pobierz

advertisement
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2007
Szefa OC- Burmistrza Miasta i Gminy Fromborkz28 z
dnia 09.01.2007 r.
WYTYCZNE
Burmistrza-Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Frombork
Do realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego na 2007 rok
I. OCENA REALIZACJI ZADAŃ W 2006 ROKU
Głównym zadaniem w 2006 roku było w zakresie:
1. Zarządzania kryzysowego – „Zapewnienie pełnej zgodności systemu zarządzania
kryzysowego przez dostosowanie procedur chroniących obywateli, podmioty sektora
publicznego, prywatnego oraz administracyjnego”.
2. Obrony cywilnej – „Przygotowanie organów kierowania i formacji obrony cywilnej w
powiecie do prowadzenia działań ratowniczych oraz doskonalenie istniejącego systemu
wykrywania i alarmowania”.
Powyższe zadania realizowane były poprzez:
1. W zakresie zarządzania kryzysowego:
1)
Zorganizowanie i odbycie posiedzeń Gminnego Zespołu Reagowania .
2)
Udział w posiedzeniu, Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Braniewskiego,
poświęconemu bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu w powiecie braniewskim;
Obsługę zdarzeń niebezpiecznych występujących na terenie miasta i gminy, a w
tym:
a) doskonalenie procedur dotyczących zagrożeń:
 powodziowych,
 influenzą ptaków,
b) uczestnictwo w kontrolach dużych obiektów użyteczności publicznej pod kątem
przygotowania do przeprowadzenia ewakuacji ludności,
3)
4)
Koordynacja działań służb, odpowiedzialnych za przygotowanie do okresu
zimowego 2006/2007;
5)
Uaktualnianie Gminnego Planu Reagowania ;
6)
Uaktualnianie planu operacyjnego ochrony przed powodzią Miasta i Gminy
Frombork;
7)
Współdziałanie z organizacjami i wojskiem w oczyszczaniu terenu z niewybuchów i
niewypałów oraz innych sytuacjach kryzysowych.
8)
Udział w przeglądach urządzeń melioracyjnych i budowli hydrotechnicznych
organizowanych przez administratorów tych obiektów;
9)
Udział w ćwiczeniach, szkoleniach i grze decyzyjnej z zakresu zarządzania
kryzysowego;
10) Sporządzanie wykazu obiektów do ochrony przez wojsko w okresie spływu lodów i
wielkich wód w okresie zimy 2007r.;
11) Współpraca z gminami sąsiednimi w zakresie działania zespołów reagowania ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony przed powodzią;
12) Prowadzenie monitoringu stanu wód i prognoz meteorologicznych;
13) Uzgodnienie tras uroczystości kościelnych na drogach publicznych.
2. W zakresie obrony cywilnej:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Udział w szkoleniu pracownika ds. obronnych i obrony cywilnej gminy;
Udział w szkoleniu grupowym pracowników samorządów –
instruktażowo-pokazowe;
Udział w szkoleniu grupowym pracowników ds. OC (8-9.12.2006r.);
ćwiczenie
Udział w wojewódzkich treningach wymiany informacji i prognozowania skaże w
sytuacjach niebezpiecznych uwolnień NBC zgodnie z normą ATP-45B;
Udział w powiatowych treningów wymiany informacji i prognozowania skażeń w
sytuacjach niebezpiecznych uwolnień NBC zgodnie z normą ATP-45B;
Opracowanie i aktualizację planów działania jednostek SWA na szczeblu miasta i
gminy;
Udział w szkoleniu pracowników merytorycznych z gmin w zakresie;
Opracowanie rocznego sprawozdania ze stanu systemu wykrywania i alarmowania
miasta i gminy;
Wdrażanie założeń do gminnych, procedur informowania, ostrzegania i
alarmowania o zagrożeniach;
Udział kursie dla pracowników merytorycznych ,
Opracowanie sprawozdania ze stanu formacji OC na dzień 31.12.2005r.;
Dokonanie porównania ewidencji głównej z ewidencją materiałową bazy
magazynowej i sprzętu OC;
Opracowanie sprawozdań ze szkolenia formacji OC wg stanu na 31.12.2005r.;
2
II. CEL I ZAMIAR DZIAŁANIA
Celem działania i zamierzeń w 2007 roku jest:
1. W zakresie zarządzania kryzysowego:
1)
Doskonalenie systemu łączności i obiegu informacji o zagrożeniach na
szczeblu gminy;
2)
Aktualizacja Gminnego Planu Reagowania oraz funkcyjnych planów
działania w sytuacjach zagrożeń.
2. W zakresie obrony cywilnej:
1)
Utrzymanie gotowości elementów obrony cywilnej do realizacji zadań
zgodnie z opracowanymi planami OC;
2)
Nowelizacja planów obrony cywilnej i przygotowanie formacji OC w gminie
do prowadzenia działań ratowniczych oraz doskonalenie istniejącego systemu
wykrywania i alarmowania.
III. NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. W zakresie zarządzania kryzysowego:
1)
Aktualizacja Gminnego Planu Reagowania
2)
Aktualizacja Gminnego Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią;
3)
Doskonalenie procedur ochrony ludności na wypadek zagrożenia;
4)
Aktualizowanie informacyjnych baz danych.
2. W zakresie obrony cywilnej:
1)
Dalsza integracja systemu i doskonalenie działania Drużyn Wykrywania i
Alarmowania, i udział w powiatowych treningach doskonalących ogniwa
systemu wykrywania i alarmowania zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony
Cywilnej Kraju;
2)
W czasie realizacji ćwiczeń, treningów oraz szkoleń formacji OC uwzględnić
następującą tematykę:
a) przeciwdziałanie likwidacji skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof
technicznych,
3
b) przeciwdziałanie i likwidacja skutków działań bioterrorystycznych,
c) wykrywanie, prognozowanie i ocena skali oraz skutków klęsk żywiołowych
i awarii reaktorów jądrowych, także awarii z uwolnieniem się materiałów
niebezpiecznych,
d) wdrażanie i stosowanie w przypadku uderzenia bronią masowego rażenia
(BMR) procedur natowskich w zakresie wykrywania, prognozowania,
formatowania i przekazywania oraz wymiany informacji,
3)
Dostosowanie planów obrony cywilnej do obowiązujących stanów gotowości
obronnej oraz nowych zadań;
4)
Opracowanie dokumentacji do ćwiczeń gminnych w oparciu o „Poradnik
przygotowania i prowadzenia ćwiczeń w OC z 1994 r.”;
5)
Systematyczne prowadzenie weryfikacji członków formacji OC oraz
sprawdzanie ich gotowości do realizacji zadań;
6)
Uczestniczenie w zawodach o tematyce OC (olimpiady, spartakiady,
konkursy itp.);
7)
Realizowanie przyznanych środków finansowych na zakup sprzętu i
materiałów OC;
8)
Wyposażenie terenowej formacji OC w sprzęt i materiały;
9)
Realizowanie zapisów § 3,4,5,6 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej
Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatu i gminy (Dz.U. Nr 96,
poz. 850) dotyczących:
a) ustalenia zakładów pracy i instytucji przewidzianych do realizacji zadań
OC,
b) ustalenia zadań dla powyższych zakładów i instytucji,
c) składanie informacji z realizacji zadań.
d) składanie informacji o realizacji zadań.
10) Przeprowadzenie kontroli z realizacji zadań OC.
4
3. W zakresie finansowania przedsięwzięć:
1)
Planowanie wydatków na organizację GCR;
2)
Realizowanie wydatków finansowych zgodnie z limitami oraz planem
finansowym w sposób celowy i oszczędny zgodnie z ustawa o finansach
publicznych;
3)
Przydzielone dotacje należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem w
sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów zgodnie z:
 Ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r.
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.);
4)
Sposób planowania i przekazywania środków finansowych:
 w związku z opracowaniem harmonogramu wydatków Wydziału Zarządzania
Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2007 rok
należy przesłać na piśmie planowany termin realizacji wydatków,
5)
 zapotrzebowanie na środki finansowe należy zgłaszać, składając pisemny
wniosek w Wydziale Zarządzania Kryzysowego do dnia 7 –go każdego
miesiąca na miesiąc następny (np. planując wydatki w czerwcu, środki
finansowe należy zapotrzebować do 7-go maja);
Sposób wykorzystania przydzielonych dotacji celowych:
Dotacje na przeprowadzenie ćwiczeń formacji obrony cywilnej mogą być
wydatkowane na:
 zakup niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczeń
przygotowanie urządzeń specjalnych do celów ćwiczeń,
materiałów
 przejazdy formacji obrony cywilnej,
 posiłki dla formacji obrony cywilnej,
 przygotowanie odpowiednich pomieszczeń, miejsc do ćwiczeń,
 zwrot utraconego wynagrodzenia dla członków formacji obrony cywilnej;
6)
Dotacje na przeprowadzenie szkoleń mogą być wydatkowane na:
 zabezpieczenie sali wykładowej,
 wypłatę wynagrodzenia wykładowców,
 zakup materiałów do celów szkoleniowych;
7)
Sprawozdania z udzielonych dotacji:
5
 sprawozdanie powinno zawierać zestawienie wykorzystanych środków w
układzie nr dowodu księgowego, przedmiot zakupu, wartość,
 sprawozdanie powinno zawierać kserokopię dowodów dokonania zakupu
(faktura) opisane pod względem merytorycznych oraz finansowym –
rachunkowym, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 sprawozdanie należy kierować do Wydziału zarządzania Kryzysowego
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie;
8)
Nie wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na dotację bieżące
należy zgłaszać pisemnie w momencie zaistnienia przyczyny;
9)
Zmiany w wysokości udzielonych dotacji dokonywane będą na pisemne
wnioski jednostek do dnia 10 listopada 2007 r. w ramach posiadanych
środków finansowych (pochodzących ze zwrotów dotacji nie
wykorzystanych).
6
Download