Ocenianie i klasyfikowanie po zmianach

advertisement
Ocenianie i klasyfikowanie
w szkołach artystycznych
nowelizacja ustawy o systemie oświaty:
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
zmiany w zakresie oceniania

Rozdział 3a - ocenianie, klasyfikowanie
i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3b - sprawdzian, egzamin gimnazjalny
i egzamin maturalny oraz egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Art. 44a – Art. 44zzzx
zmiany w zakresie oceniania

zajęcia edukacyjne (art. 44a)
obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne
religia i etyka
zajęcia podtrzymujące tożsamość narodową

ocenianiu podlegają (art. 44 zd)
osiągnięcia edukacyjne ogólnokształcące
osiągnięcia edukacyjne artystyczne
zachowanie (z wyłączeniem szkół policealnych)
zmiany w zakresie oceniania

ocenianie w szkołach artystycznych – art. 44 zc – 44 zq

art. 44 zq – delegacja ustawowa do wydania
rozporządzenia przez MKiDN

ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu
przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) efektów kształcenia określonych w podstawie programowej
kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole artystycznej
programów nauczania;
2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne
– także wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z
realizowanych w szkole artystycznej programów nauczania.
(art. 44 zd ust. 3)
zmiany w zakresie oceniania

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez
wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału
stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych
w statucie szkoły artystycznej.
(art. 44 zd ust. 4)

ocenianie jako takie odbywa się poprzez odpowiednie
zastosowanie przepisów art. 44b ust. 5 – 7 ustawy, czyli:
w drodze oceniania wewnątrzszkolnego
w drodze oceniania religii i etyki według odrębnych zasad
ocenianie wewnątrzszkolne
ma na celu:

informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie
uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej
uczyć;

udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego
rozwoju;

motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych
uzdolnieniach ucznia;

umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod
pracy dydaktyczno-wychowawczej.
ocenianie wewnątrzszkolne
obejmuje:

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych,
a w szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych

ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania;

przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

ustalanie rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane ocen
klasyfikacyjnych

ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji
wprowadzenie obowiązku informacji
Obowiązek poinformowania:

nauczyciele (wychowawca klasy – zachowaniu)

na początku każdego roku szkolnego

informowanie uczniów i ich rodziców

artystyczna policealna i pomaturalna – tylko uczniowie

informujemy o:
1)
wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z
realizowanego przez siebie programu nauczania;
2)
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3)
warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny
nowy obowiązek dyrektora





art. 44 zd ust. 8
na początku każdego roku szkolnego
poinformowanie uczniów i rodziców
o konsekwencjach otrzymania negatywnej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych artystycznych
uzasadnienie – ewentualność skreślenia
pewna łączność z art. 44zf ust. 1
 poszczególni nauczyciele lub wychowawca klasy
 informacja przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem RP
 uczeń i jego rodzice
 przewidywane roczne oceny klasyfikacyjnych
 termin i forma określone w statucie szkoły artystycznej
klasyfikacja
(art. 44 ze)
śródroczna
 roczna
 końcowa


ocena z zachowania nie wpływa na promocję
lub ukończenie szkoły (!)
(art. 44 ze ust. 8)
Egzamin promocyjny
art. 44zg

zasadą nadal jest wystawianie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
przez nauczycieli

wyjątkiem egzamin promocyjny

określenie przedmiotów w rozporządzeniu (art. 44zq)

uwzględnia się jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
zajęć edukacyjnych artystycznych (ustawowa gwarancja – art. 44 zg ust. 3)

przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły artystycznej

terminy wyznacza dyrektor szkoły artystycznej

nieobecność usprawiedliwiona – dodatkowym termin, wyznaczonym
przez dyrektora szkoły artystycznej, do końca danego roku szkolnego

zwolnienie – rada pedagogiczna – szczególne przypadki losowe – ocenę
klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
artystyczne.
Poprawka
art. 44zk
ocena klasyfikacyjna negatywna (określona przez 44zq)
 z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 może przystąpić
 komisja powołana przez dyrektora szkoły
 nadal nie przeprowadza się dla egzaminu promocyjnego
 termin – do końca roku szkolnego (semestru w polic.)
 nieprzystąpienie = dodatkowy termin (do końca września!!!)
 niezdanie/nieprzystąpienie = brak promocji
 brak promocji = skreślenie lub…
(ust. 8)
 powtarzanie – tylko raz w cyklu w danym typie (ust. 9)

„Podważenie oceny”
art. 44n

uczeń lub rodzice składają zastrzeżenia do dyrektora szkoły

nieprawidłowości w trybie ustalania oceny

maks. termin zgłoszenia – do 2 dni roboczych od zakończenia zajęć

w przypadku potwierdzenia – powołanie komisji (dyrektor szkoły)

komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności

ustalona ocena nie może być niższa

ustalona ocena jest ostateczna (ale poprawka od negatywnej rocznej)

nieobecność usprawiedliwiona – dodatkowy termin w uzgodnieniu

także od oceny klasyfikacyjnej ustalonej egzaminem poprawkowym

termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

ostateczność oceny ustalonej przez komisję
Promocja
art. 44zl

szkoły bez pionu i z pionem ogólnokształcącym

pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz

a w przypadku ucznia klasy, której zakres nauczania
odpowiada klasie VI szkoły podstawowej – przystąpił do
sprawdzianu lub

w przypadku ucznia klasy, której zakres nauczania odpowiada
klasie III gimnazjum - przystąpił do egzaminu
gimnazjalnego
Ukończenie szkoły
art. 44zm

klasyfikacja końcowa

pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych

oceny pozytywne określone w rozporządzeniu (art. 44zq)
oraz

zdanie egzaminu dyplomowego
oraz

w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, w
której ostatni rok nauki odpowiada klasie VI szkoły podstawowej
lub klasie III gimnazjum – przystąpienie do sprawdzianu lub
egzaminu gimnazjalnego
Egzamin dyplomowy
art. 44zn

forma komisyjnej oceny poziomu przygotowania
zawodowego uczniów

część praktyczna i teoretyczna

dopuszczenie po pozytywnej klasyfikacji końcowej

Komisję powołuje dyrektor CEA na wniosek dyrektora

terminy niekolidujące z maturą

laureat konkursu zwolniony ze zdawania części teoretycznej

dodatkowy termin – nadal do 30 września

po tym terminie – tylko eksternistycznie
Download