Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację

advertisement
Katalog przykładowych zmian, które powodują istotną modyfikację
projektu
(w związku z pkt. 71 i pkt. 103 Regulaminu konkursu nr 2.4.1/1/2015 z dn.30.10.2015 r.)
Poprawienie we wniosku o dofinansowanie braków formalnych polegających na (np.,
uzupełnieniu nieczytelnego dokumentu, a także uzupełnieniu podpisu, parafy czy pieczęci)
lub poprawienie we wniosku oczywistych omyłek polegających na (np. usunięciu błędów
rachunkowych,
błędów
pisarskich)
nie
stanowi
istotnej
modyfikacji
wniosku
o
dofinansowanie w rozumieniu art. 43 ust. 2 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.).
Istotna modyfikacja projektu to zmiana projektu na etapie oceny kryteriami, wynikająca ze
złożenia wyjaśnień, poprawy i uzupełnienia wniosku o dofinansowanie, zgodnie
z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu konkursu, która prowadzi do:

zmiany założonych celów projektu,
Przykład: zmiana zakresu rzeczowego wiążąca się ze zmianą założonych
w dokumentacji aplikacyjnej celów projektu (o ile zmiana nie wynika z rekomendacji
możliwych do wprowadzenia zgodnie z kryteriami wyboru projektów)

zmiany planowanych do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu
Przykład: zmiana obszaru objętego działaniami w projekcie, dodanie zadań lub
usunięcie zadań zaplanowanych w projekcie (o ile zmiana nie wynika z rekomendacji
możliwych do wprowadzenia zgodnie z kryteriami wyboru projektów),
Ponadto, istotną modyfikacją projektu jest każda zmiana, której konsekwencją jest
poprawienie pozycji projektu na liście rankingowej skutkujące przyznaniem większej liczby
punktów przyznanych lub możliwych do przyznania w wyniku oceny merytorycznej I stopnia
(w przypadku zmian we wniosku wprowadzanych na etapie oceny formalnej lub
merytorycznej II stopnia).
Download