Zmiany w regulaminie konkursu działania 4.2

advertisement
Omówienie zmian w regulaminie konkursu w
ramach działania 4.2. Infrastruktura uczelni
prowadzących kształcenie o profilu
praktycznym w ramach RPO WP 2014-2020
Gdańsk, 16 czerwca 2016 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Zmiana regulaminu w ramach Działania 4.2
•
Dnia 2 czerwca 2016 roku został zmieniony Regulamin konkursu nr RPPM.04.02.00-IZ.00-22001/16 dla Działania 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu
praktycznym w ramach RPO WP 2014-2020;
•
Zmiana Regulaminu wynika z konieczności uwzględnienia zawartych w Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju wymogów dotyczących inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa
wyższego w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
•
Zgodnie z Wytycznymi IZ RPO zapewnia, że inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego
mogą być realizowanie wyłącznie pod warunkiem wcześniejszego uzyskania przez samorząd
województwa pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie
planowanej inwestycji;
•
Obowiązek stosowania przez IZ RPO WP ww. Wytycznych wynika z Kontraktu terytorialnego
„Strona samorządowa zobowiązuje się do stosowania w trakcie realizacji RPO wytycznych, o
których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej (wytyczne horyzontalne), oraz ich zmian”;
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Zmiana regulaminu w ramach Działania 4.2
•
Pismem z dnia 11 maja 2016 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało
IZ RPO o konieczności wprowadzenia Procedury opiniowania projektów inwestycyjnych w
zakresie infrastruktury szkolnictwa wyższego planowanych do realizacji przez uczelnie;
•
Załącznikiem do ww. Procedury jest wniosek, na podstawie którego MNiSW wyda opinię w
zakresie zasadności realizacji projektu i jego zakresu w kontekście identyfikowanych potrzeb i
deficytów wobec istniejących zasobów z punktu widzenia całego systemu szkolnictwa
wyższego.
•
Wniosek o wydanie opinii MNiSW wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku o
dofinansowanie. Jego wzór znajduje się w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
•
Po zakończeniu naboru wnioski o wydanie opinii przekazywane są przez IZ RPO WP do MNiSW.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Zmiana regulaminu w ramach Działania 4.2
•
Fakt uzyskania pozytywnej opinii MNiSW zostanie zweryfikowany w trakcie oceny formalnej w
kryterium formalnym A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi.
•
W przypadku, gdy do czasu zakończenia oceny formalnej opinie dla wszystkich złożonych
projektów nie zostaną przez MNiSW wydane, projekty zostaną dopuszczone do następnych
etapów oceny warunkowo.
•
W przypadku uzyskania przez projekt negatywnej opinii MNiSW, po zakończeniu oceny
formalnej (tj. w trakcie oceny wykonalności lub strategicznej), przekazywany jest on do
ponownej oceny formalnej w kryterium formalnym A.11. Zgodność z wymaganiami
formalno-prawnymi.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Zmiana regulaminu w ramach Działania 4.2
Załącznik nr 3 do Regulaminu
I.
TYTUŁ PROJEKTU
II.
DANE
WNIOSKODAWCY (UCZELNI), w
tym:
nazwa wnioskodawcy,
imię, nazwisko, adres, telefon,
e-mail osoby do kontaktu ze
strony podmiotu
odpowiedzialnego za
przygotowanie wniosku.
-
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Zmiana regulaminu w ramach Działania 4.2
Załącznik nr 3 do Regulaminu
III.
OPIS PROJEKTU:
1. Ogólne uzasadnienie dla realizacji proponowanego projektu w kontekście prowadzonej lub
planowanej działalności dydaktycznej, z uwzględnieniem istniejących zasobów
infrastrukturalnych, którymi dysponuje wnioskodawca na tle zasobów zlokalizowanych
w aglomeracji:
2. Opis planowanego zakresu rzeczowego projektu:
3. Przewidywany sposób wykorzystywania przedmiotu projektu:
4. Komplementarność projektu z innymi projektami lub działaniami finansowanymi z innych
źródeł:
5. Harmonogramu projektu z wyraźnie określonymi najważniejszymi etapami:
6. Opis unikalnego charakteru proponowanego projektu i jego wpływ na aglomerację
(w szczególności wykazanie, iż wpisuje się on w inteligentne specjalizacje lub wynika ze
strategii rozwoju regionalnego oraz odpowiada na zidentyfikowane deficyty):
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Zmiana regulaminu w ramach Działania 4.2
Załącznik nr 3 do Regulaminu
IV.
OPIS PLANOWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI PROJEKTU:
7. Koszty realizacji projektu (główne składniki kosztów, poziom dostępnego finansowania,
źródła finansowania, w tym sposób zapewnienia wkładu własnego):
8. Szacowane roczne koszty funkcjonowania projektu (źródła finansowania):
9. Plany w zakresie pokrycia kosztów utrzymania projektu po zakończeniu finansowania
w ramach RPO, przynajmniej w okresie trwałości:
V.
INNE INFORMACJE
10. Możliwości w zakresie wykorzystania projektu do innych celów:
11. Dodatkowe informacje:
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Zmiana regulaminu w ramach Działania 4.2
Załącznik nr 3 do Regulaminu
Ważne
Zapewnienie spójności danych zawartych w
Wniosku kierowanym do MNiSW a danymi
zawartymi w Wniosku o dofinansowanie i
Studium wykonalności;
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download