w sprawie: uchylenia i nadania przydziałów organizacyjno

advertisement
Do użytku wewnętrznego
ZARZĄDZENIE Nr 18/2012
Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie: uchylenia i nadania przydziałów organizacyjno–mobilizacyjnych do formacji
obrony cywilnej Uniwersytetu Opolskiego.
Na podstawie art. 138 ust. 4 i art.143 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku
„O powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz.U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416 z późn. zmianami) oraz §§ 12, 13, 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. „W sprawie odbywania służby
w obronie cywilnej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 169 poz. 1391 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§1
Niżej wymienionym pracownikom Uniwersytetu Opolskiego uchylam przydziały
organizacyjno-mobilizacyjne na stanowiska w formacjach obrony cywilnej Uniwersytetu
Opolskiego:
Lp.
1
2
Nazwisko, Imię,
Imię ojca
TILECZEK Dariusz
s. Leona
REKUSZ Ryszard
s. Zygmunta
Data
urodzenia
Stanowisko
Ratownik ogólny
I sdrro
Ratownik - elektryk
02.08.1951
III sdrro
Uwagi
Zwolniony
z pracy
Przekroczo
ny wiek
16.12.1976
Wymieniony w pozycji 2 tabeli pracownik zwróci kartę przydziału do formacji obrony
cywilnej w pok. 114 budynku przy ul. Oleskiej 48 po dniu 23.05.2012 r.
§2
Niżej wymienionych pracowników Uniwersytetu Opolskiego przeznaczam do służby
w obronie cywilnej i nadaję przydziały organizacyjno-mobilizacyjne na stanowiska
w formacjach obrony cywilnej Uniwersytetu Opolskiego:
Lp.
1
2
Nazwisko, Imię,
Imię ojca
SLEMP Adam
s. Jana
FORNAL Mateusz
s. Bogusława
Data
urodzenia
Stanowisko
Ratownik ogólny
I sdrro
Ratownik - elektryk
14.06.1989
III sdrro
08.11.1973
Miejsce
pracy
Dział
remontów
Dział
remontów
Przyjął do
wiadomości
data, podpis
§3
Kierowników jednostek organizacyjnych zobowiązuję do skierowania pracowników
wymienionych w § 2 w dniu 23.05.2012 r. o godz. 10.00 do pokoju 114 w budynku przy ul.
Oleskiej 48 celem wydania kart przydziału do formacji obrony cywilnej i zapoznania
z obowiązkami wynikającymi z nadania przydziału.
§4
Za wydanie kart przydziału do formacji obrony cywilnej, dokonanie aktualizacji obsady
formacji obrony cywilnej i przeszkolenie członków formacji, którym nadano przydziały
organizacyjno-mobilizacyjne odpowiedzialnym jest specjalista ds. obrony cywilnej.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Download