Instrukcja wypełniania harmonogramów rzeczowo

advertisement
Instrukcja wypełniania Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań oraz
Harmonogramu realizacji Projektu wg kwartałów do umów o dofinansowanie
w ramach 2 Priorytetu PO IG.
Harmonogram rzeczowo-finansowy wg zadań oraz Harmonogram realizacji projektu wg
kwartałów są integralną częścią Studium Wykonalności. Cel ich istnienia został opisany w
rozdziale VIII Plan wdrożenia i finansowania przedsięwzięcia zaleceń do STUDIUM
WYKONALNOŚCI (SW). Oba dokumenty stanowią integralną część w pełni odpowiadającą
oczekiwaniom informacyjnym mającym wyniknąć z tego rozdziału dla SW.
I. Harmonogram rzeczowo- finansowy wg zadań
Plik Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań zawiera tabele (w arkuszach) zawierające
oczekiwaną strukturę budżetu każdego zadania realizowanego w trakcie Projektu. W tytule każdej
tabeli należy wpisać numer zadania oraz tytuł i nr Projektu (nadany przez Instytucję
Pośredniczącą/Wdrażającą).
W przypadku konieczności zwiększenia liczby tabel należy skopiować arkusz o nazwie „Zad n”.
Zwiększanie w ten sposób liczby arkuszy wymaga skorygowania formuł w nowo powstałym
arkuszu w kolumnie H - Kwota kategorii kosztów narastająco (w PLN) tak, aby możliwe było
zachowanie ciągłości zliczania kategorii kosztów narastająco – konieczna jest zmiana nazwy
arkusza do którego jest odwołanie w formule, we wszystkich komórkach w kolumnie H, w
których jest wpisana formuła.
Należy również dokonać korekty formuł importujących informacje do ostatniego arkusza o
nazwie Kumulacja, w przeciwnym razie nie będzie on przedstawiał ostatecznych wartości
kategorii wydatków. Korekta ta polega na przypisaniu wartości komórek z kolumny C - Kwota
wydatków kwalifikowanych (brutto w PLN) odpowiednim komórkom z kolumny H - Kwota
kategorii kosztów narastająco (w PLN) z arkusza przedstawiającego budżet ostatniego zadania –
konieczna jest zmiana nazwy arkusza do którego jest odwołanie w formule, we wszystkich
komórkach w kolumnie C, w których jest wpisana formuła.
Tabele Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań dotyczące struktury finansowania zadań
obejmują zarówno koszty kwalifikowane jak i niekwalifikowane.
W kolumnie 1 – Lp. – należy wpisać numer zadania (zgodny z opisem w SW).
W kolumnie 2 – Nazwa zadania – należy wpisać nazwę zadania (zgodny z opisem w SW).
W kolumnie 3 – Zakres/Czas realizacji/Podmiot odpowiedzialny – należy wpisać zakres
wykonywanego zadania (zgodny z opisem w SW), pełny czas jego realizacji oraz nazwę
podmiotu odpowiedzialnego za realizację danego zadania/etapu zadania (w przypadku projektu
realizowanego przez konsorcjum).
W kolumnie 4 – Kategorie kosztów kwalifikowanych/niekwalifikowanych – należy wpisać
kategorie kosztów kwalifikowanych (tylko tych związanych z Projektem) określone zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IG obowiązującymi na dzień
ogłoszenia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej. Dla kosztów niekwalifikowanych
została przewidziana jedna pozycja, bez podziału na kategorie.
W kolumnie 5 – Opis kosztu w ramach kategorii – należy podać rodzaje wydatków mieszczących
się w zakresie danej kategorii wydatków wybranych dla Projektu.
W kolumnie 6 – Kwota wydatków ogółem (brutto w PLN) – należy wpisać:
- w części koszty kwalifikowane – całkowite kwoty wydatków na koszty z kategorii
kosztów kwalifikowanych (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach PO IG) – koszty tu podane mogą zawierać w sobie cześć niekwalifikowaną wydatku (np.
niekwalifikowany podatek VAT);
- w części koszty niekwalifikowane – całkowite kwoty wydatków na koszty
niekwalifikowane – koszty tu podane w żadnej części nie mieszczą się w kategoriach wydatków
kwalifikowanych (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO
IG).
W kolumnie 7 – Kwota wydatków kwalifikowanych (brutto w PLN) – kolumna dotyczy tylko
części koszty kwalifikowane. Należy wpisać całkowitą wartość odpowiedniego wydatku
kwalifikowanego (np. w przypadku podmiotu mogącego odzyskać podatek VAT, będzie to kwota
netto, natomiast w przypadku podmiotu nie mogącego odzyskać podatku VAT, będzie to kwota
brutto).
W kolumnie 8 - Kwota kategorii kosztów narastająco (w PLN) – następuje automatyczne
wyliczenie skumulowanych wartości danych kategorii wydatków, jakie są planowane do
poniesienia od początku do końca realizacji danego zadania.
Tabela Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań dotycząca struktury dofinansowania
całego projektu, mieszcząca się w arkuszu Kumulacja obejmuje zarówno koszty kwalifikowane
jak i niekwalifikowane.
W kolumnie 2 – Kategorie kosztów kwalifikowanych/ niekwalifikowanych – należy wpisać
kategorie kosztów kwalifikowanych związanych z Projektem zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach PO IG, które zostały wskazane w arkuszach dla
poszczególnych zadań. Dla kosztów niekwalifikowanych została przewidziana jedna pozycja, bez
podziału na kategorie.
W kolumnie 3 – Kwota wydatków kwalifikowanych (brutto w PLN) – powinno nastąpić
automatyczne wyliczenie wartości wydatków, jakie są planowane do poniesienia w podziale na
kategorie.
W kolumnie 4 – Udział procentowy (w %) – wylicza się automatycznie udział poszczególnych
kosztów kwalifikowanych Projektu do jego kosztów kwalifikowanych ogółem. Ponadto
wyliczony zostaje udział procentowy kosztów niekwalifikowanych projektu do jego kosztów
ogółem.
Wartości liczbowe należy podawać w złotówkach, z dwoma miejscami po przecinku.
W przypadku konieczności użycia miar przy wpisaniu konkretnych wydatków należy wpisać
nazwę miary jaką się używa w kalkulacji kosztów.
UWAGA
1. Struktura Harmonogramu rzeczowo-finansowego wg zadań nie może być zmieniana.
2. Należy zwrócić uwagę, czy w Harmonogramie rzeczowo-finansowym wg zadań
występują wszystkie oczekiwane formuły oraz czy dokonują odpowiednich wyliczeń. W
przypadku wystąpienia błędu należy go poprawić.
3. Szare pola nie powinny być edytowane.
II. Harmonogram realizacji Projektu wg kwartałów
Plik Harmonogramu realizacji Projektu wg kwartałów zawiera tabele (w arkuszach), służące
określeniu, w którym momencie Beneficjent oczekuje przekazania zaliczki albo refundacji na
pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań. Harmonogram ten precyzuje, jakie działania
podejmuje Beneficjent w ramach zadań w każdym kwartale realizacji projektu.
W tytule każdej tabeli należy wpisać tytuł i nr Projektu (nadany przez Instytucję
Pośredniczącą/Wdrażającą).
W kolumnie 1 – Kwartał realizacji – należy wpisać kolejny kwartał realizacji projektu.
W kolumnie 2 – Nr i nazwy zadań/etapów zadań – należy wpisać numer i tytuł zadania bądź
zadań, które będą realizowane i finansowane (w całości lub tylko w części) w danym kwartale.
W kolumnie 3 – Nazwy podmiotów – należy wpisać nazwę podmiotu odpowiedzialnego za
realizację danego zadania/etapu zadania (w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum).
W kolumnie 4 – Zakres prac – należy opisać zakres prac dla danego zadania /etapu zadania, które
będą realizowane w danym kwartale.
W kolumnie 5 – Typ płatności – należy określić formę płatności jaka jest związana z realizacją
zadnia bądź zadań w kwartale: refundacja/zaliczka.
W kolumnie 6 – Termin złożenia wniosku o płatność – należy określić termin złożenia wniosku
o płatność, w którym beneficjent będzie wnosił o zaliczkę lub refundację poniesionych wydatków
– termin należy określić w formacie mm.rrrr.
W kolumnie 7 – Kwota wydatków ogółem (kwalifikowane i niekwalifikowane w PLN) - należy
wpisać zakładaną wartość wydatków związanych z realizacją zadania, bądź zadań w danym
kwartale.
W kolumnie 8 – Kwota wydatków kwalifikowanych (w PLN) - należy wpisać zakładaną wartość
wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją zadania, bądź zadań w danym kwartale.
W kolumnie 9 - Kwota dofinansowania (w PLN) – należy wpisać zakładaną wartość
dofinansowania ze środków publicznych związaną z realizacją zadania, bądź zadań w danym
kwartale.
W kolumnie 10 - Kwota EFRR w dofinansowaniu – następuje automatyczne wyliczenie udziału
EFRR w przyznanym dofinansowaniu.
W kolumnie 11 – Kwota wydatków kwalifikowanych dla zadania narastająco (w PLN) – należy
podać skumulowaną wartości wydatków, jakie są planowane do poniesienia na realizację danego
zadania od początku realizacji projektu.
Uwaga: jeżeli Beneficjent planuje występowanie o płatności zaliczkowe w ramach Projektu,
w tabeli wykazuje kwotę wydatków kwalifikowanych z zadań, których dotyczy płatność
zaliczkowa. Kwota ta jest wykazywana w kwartale, w którym Beneficjent planuje złożyć
wniosek o płatność zaliczkową.
Tabela podsumowująca Harmonogramu realizacji Projektu wg kwartałów (ostatnia arkusz)
podsumowuje faktyczne płatności dokonywane na rzecz beneficjenta realizującego projekt
w celu prawidłowego zaplanowania środków przez Instytucję Pośredniczącą/Wdrażającą:
W kolumnie 1 – Rok oraz w kolumnie 3 – Kwartał – określone są kolejne lata i kwartały, w
których realizowany jest Projekt.
W kolumnie 4 – Kwota wydatków ogółem (kwalifikowane i niekwalifikowane w PLN) – należy
podać kwotę wydatków ogółem, odpowiadającą dofinansowaniu, o które beneficjent będzie
występował w danym kwartale (faktyczne płatności w postaci zaliczki lub refundacji).
W kolumnie 5 – Kwota wydatków kwalifikowanych (w PLN) – należy podać kwotę wydatków
kwalifikowanych, odpowiadającą dofinansowaniu o które beneficjent będzie występował
w danym kwartale (faktyczne płatności w postaci zaliczki lub refundacji).
W kolumnie 6 – Kwota dofinansowania (w PLN) – należy podać kwotę dofinansowania, o którą
beneficjent będzie występował w danym kwartale - faktyczne płatności w postaci zaliczki lub
refundacji.
W kolumnie 7 – Kwota EFRR w dofinansowaniu (w PLN) – następuje automatyczne wyliczenie
udziału EFRR w dofinansowania, o które beneficjent będzie występował w danym kwartale.
Download