,
11 listopada 1918 r. – kapitulacja Niemiec
11 listopada 1918 r. – zakończenie I wojny światowej,
28 czerwca 1919 r. – podpisanie traktatu wersalskiego
2.Wyjaśnij pojęcia:










3.
panslawizm,
trójprzymierze,
państwa centralne,
entente cordiale,
ententa,
trójporozumienie,
kocioł bałkański,
wojna pozycyjna,
gazy bojowe.
Wymień główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami
europejskimi na przełomie XIX i XX w. oraz wskaż je na mapie :
- konflikt francusko – niemiecki dotyczył ………………………………………………………
- konflikt między Rosją a Austro-Węgrami dotyczył………………………………………
- konflikt między Niemcami a Wielką Brytanią dotyczył ………………………………..
4. Na czym polegała specyfika działań wojennych (wojna pozycyjna, nowe środki
techniczne).
5. Omów najważniejsze bitwy lądowe stoczone podczas I wojny światowej
( front zachodni :1914 r. bitwa nad rzeką Marną – siły …………………zostały
powstrzymane przez ……………………………; 1916 r. bitwa pod Verdun ………………………..próbowali przerwać front, aby uderzyć na Paryż; 1916 r.- w
największej bitwie I wojny światowej nad rzeką ………………..zginęło ponad 1
milion żołnierzy, podczas tej bitwy Brytyjczycy jako pierwsi w historii użyli
czołgów; front wschodni: 1914 r. w bitwie pod Tannenbergiem armia
…………………… okrążyła i rozgromiła oddziały …………………………………;1915 r. –
1
6.
7.
8.
9.
wspierane przez Niemców siły Austro – Węgier odniosły zwycięstwo pod
…………………………… i zajęły Galicję w tym Przemyśl i Lwów)
Wymień państwa walczące w wielkiej wojnie po stronie państw centralnych i po
stronie ententy.
Omów znaczenie zawieszenia broni na froncie wschodnim, spowodowane
rewolucją w Rosji.
Przedstaw rolę tzw. traktatu brzeskiego dla przebiegu I wojny światowej.
Wymień skutki I wojny światowej.
2
Download