Pytania na egzamin z Fizyki Budowli

advertisement
Pytania na kolokwium zaliczeniowe z Fizyki Budowli
Studia stacjonarne
1.
2.
3.
4..
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Podaj definicję współczynnika przenikania ciepła U, jednostki.
Wymień założenia do obliczenia przenikania ciepła przez przegrodę.
Od czego zależy współczynnik przewodzenia ciepła + jednostki.
Podaj zależność na wyznaczanie temperatury wewnętrznej powierzchni przegrody oraz
wymagania.
Co to jest temperatura punktu rosy i od czego zależy.
Co wyraża wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków E
i jak się go wyznacza.
Czym określa się ciepłochronność podłóg i od jakich parametrów technicznych ona
zależy.
Co to jest mikroklimat pomieszczeń i wymienić jego zasadnicze parametry.
Co to jest komfort cieplny pomieszczeń i od czego on zależy.
Wymień strefy przepływu ciepła przy przegrodzie.
Podaj formy wymiany ciepła
Od czego zależy stabilizacja temperatury w okresach zimowych i letnich.
Kiedy w przegrodzie może wystąpić kondensacja pary wodnej.
Formy występowania wilgoci w przegrodach.
Czym spowodowane są mostki cieplne.
Opisz zjawisko dyfuzji i kondensacji.
Co to jest wilgoć absolutna, względna
Podaj kryteria wilgotności powietrza
Podaj przyczyny występowania wilgoci w przegrodach budowlanych.
Opisz zjawisko sorpcji i desorpcji.
Podaj założenia prawa Ficka.
Wymień i przedstaw założenia metod obliczeń wilgotności w przegrodach.
Od czego zależy ustabilizowana wilgoć w przegrodach budowlanych.
Wymień metody i rodzaje izolacji wtórnych.
Czym się różni iniekcja ciśnieniowa od bezciśnieniowej.
Wymień metody osuszania budynków.
Podaj definicję dźwięku.
Na czym polega różnica między wibracją a dźwiękiem.
Podaj charakterystyczne wartości drgań.
Wymień klasyfikację fal dźwiękowych.
Podaj zasady rozprzestrzeniania się dźwięku.
Opisz zjawisko pogłosu.
Co decyduje o właściwościach akustycznych mat. Budowlanych ( płyty ).
Co określa wskaźnik izolacyjności.
Wyjaśnij pojęcia : hałas ustalony, nieustalony, impulsowy.
Wymień rodzaje wentylacji.
Podaj definicję wentylacji, klimatyzacji.
Podaj czynniki oświetlenia dziennego.
Podaj określenie i klasyfikację fal elektromagnetycznych.
Podaj definicję światła, oświetlenia, insolacji.
Podaj podstawowe wielkości oświetlenia.
Podaj główne założenia budynku pasywnego.
Jakie obiekty zaliczamy do energooszczędnych.
Co to są izolację transparentne.
Download