Barometr Pracownika – samopoczucie i motywacja

advertisement
Barometr Pracownika
– samopoczucie i motywacja zatrudnionych w Polsce i Europie
Zachodniej
Aż 32 proc. pracowników w Polsce odczuwa spadek motywacji do pracy. Co
trzeci badany kojarzy pracę z obowiązkiem i rutyną. Wśród pracowników z
Europy Zachodniej dostrzega się niepokój o zatrudnienie i oczekiwanie od
pracodawcy większej lojalności - wynika z badań przeprowadzonych przez
firmę badawczą IPSOS na zlecenie Grupy Edenred.
Wyniki mogą niepokoić, ale z drugiej strony zachęcają do zdiagnozowania i
sprawdzenia, które obszary działalności w firmie wymagają ulepszenia. Satysfakcja i
zadowolenie pracowników przekładają się na wyniki firmy, a największy kapitał, jakim
dysponuje firma, to kapitał ludzki. Rolą pracodawcy jest zarówno podnoszenie
umiejętności pracownika i egzekwowanie postawionych zadań, jak również
nagradzanie i motywowanie do dalszej pracy.
Zaangażowanie i motywacja do pracy
Co trzeciemu badanemu praca kojarzy się z obowiązkiem – częściej mężczyznom
niż kobietom. Ponad połowa badanych jest bardzo zaangażowana w swoją pracę,
mimo to, 1/3 odczuwa spadek motywacji do pracy. Obszary, z których respondenci
są najbardziej zadowoleni, to relacje z przełożonym i atmosfera w pracy. Natomiast
działania firm, które najczęściej oceniane były, jako niewystarczające, dotyczą
głównie zarządzania talentami, pakietu dodatkowych świadczeń dla pracowników
oraz podnoszenia umiejętności zatrudnionych. W Europie Zachodniej, głównie w
Niemczech, Belgii i Wielkiej Brytanii, praca kojarzy się z obowiązkiem, rutyną, a
nawet brakiem źródła bezpieczeństwa. 38% respondentów z Francji twierdzi, że ich
motywacja spada, co stanowi rekordowo wysoki odsetek wśród pozostałych krajów
objętych badaniem. Oczekiwania pracowników hiszpańskich, włoskich i francuskich
w stosunku do pracodawcy są bardzo wysokie, w szczególności w zakresie
zarządzania talentami. Model anglosaski jest pod tym względem bardziej
oportunistyczny i opiera się na silnym zdystansowaniu zatrudnionych do pracodawcy.
Co pracownicy myślą o swojej pracy?
źródłem dumy
obowiązek
34%
przyjemność
20%
bezpieczeństwo
15%
przyjemnością
5% 5% 5%
12% 13% 13%
7%
6% 4%
7%
10%
16%
22% 21% 23%
24%
29%
29% 28% 27%
6%
duma
niechęć
3% 4% 4%
12% 9% 13%
10%
16%
21%
28%
14%
rutyna
źródłem bezpieczeństwa
32%
20% 20% 19%
5%
12% 12% 14%
'08 '12 '13
FR
39% 37%
17% 14%
18%
25% 24%
29% 26%
15%
14%
18%
7% 10% 11%
'08 '12 '13
ALL
21% 17%
13%
'08 '12 '13
BE
'08 '12 '13
UK
Co nurtuje pracowników w Europie Zachodniej?
niepewność zatrudnienia
31%
59%
16%
53% 50%
46%
38%
czas spędzany w pracy
41%
33% 34%
46%
38%
poziom wynagrodzenia
31% 30%
47%
46%
39% 34%
54%
12% 11%
18%
17%
20%
40%
29% 25%
18%
28%
27%
22%
26%
16%
23%
17%
17%
57% 59%
44%
38% 41%
35% 31%
37%
38%
50%
33%
25% 29%
34% 29%
'08 '12 '13
'08 '12 '13
'08 '12 '13
'08 '12 '13
'08 '12 '13
'08 '12 '13
FR
ALL
BE
UK
ESP
IT
31%
28%
Co nurtuje pracowników w Polsce?
poziom wynagrodzenia
czas poświęcany pracy
utrzymanie pracy
52%
12%
9%
żadne z powyższych
nie wiem / trudno
powiedzieć
20%
7%
15%
29%
35%
12% 17%
19% 17% 16%
przymusem
4% 7% 10%
5% 6%
24%
22% 22%
19%
14%
6%
nie wiem
43%
31%
27%
34%
8% 4% 3%
7% 12%
7%
rutyną
39% 36%
nie wiem
6% 12% 10%
9%
10% 17%
25%
24%
19%
41% 35% 24%
11% 14% 15%
14%
9% 12%
10% 8% 16%
'08 '12 '13
ESP
'08 '12 '13
IT
11%
13% 12%
Motywacja do pracy (Polska)
rośnie
nie zmienia się / jest na takim samym poziomie
8%
59%
spada
nie wiem
32%
1%
Źródło: Barometr Pracownika Edenred-IPSOS
Stres i nadgodziny
Blisko połowa badanych określiła poziom stresu w pracy jako wysoki. Odczuwają go
częściej kobiety, kierownicy zespołów, pracownicy firm zatrudniających do 250
pracowników oraz osoby zatrudnione w firmach i organizacjach państwowych.
Tempo pracy i ilość obowiązków sprawiają, że praca w nadgodzinach jest
powszechnym zjawiskiem, jedynie 11% twierdzi, że nigdy nie zdarza im się pracować
po godzinach. Respondenci najczęściej pracują w weekendy lub wieczorami po
całym dniu pracy. Dla ponad 40% badanych nieobca jest praca w święta lub podczas
urlopu. Co ciekawe nie zawsze częsta praca po godzinach przekłada się na brak
satysfakcji z pracy. Co piąty badany, który pracuje w nadgodzinach, jest ogólnie
zadowolony.
Zmiana pracy i możliwość znalezienia porównywalnego stanowiska
Tylko co czwarty badany optymistycznie patrzy na perspektywę łatwego znalezienia
nowej pracy – częściej są to mężczyźni i osoby do 34. r.ż. Zmianę pracy przynajmniej
od czasu do czasu rozważa ponad połowa badanych, przy czym jedynie 3%
badanych aktywnie jej poszukuje lub ma już konkretne plany. Główne czynniki, na
które zwracają uwagę pracownicy podczas wyboru nowego pracodawcy, to oprócz
poziomu wynagrodzenia (98%), dobra atmosfera w pracy (98%), stabilna sytuacja
finansowa firmy (97%) oraz bezpieczeństwo zatrudnienia (97%). Dla badanych
ważne jest również, aby praca była interesująca i pozwalała na zachowanie work–life
balance. Pracownicy z Europy Zachodniej są bardziej lojalni wobec pracodawcy.
58% Francuzów, 60% Niemców i 66% Belgów deklaruje, że nie zamierza zmienić
obecnej pracy.
Czy rozważałeś(-aś) odejście z obecnej firmy? (Polska)
Nie, nigdy
Wydaje mi się, że nie / raczej nie
Tak, zdarza mi się czasami o tym myśleć
Tak, często i uważnie przyglądasz się możliwościom, jakie daje rynek pracy
Tak, masz już plany na odejście z firmy lub aktywnie poszukujesz innej pracy
12%
32%
43%
10%
3%
Czy kiedykolwiek myślałeś(-aś) o zmianie pracy? (Europa Zachodnia)
Tak, jestem w trakcie poszukiwań
6% 6%
42% 36%
8% 9%
5% 6%
24%
30% 28%
31%
49%
Tak, często
11% 12%
35% 36%
Raczej nie
Nigdy
6% 6%
6% 5%
35% 37%
34% 34%
41% 39%
41% 37%
37% 43%
46%
50% 49%
15% 15%
20% 14%
15% 17%
11% 12%
18% 17%
19% 23%
'08 '13
FR
'08 '13
ALL
'08 '13
BE
'08 '13
UK
'08 '13
ESP
'08 '13
IT
42% 39%
Źródło: Barometr Pracownika Edenred-IPSOS
Świadczenia pozapłacowe
Najpopularniejszymi świadczeniami pracowniczymi wg badanych są podarunki na
święta (67%), zapomogi losowe i okolicznościowe (62%), dofinansowanie wakacji
(61%) oraz pożyczki na preferencyjnych warunkach (59%) – wynika z badania
Barometr Pracownika. Tylko co dziesiąty pracownik nie otrzymuje od pracodawcy
żadnego benefitu poza wynagrodzeniem.
- Pracodawcy, którym zależy na budowaniu silnych zespołów, powinni wdrożyć
nowoczesne systemy motywacyjne. Powołując się na wyniki powyższych badań,
świadczenia pozapłacowe osłabiają chęć zmiany pracy i budują lojalność wobec
pracodawcy. Ponadto przynoszą też pozytywne skutki w przypadku zarządzania
talentami w firmach. Dobrze opracowany pakiet świadczeń pozapłacowych według
70 proc. respondentów zwiększa zaangażowanie zatrudnionych, a dla 80 proc.
osłabia chęć zmiany firmy – mówi Izabela Supeł, Marketing Manager w Edenred
Polska.
Co o działaniach podejmowanych przez firmy w obszarze motywacji myślą sami
pracownicy? Dla ponad 50% badanych są one niewystarczające. Jednak w
przedsiębiorstwach, gdzie pakiety motywacyjne są obecne, zatrudnieni je
dostrzegają i są z nich raczej zadowoleni (59%). Pracownicy są rzadko informowani
o wartości otrzymywanych świadczeń, dlatego nie wiedzą jak wiele firma im oferuje.
Praktyka ta występuje tylko w 26% firm w Polsce, częściej z kapitałem zagranicznym
i zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Zaledwie, co piąty badany, którego
pracodawca oferuje jakikolwiek system motywacyjny, twierdzi, że w firmie
przeprowadza się badania satysfakcji z otrzymywanych benefitów.
– Warto komunikować wartość przekazywanych świadczeń pracownikom, jak
również analizować satysfakcję zatrudnionych, aby świadczenia pozapłacowe nie
kojarzyły się tylko ze wsparciem socjalnym – podsumowuje Izabela Supeł.
Firma informuje pracowników o całkowitej
wartości świadczeń pozapłacowych (Polska)
Nie
74%
Firma przeprowadza wśród pracowników
badania satysfakcji z systemu świadczeń
pozapłacowych (Polska)
Tak
26%
Nie
81%
Tak
19%
Postrzeganie świadczeń pozapłacowych.
Świadczenia pozapłacowe są dla mnie… (Polska)
Czynnikiem, który sprawia że jestem bardziej
zaangażowany/a w pracę
Czynnikiem motywacyjnym do pracy
Dobrze skonstruowany pakiet dodatkowych świadczeń dla
pracowników w firmie osłabia chęć opuszczenia firmy
Wsparciem socjalnym
70%
16%
76%
80%
85%
14%
13%
10%
10%
11%
8% 6%
Źródło: Barometr Pracownika Edenred-IPSOS
………………………...………………………………………………………………………………….
O badaniu
„Barometr Pracownika Edenred-IPSOS” został przeprowadzony przez firmę badawczą IPSOS na
zlecenie Grupy Edenred w okresie 2013/2014. Jest to 8.edycja badań w Europie Zachodniej i 1.edycja
w Polsce. Przebadano 7.800 pracowników polskich, niemieckich, belgijskich, hiszpańskich,
francuskich, włoskich i brytyjskich. Profil respondentów: osoby zatrudnione na umowę o pracę, w
wieku 25+, reprezentujące firmy z sektora prywatnego jak i instytucje publiczne, małe, średnie i duże
organizacje. Celem Barometru jest sprawdzenie jak zmienia się zaangażowanie zatrudnionych i ich
motywacja do pracy, a także jak sytuacja na rynku pracy wpływa na samopoczucie zatrudnionych.
Uzyskane wyniki pozwalają na określenie poziomu satysfakcji z pracy oraz poszczególnych aspektów
życia zawodowego, jak np. wynagrodzenie, świadczenia pozapłacowe, atmosfera w pracy, sytuacja
gospodarcza itp.
O Edenred
Edenred Polska oferuje rozwiązania dla firm i świadczy kompleksowe usługi doradcze i eksperckie,
zapewniając profesjonalizm oraz wsparcie na wszystkich poziomach współpracy. W ofercie Edenred
znajdują się:
• pozapłacowe świadczenia pracownicze w ramach ZFŚS lub innych źródeł finansowania
działalności socjalnej
• rozwiązania stosowane w obszarach motywacji sił sprzedaży i w programach lojalnościowych.
Edenred na świecie
Edenred rozpoczął działalność 50 lat temu od wprowadzenia na rynek kuponu żywieniowego Ticket
Restaurant® we Francji. Dzisiaj spółka jest obecna w 40 krajach i obsługuje 640 tysięcy klientów na
całym świecie, pomagając im efektywnie zarządzać świadczeniami pozapłacowymi, wydatkami firm i
programami motywacyjnymi oraz systemami nagradzania.
tak
nie
nie wiem
Edenred w liczbach:





€ 17,1 miliarda Euro obrotu
6 tys. osób zatrudnionych w 40 krajach świata
640 tys. klientów z sektora prywatnego, jak i publicznego
40 mln użytkowników
1,4 miliona akceptantów
(dane na 31.12.2013)
Więcej na www.edenred.pl
Ipsos w Polsce jest częścią międzynarodowej grupy badawczej obecnej w 84 krajach świata. Firma
specjalizuje się w badaniach marketingowych, reklamy, satysfakcji i lojalności klientów oraz w
badaniach opinii.
Ipsos Loyalty to największą na świecie firm zajmującą się badaniami customer experience,
satysfakcji, lojalności oraz świadczącą usługi doradcze z tego zakresu. Ipsos Loyalty wchodzi w skład
międzynarodowej grupy badawczej Ipsos.
Więcej na www.ipsos.pl
Download