powtórzenie z ekologii

advertisement
Zagadnienia do sprawdzianu z ekologii
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Czym zajmuje się ekologia? (2)
Co to jest gatunek biologiczny?(2)
Z ilu wyrazów składa się nazwa gatunkowa? (2)
Wyjaśnij pojęcia: nisza ekologiczna, siedlisko, zakres tolerancji ekologicznej, temperatura optymalna,
temperatura minimalna, temperatura maksymalna, eurybionty, stenobionty, organizmy wskaźnikowe.(4)
Wymień czynniki abiotyczne środowiska.(2)
Wymień czynniki biotyczne środowiska.(2)
Określ rolę wody w życiu roślin.(4)
Wymień przystosowania roślin do życia w suchym środowisku.(4)
Wymień przystosowania roślin do życia w wodzie.(4)
Wymień przystosowania zwierząt do życia w niskich temperaturach.(4)
Wymień przystosowania zwierząt do życia w wysokich temperaturach.(4)
Jak światło wpływa na organizmy żywe?(4)
Jak temperatura wpływa na organizmy żywe?(4)
Zaplanuj doświadczenie do problemu badawczego: Wpływ światła na intensywność fotosyntezy.(5)
Wyjaśnij pojęcia: populacja, ekosystem, biocenoza, biotop, producent, reducent, konsument.(2)
Wymień cechy populacji biologicznej.(2)
Jakie organizmy pełnia rolę producentów w przyrodzie?(2)
Wymień organizmy należące do reducentów( destruentów)(2)
Podaj typy populacji ze względu na strukturę wiekową, scharakteryzuj je.(5)
Wymień sposoby rozmieszczenia organizmów.(3)
Wymień czynniki mające wpływ na liczebność populacji.(5)
Wymień metody walki ze szkodnikami, podaj plusy i minusy każdej z metod.(5)
Co to są oddziaływania antagonistyczne, wymień je.(2)
Co to są oddziaływania nieantagonistyczne wymień je.(2)
Na wybranym przykładzie omów na czym polega mutualizm.(3)
Na wybranym przykładzie omów na czym polega protokooperacja.(3)
Na wybranym przykładzie omów na czym polega komensalizm.(3)
Na wybranym przykładzie omów na czym pasożytnictwo.(3)
Na wybranym przykładzie omów na czym drapieżnictwo.(3)
Na wybranym przykładzie omów na czym polega konkurencja.(3)
Napisz łańcuch pokarmowy i podpisz poszczególne ogniwa.(2)
Na czym polega sukcesja pierwotna i wtórna?(5)
Wyjaśnij dlaczego funkcjonowanie ekosystemu samowystarczalnego wymaga stałego dopływu energii, a nie
wymaga dopływu materii.(5)
Które łańcuchy maja najmniejsze straty energii, uzasadnij.(3)
Omów krążenie wody w przyrodzie.(5)
Omów krążenie węgla w przyrodzie.(5)
Omów krążenie azotu w przyrodzie.(5)
Podaj reakcję oddychania, wskaż substraty i produkty.(3)
Podaj reakcję fotosyntezy, wskaż substraty i produkty.(3)
Określ role roślin w przyrodzie.(4)
Wyjaśnij pojęcie zooplankton, fitoplankton, plankton, bentos, nekton, litoral.(4)
Wymień warstwy w lesie podaj przykłady organizmów tam występujących.(3)
Porównaj warunki panujące w środowisku wodnym i lądowym.(5)
Podaj przykłady ekosystemów wodnych i lądowych.(2)
Download