Ocenianie Pracowników

advertisement
OCENIANIE
PRACOWNIKÓW
ZZL- Zajęcia nr 3
Źródło: http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.wszpou.edu.pl/dane/Image/ocena%2520pracownikow.jpg&imgrefurl=http://www.wszpou.edu.pl/biuletyn/druk.php?p%3D%26strona%3Dbiul_stud29b%26nr%3D29&h=266&w=420&sz=22&tbnid=OS__jL0wyvWwZM:&tbnh=90
&tbnw=142&zoom=1&usg=__oGcL0ZnnzvcabmLIAON_6estIaA=&docid=DIMGZ__cRFewbM&sa=X&ei=ugSbUrDNoTW4ASFsICIBg&sqi=2&ved=0CF0Q9QEwAg
Ocenianie pracowników


Proces oceniania pracowników- to każda procedura
zmierzająca do zebrania, sprawdzenia, porównywania,
aktualizacji i wykorzystywania informacji uzyskanych
od pracowników i o pracownikach w celu określenia
efektów ich pracy oraz potencjalnych możliwości
przydatnych w organizacji.
Wyrażany w formie ustnej lub pisemnej pogląd
wartościujący , ich cechy osobowe, zachowania oraz
efekty pracy
Ocenianie pracowników
Zadanie:
Są Państwo Kierownikami jednego z działów w
formie x. Z tego tytułu są Państwo zobowiązani do
podejmowania
cyklicznych
ocen
wyników
pracowników. Proszę dobrać kryteria oceny i
uzasadnić ich wybór
Ocenianie w służbie cywilnej
Art. 37ustawy o służbie cywilnej z 21 listopada 2008r.
1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, o
której mowa w art. 35 ust. 3, podlega pierwszej ocenie
w służbie cywilnej.
2. Pierwszej ocenie w służbie cywilnej, na zasadach
określonych w art. 38, może podlegać osoba
zatrudniona w celu zastępstwa nieobecnego członka
korpusu służby cywilnej.
3. Pierwszej ocenie w służbie cywilnej nie podlega
absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
który złożył wniosek o mianowanie w służbie cywilnej.
Ocenianie w służbie cywilnej

Art. 38.
1. Pierwsza ocena w służbie cywilnej jest dokonywana nie wcześniej niż po upły-wie 8 miesięcy od nawiązania stosunku pracy i nie później niż miesiąc przed upływem
okresu, na który została zawarta umowa o pracę ocenianego.
2. Bezpośredni przełożony ocenianego w porozumieniu z kierującym komórką or-ganizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, dokonuje pierwszej oceny w
służbie cywilnej, biorąc pod uwagę:
1) postawę pracownika, jego zaangażowanie i postępy w pracy, relacje ze współpracownikami oraz terminowość wykonywania zadań;
2) wynik egzaminu ze służby przygotowawczej;
3) sporządzone przez ocenianego pracownika sprawozdanie dotyczące zadań realizowanych przez niego w trakcie przepracowanego okresu.
3. Po dokonaniu oceny kierujący komórką organizacyjną wnioskuje do dyrektora generalnego urzędu w przypadku:
1) przyznania oceny pozytywnej – o zawarcie z ocenionym umowy o pracę na czas nieokreślony albo
2) przyznania oceny negatywnej – o niezawieranie z ocenionym umowy o pra-cę na czas nieokreślony albo o rozwiązanie umowy o pracę na czas określony.
4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej, w tym:
1) sposób i tryb dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej,
2) wzór arkusza pierwszej oceny w służbie cywilnej,
3) zakres i wzór formularza sprawozdania dotyczącego zadań realizowanych przez ocenianego pracownika w trakcie przepracowanego okresu,
4) warunki przyznawania oceny pozytywnej lub negatywnej
– kierując się potrzebą tworzenia profesjonalnego korpusu służby cywilnej oraz zapewnienia obiektywizmu dokonywanych ocen
Pojęcie systemu oceniania







System oceniania to spójny zbiór wzajemnie
powiązanych ze sobą elementów, które tworzą:
cele oceniania,
zasady oceniania,
kryteria oceniania,
podmioty oceniania,
techniki oceniania,
częstotliwość oceniania,
procedury oceniania.
.
Ocenianie pracowników
Źródło: opracowanie dr Grażyny Maniak, http://hrmobilny.pl/artykuly-hr/cele-ifunkcje-dokonywania-oceny-pracownikow
Dlaczego oceniamy?
Dlaczego oceniamy?







Ocenianie podnosi efektywność oraz wydajność
pracy
Zaspokajanie potrzeby oceny własnej pracy
Kształtowanie postawy społeczno-zawodowej
Motywacja dla pracowników
Wpływ na utożsamianie pracownika z
przedsiębiorstwem
Ocena stanowi element decyzji personalnej
Pozwala na rejestrację osiagnięć pracowników
Podmioty oceniania,
czyli kto i kogo ocenia?








Samoocena
Bezpośredni Przełożony
Przełożony wyższego szczebla
Inni kierownicy
Konsultant
Klient wewnętrzny
Klient zewnętrzny
Podwładny
Zasady oceniania






Zasada systemowości- elementy oceniania powinny być
wzajemnie spójne
Zasada systematyczności- stały charakter
Zasada powszechności- obejmuje wszystkich
Zasada konkretności- jasno mierzalne i powiązane z
pracą kryteria oceny
Zasada jawności- zaznajomienie z celami, kryteriami i
procedura oceniania
Zasada prostoty- system oceniania powinien być
zrozumiały dla wszystkich
Kryteria oceniania



Kryteria kompetencyjne- cechy i właściwości
powiązane w sposób przyczynowo-skutkowy i
osiągnięciami efektywnej pracy, a także postawy,
wartości, zdolności, wiedzę, umiejętności, cechy psychiki
człowieka
Kryteria efektywnościowe- obejmuje wyniki pracy w
ujęciu rzeczowym i wartościowym, które dotyczą całej
organizacji, pojedynczego pracownika lub zespołu
Kryteria behawioralne- ocenianie zachowania
pracowników
Techniki oceniania



Technika swobodnego opisu
Techniki porównawcze
Technika wymuszonego rozkładu
Metody kompleksowe oceniania



Model 360 st.- pracownik otrzymuje informację
zwrotną o swojej pracy od wielu osób, z którymi
współpracuje
Ocenianie przez określenie celów- cztery etapy:
określenie celów, ocena i pomiar osiągniętych
efektów, informacja zwrotna, generowane
informacji
Portofilio personalne- grupowanie pracowników w
charakterystyczne kategorie
Rozmowa oceniająca
Na czym polega rozmowa oceniająca?
Korzyści wynikające z oceniania pracowników
Źródło: opracowanie dr Grażyny Maniak, http://hrmobilny.pl/artykuly-hr/cele-ifunkcje-dokonywania-oceny-pracownikow/page-2
Błędy oceniania






Efekt halo
Zbyt surowa/pobłażliwa ocena
Uśrednianie ocen,
Błąd ostatniego spostrzeżenia,
Błąd projekcji
Efekt hierarchii
Źródła:







USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U 2008 Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.)
Zarządzanie kadrami, pod red. T. Listwan, Warszawa 2004.
A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2011.
opracowanie dr Grażyny Maniak, http://hrmobilny.pl/artykuly-hr/cele-i-funkcje-dokonywania-ocenypracownikow
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.wszpou.edu.pl/dane/Image/ocena%2520pracownikow.jpg&imgrefurl=http://www.wszpou.edu.pl/biuletyn/druk.php?p%3D%26strona%3Dbiul_stud29b%26nr%3D29&h=266&w=420&sz=22
&tbnid=OS__jL0wyvWwZM:&tbnh=90&tbnw=142&zoom=1&usg=__oGcL0ZnnzvcabmLIAON_6estIaA=&
docid=DIMGZ__cRFewbM&sa=X&ei=ugSbUr-DNoTW4ASFsICIBg&sqi=2&ved=0CF0Q9QEwAg
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://portaldlasekretarek.pl/zlecenia/sekretarki/files/szef_i_asy
stenka%281%29.jpg&imgrefurl=http://portaldlasekretarek.pl/87,twoja-kariera/rozwojzawodowy,459/jak-przygotowac-sie-do-okresowej-rozmowy-oceniajacej&h=179&w=268&sz=14&tbnid=7KA-tVEt_DtAM:&tbnh=90&tbnw=135&zoom=1&usg=__kdYqiKjIOvWJM15S6l3RVLQj2l4=&docid=Ae1K1YAJp89t
_M&sa=X&ei=QgebUoDkLZSL4gSegoFw&ved=0CDAQ9QEwAQ
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://gazetagdowianin.pl/wpcontent/uploads/2013/03/ranking.jpg&imgrefurl=http://gazetagdowianin.pl/category/bezkategorii/&h=346&w=347&sz=13&tbnid=4npSjxoDE_C4BM:&tbnh=101&tbnw=101&zoom=1&usg=_
_n-K_9gP14V5lS102FM_ZwARi_s=&docid=JIekZ1WipgtySM&sa=X&ei=mBCbUvPyLonD4wTW24HYAw&ved=0CDQQ9QE
wAw
Download