Spis treści

advertisement
LISTA KONTROLNA PROCESU WPROWADZANIA
Imię i nazwisko pracownika
Data rozpoczęcia pracy
Nazwa komórki organizacyjnej
Imię i nazwisko bezpośredniego
przełożonego pracownika
Zagadnienia
do omówienia
Data
Podpis
Uwagi
I. Warunki zatrudnienia (temat przedstawiany przez Oddział Kadr i Szkolenia Pracowników Departamentu Administracyjnego)
I.1. Podstawa zatrudnienia
I.2. Badanie lekarskie
I.3. Wynagrodzenie – sposób obliczania i
termin wypłaty
I.4. Zgłaszanie nieobecności, przedstawianie
zwolnień z powodu choroby
II. Twoje stanowisko pracy (temat przedstawiany przez bezpośredniego przełożonego)
II.1. Główne obowiązki i odpowiedzialność –
opis stanowiska pracy
II.2. Przepisy prawa związane z
wykonywanymi obowiązkami
II.3. Rola bezpośredniego przełożonego,
zasady współpracy
II.4. Zasady oceniania pracy – system ocen
okresowych
-1-
Zagadnienia
do omówienia
Data
Podpis
Uwagi
III. Vademecum pracownika (podpis Szefa Oddziału Kadr i Szkolenia pracowników Departamentu Administracyjnego)
III.1. Kultura służby cywilnej z elementami
komunikacji
III.2. Narzędzia zarządzania zasobami
ludzkimi w MON
III.3. Możliwości rozwoju zawodowego
III.4. Konstytucyjne podstawy ustroju RP.
System źródeł prawa. Procedury w
administracji. Organizacja i funkcjonowanie
administracji publicznej
III.5. Podstawy prawne funkcjonowania
urzędu Ministra Obrony Narodowej oraz
struktura organizacyjna MON
III.6. Zasady funkcjonowania i organizacji
służby cywilnej w świetle ustawy o służbie
cywilnej oraz ustawy o państwowym zasobie
kadrowym i wysokich stanowiskach
państwowych
Nowo zatrudniony pracownik ……………………………………… Data ……………………… Bezpośredni przełożony ………………………………… Data…………………
Prosimy o podpisanie po zakończeniu procesu wprowadzania i przekazanie do komórki kadrowej.
-2-
Download