Nabórw ramach Instrumentu Finansowego na rzecz

advertisement
Nabórw ramach Instrumentu Finansowego na rzecz obrony
cywilnej
2013-02-22
Trwa nabór projektów w ramach Instrumentu Finansowego na rzecz obrony cywilnej. W
ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać na dwa typy działań w zakresie obrony
cywilnej i zwalczania zanieczyszczenia mórz. Wnioski można składać do 12 kwietnia 2013
roku.
Dwa typy działań w zakresie obrony cywilnej i zwalczania zanieczyszczenia mórz, na
które można otrzymać dofinansowanie w ramach konkursu to:
projekty obejmujące działania zapobiegawcze;
projekty obejmujące działania przygotowawcze.
Priorytety dla projektów zapobiegawczych:
1. Poprawa bazy danych na temat katastrof I ich skutków, włączając w to analizę
kosztów i korzyści związanych z zapobieganiem ryzyku.
2. Identyfikacja i tworzenie modeli ryzyka, z uwzględnieniem dostosowania do
zmian klimatycznych.
3. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie finansowania zapobiegania
katastrofom
4. Zwiększenie powiązań pomiędzy zapobieganiem katastrofom naturalnym i
zrównoważonym rozwojem.
Priorytety dla projektów przygotowawczych:
1. Poprawa współpracy transgranicznej w zakresie obrony cywilnej I zwalczania
zanieczyszczenia mórz obejmująca przygotowania do, reakcje na oraz
ograniczanie skutków katastrof naturalnych i spowodowanych przez
człowieka.
2. Poprawa współpracy operacyjnej umożliwiającej państwom biorącym udział
opracowanie, ćwiczenie oraz rejestrację międzynarodowych modułów obrony
cywilnej.
3. Zwiększenie poziomu przygotowania państw biorących udział do odbioru
pomocy w przypadku katastrofy.
4. Opracowanie i wdrożenie nowego podejścia do zbierania i przetwarzania
danych i informacji dotyczących akcji i ćwiczeń obrony cywilnej
przeprowadzanych na poziomie krajowym obejmujących cały cykl zarządzania
kryzysowego.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych projektu.
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 500 000 euro.
Projekty muszą być opracowane i realizowane we współpracy z partnerami
zagranicznymi.
Wnioski o dofinansowanie można składać do 12 kwietnia 2013 roku.
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.
Informację przygotowało Biuro Funduszy Europejskich
Urzędu Miasta Krakowa
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download